forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Mehmet Altan benim taraf?mdan at?lmay? kendine yediremiyor...

Aktif .

mustafa-karaaliogluMustafa Karaalio?lu, 24 TV'de Murat Çiçek ile Melih Alt?nok'un konu?u oldu. Karaalio?lu, Mehmet Altan, Hasan Cemal ve Hidayet Tuksal'la ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. 

Kendisiyle ilgili internette yay?nlanan ses kay?tlar?n? de?erlendiren Karaalio?lu, Mehmet Altan'? Ba?bakan'?n iste?le de?il, gazete aleyhine söyledi?i sözlerden dolay? gönderdi?ini söyledi. 

Karaalio?lu ?unlar? söyledi...

ASLI ASTARI YOK, MONTAJLANMI?

"O konu?malar?n asl? astar? yok. Kesilmi?, montajlanm??, ba?bakan medyaya bask? yap?yor imaj? olu?turulmak isteniyor. Beni ba?bakan aram??t?r. Ba?ka siyasiler de aram??t?r. Bize taleplerde bulunurlar. Bizim i?imiz o talepleri de?erlendirmektir.

Ba?bakan?m?z?n Mehmet Altan ile ilgili ?ikayetleri de oldu. Övgüleri de oldu bugüne kadar. Altan'?n da say?n ba?bakan?m yazd??? liderdir Erdo?an. Benim ilgilenece?im demem de "hocam bu nedir" diye konu?makt?r. 

BEN?M TARAFIMDAN ATILMAYI KEND?NE YED?REM?YOR

Ne ba?bakan benden istedi at?lmas?n?, ne de ben ba?bakan istedi diye att?m. Mehmet Altan bir sene sonra ayr?lmak zorunda kald?. Hoca benim taraf?mdan gönderilmeyi gururuna yediremiyor nedense, ama ben gönderdim. Baz? yazarlar?n kaprisleri var. Hoca'da ?öyle bir ?ey oldu. Gazete aleyhine konu?uyor, yaz?yor, demeç veriyor. En son PKK'n?n sitesinde yapt?. Atmad?m, düzelt bunu yanl?? anla??lma var dedim. ?nanamad? kendisini atabilece?ime her halde. Arac?lar vard? çünkü, ism vermeyeyim. Yapmad?, yapmad??? için i?ine son verdik.

HASAN CEMAL'? BA?BAKAN KOVDURMADI

Gelelim Hasan Cemal'e… At?lmas?n? Ba?bakan istemedi. Yüzde 100 biliyorum. Nedense ba?bakan att?rd? payesi istiyorlar. Benim tan?kl?klar?m var. Utanmadan, mesleki ahlak, etik dinlemeden nas?l oluyor da bir gazetecinin kanunsuz dinlenen bir konu?may? veri kabul edebiliyorlar. Ki kendileri de dinlendi. Bu nas?l bir öfkedir. Türkiye'de demokrasinin haketti?i yeri bulmas?n? isteyen bütün insanlara kar?? bir öfke var. Vars?n beni dinlesin de bunlar? da dinlesin diyorlar sanki. Kendisi ile bir ili?kimiz var ama bunu bir kaç kez ihlal etti?i için söylüyorum bunu.

HASAN CEMAL'? AFFETMEYECE??M

Hidayet han?m kendisi b?rakt?. Dürüst bir ahlak örne?i gösterdi. Hasan Cemal'i, Hasan Cemal gibi davrananlar?n tutumunu affetmeyece?im. Bu meslek gündelik konular?n malzemesi olmas?na lay?k de?il. ?lkesellik kalmad?.

MEHMET ALTAN KOVULUNCA AK PART?L? BAKANLAR ARADI

Mehmet Altan gönderildikten sonra tepki gösteren sadece Ak partililer oldu. Hiçbir yay?n yönetmeni o ?artlarda babas?n?n o?lu olsa o yazar? tutmazd?. Buna kimse izin vermezdi. Bütün meslekta?lar?m bana hak vermi?ti. ?sim vermeyeyim. Niye gönderiyorsun diye Ak Partili bakanlar bile arad?. Ba?bakan muhalifi bir yazar, AK Parti muhalifi bir yazar de?ildi.Ba?bakan kendisi sevgisini de nefretini de söyler.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri