forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

showtvTasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), "Show Tv, Ak?am ve SkyTrk 360 isimli medya organlar?n?n sat??? grup taraf?ndan yap?lm??t?r. Kurumumuz bu sat??a sadece muvafakat etmi?tir" a?klamas? yapt?.

TMSF a?klamas?nda, ulusal bir gazetede yer alan, Show Tv, SkyTurk 360 ve Ak?am Gazetesi'nin sat???yla ilgili "yalan ve yanl??" haberlerle ilgili defalarca a?klama yap?ld??? an?msat?larak, tekzip karar? al?nmas?na ve ?ikayet zerine Bas?n Konseyi'nin sz konusu gazetecinin savunmas?n? istedi?i ancak yay?nlar?n devam etti?i belirtildi. A?klamada, Show Tv, Ak?am ve SkyTrk 360'?n sat???n?n ihalesiz ve siyasi bask?larla sat?ld??? iddialar?n?n yer verildi?i haberlerle ilgili TMSF'nin, kamuoyunu bilgilendirmek ad?na sat?? sreci hakk?nda defalarca a?klama yapt??? ve bu a?klamalar?n tm yaz?l? ve internet  medyas?nda yer ald??? hat?rlat?larak, "Gerek bu a?klamalarda gerekse ukurova Grubunun 17 Eyll 2013  yapt??? a?klamada a?ka belirtilmi?tir ki Show Tv, Ak?am ve SkyTrk 360' isimli medya organlar?n?n sat??? grup taraf?ndan yap?lm??t?r. Kurumumuz  bu sat??a sadece muvafakat etmi?tir. Sat?? sreciyle ilgili hibir teknik ve hukuksal sorun sz konusu de?ildir" denildi.A?klamada ?unlar kaydedildi:"Al?c? ve sat?c? aras?nda hibir hukuki belirsizlik ve tereddt olmamas?na ra?men, kamu alaca??n?n tahsilini engellemeye ve kurumumuz hakk?nda yanl?? bir alg? olu?turmaya ynelik, yalan ve arp?tma haberlere devam edilmektedir. Gazetenin bu haberleri do?rular? yans?tmad??? gibi, belli bir amaca ynelik mesnetsiz ve kas?tl? olarak yaz?lm?? yalan haberlerdir. Bu tr yalan ve yanl?? haberlerle ad? geen gazetenin amme alacaklar?n?n tahsili noktas?nda kurumumuzun yapm?? oldu?u abay? baltalamaya al??arak, bir k?s?m bat?k bankac?lar?n menfaatlerini koruma abas? iinde oldu?unu kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Kurumumuz , her trl bilgiyi, a?k ve ?effaf biimde ortaya koymas?na ra?men ?srarla arp?tma, yalan ve kas?tl? haber yapan bu gazete ve yazar? hakk?nda yasal haklar?m?z? kullanmaya devam edece?iz. Gazete ve yazar? hakk?nda mesleki etik ilkeleriyle ba?da?mayan bu haberlerinden dolay? Trkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne, Medya Etik Konseyi'ne ve Bas?n ?lan Kurumu'na gerekli ?ikayet yap?lm??, Bu Medya Sivil Toplum rgtlerinin de gerekli uyar?  ve yapt?r?mlar?n? devreye koyacaklar?n? mit ediyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri