forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Fatih Altayl?

fatih-altayli-560Habertürk Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl? görevinden istifa etti. Altayl?'n?n art?k gazetede sadece kö?e yaz?lar? yazaca?? kaydedildi.

Yakla??k 5 y?ld?r gazetenin Genel Yay?n Yönetmenli?ini yapan Fatih Altayl?, tart??mal? man?etleriyle de haf?zalarda yer etmi?ti.

SADECE KÖ?E YAZACAK

Bugünkü kö?esinde okurlar?na istifa etti?ini aç?klayan Fatih Altayl?, Habertürk gazetesinde art?k normal bir kö?e yazar? olarak görev yapacak. Altayl?'dan bo?alan Genel Yay?n Yönetmeni koltu?una kimin gelece?i ise henüz bilinmiyor. 

VEDA YAZISI

Bu bir veda yaz?s? de?ildir

30 y?ld?r yaz?yor olsan?z da, baz? yaz?lara ba?lamak çok zordur.
Bitirmek daha da zor.
Bundan tam 5 y?l 29 gün önce, sizlerin kar??s?na yepyeni ve daha önce örne?i yap?lmam?? bir gazeteyle ç?kt?k.
Habertürk ile.
Herkesin "Tutmaz, olmaz" dedi?i Habertürk 1. ay? dolmadan 200 binli sat?? rakamlar?na ula?t?. Takip eden dönemde 400 binleri geçti.
Sadece bununla da kalmad?, Türkiye'nin en etkin iki, bilemediniz üç gazetesinden biri haline geldi.
Türkiye'nin en zorlu, en karma??k, en çalkant?l? günlerinde do?du ve o çalkant?l? denizlerde yüzmeyi, ilerlemeyi ba?ard?.
Her gün güçlendi. Kimi keyifli, kimi keyifsiz pek çok olay ya?ad?k bu 4 y?lda. Hem kendi içimizde, hem de Türkiye'de ve hatta dünyada.
Türkiye'nin en haberci gazetesi haline geldik ki, bunu di?er gazetelerin sorumlu makamlar?nda oturan dostlar?m?z, arkada?lar?m?z söyledi.
Bu 5 y?l boyunca gazetemi medya kavgalar?ndan uzak tuttum. Bu mesle?i yapan tüm gazetelere ve gazetecilere, birkaç? hariç, sayg? duymaya çal??t?m.
Bu gazete benim için bir iddiayd?.
Yeni, yepyeni bir gazete yap?labilece?ini gösterme iddias?.
Turgay Ciner'in sa?lad??? imkânlarla bunu müthi? bir ekiple birlikte ba?ard?k.
Arada beni çok üzen ayr?l?klar ya?ad?k.
Sevindiren bulu?malar?m?z oldu.
Ba?ka bir zaman diliminde 20 y?la s??mayacak olaylar? 5 y?lda gördük.
Ve bugünlere geldik.
Bugünler dedi?im ne peki!
Gazetecili?in, benim bildi?im gazetecili?in olmad??? günlere.
Çok üzülerek izliyorum ki, art?k "militan gazetecilik" dönemi ba?lad?.
Bu benim "serseri ve özgür ruhuma" hiç uygun de?il.
Ne gençli?imde, ne ya?l?l???mda bir sabit fikrin esiri olmad?m.
Bundan böyle de olmaya niyetim yok.
Bu gazetenin de olmaya niyeti yok.
Ama ben verdi?i sözlerden dönmeyen birisiyim.
Bu gazete yay?n hayat?na ba?lamadan verdi?im röportajlarda, daha sonra yazd???m yaz?larda, konu?tu?um her yerde "5 y?l" dedim.
Bu görev için kendime 5 y?ll?k süre biçtim.
Turgay Ciner bana Sabah Gazetesi'nin ba??na geçmemi önerdi?i zaman da ona "5 y?l" demi?tim. Ama arada kilometreyi s?f?rlamak zorunda kald???m?z bir haks?zl?k ya?ay?nca "Habertürk'te yeniden bir 5 y?l" dedim.
Bu 5 y?l asl?nda 29 gün önce doldu.
Ama ben bugün, 29 günlük bir gecikmeyle sizlerden müsaade istiyorum.
Habertürk Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmenli?i görevini bugün itibar?yla b?rakt?m.
Bu karar?ma sa?olsun Turgay Ciner de büyük sayg? gösterdi.
Beni hangi ?artlarda, nas?l bu görevde tuttu?unu bildi?im için ona ra?men böyle bir karar? alamazd?m.
Bu karar?ma üzülenler olacak m?d?r bilmiyorum ama sevinenler olaca??ndan hiç ku?kum yok.
Ama çok da sevinmesinler.
Bu gazetenin sahibi "Yeter" deyinceye kadar bu gazetede yazmaya devam edece?im.
Kendimi çocu?unun evinde, kendini çocuklar?n?n sevgi dolu kollar?na b?rakm?? bir baba gibi hissedece?imi umarak.
Bu güzel gazeteyi yapan, güzelim çal??ma arkada?lar?ma te?ekkür ediyorum.
Onlarla ba?ard?m.
Benden sonra benim yapt???m görevi kim yapacak bilmiyorum.
Ondan tek iste?im, beyaz bir kâ??d? Habertürk yapan arkada?lar?ma lay?k olduklar? sevgiyi ve özeni göstermesi olacak.
Dün editör arkada?lar?mla "veda" konu?mas?n? yaparken onlara söyledi?im bir ?eyi sizlere tekrarlamak istiyorum.
?çinde bulundu?umuz bu grup asla "namussuzluk" yapmad?.
Gazetesini asla habercilikten ba?ka amaçlarla kullanmad?. Biz de bunun rahatl??? içinde gazetecilik yapt?k.
Bundan sonra da yapmaya devam edeceksiniz.
Ben de yaz?lar?mla bu gazetenin bir parças? olmaya devam edece?im.

http://www.haberturk.com/

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri