forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet-davutogluABD merkezli sivil toplum rgt Freedom House, son 15 y?ldan beri bas?nda 'k?smen zgr' olarak niteledi?i Trkiyeyi ilk kez bu sene 'zgr olmayan lkeler' kategorisine ald?. 

D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, Freedom House'un raporunu ele?tirdi. Davuto?lu, "Gazetecilerimiz 'k?smen zgr' denilen lkelerden de 'zgr' denilen lkelerden de daha zgr.

Gazetecilerimizin de bu raporu reddetmelerini bekleriz. Dn 1 May?s'ta her trl yay?n yap?ld?.   Dn 1 May?s'ta her trl yay?n yap?ld?. Ama yurt d???ndan yay?n yapan gazeteciler, Taksim'deki olaylar? gstererek, Trkiye'de gsteri yasa?? varm?? gibi haberler verdi. Trkiye'ye bir alg? operasyonu yap?l?yor. Hamburg'da da benzer olaylar vard?" diye konu?tu. 

FREEDOM HOUSE'UN TRK?YE RAPORUNDA NELE VAR?

Merkezi Washington'da bulunan sivil toplum kurulu?u Freedom House, "Dnyada bas?n zgrl?" raporunda Trkiye'yi 'k?smen zgr' statsnden 'zgr de?il' statsne d?rd. Raporda, medya zerindeki siyasi bask?n?n artt???na vurgu yap?l?yor.

Raporda, zellike 2013'teki Gezi Park? protestolar?ndan sonra bas?n zerindeki siyasi bask?n?n artt??? vemedya sektrnde i?ten at?lmalar?n ya?and??? belirtiliyor.

Trkiye'nin dnya s?ralamas?nda 120'ncilikten 134'ncl?e geriledi?i raporda, "nce Gezi Park? protestolar?n? takip eden gazeteciler gvenlik gleri taraf?ndan hedef al?nd?. Hkmete ynelik yolsuzluk iddialar? ile ilgili haber yapan gazetecilerin i?lerine son verilmesi iin bask? uyguland?" deniyor.

Freedom House, "Dnyada zgrlkler 2014" raporunda da Trkiye'yi ele?tirdi ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?ana kar?? ele?tirilerin en aza indirilmesi iin bir dizi strateji uyguland? dedi.

Dnyada en ok tutuklu gazetecinin Trkiyede oldu?unu hat?rlatan raporda, Medya yneticileri, hkmeti ele?tiren gazetecilerin susturulmamas? halinde e?itli yapt?r?mlarla tehdit ediliyorlar ifadesine yer verildi.

Kresel bas?n zgrl? haritas?Raporun Trkiyede bas?n zgrl?ne dair blm ?u ?ekilde devam ediyor: Daha birka y?l nce Avrupa Birli?ine (AB) tam yelik iin ciddi mzakereler yrten Erdo?an hkmetinin ?imdi bas?n zgrl?nn kar??s?nda nemli bir engel oldu?u grlyor.

Trkiye dnyadan ayr??t?

Kresel anlamda zgrlklerin ok fazla geriye gitmedi?ini ifade eden Freedom House, Trkiyenin ise son raporda en ok gerileme ya?anan lkeler aras?na girdi?ini syledi.

Raporda Trkiyedeki durumla ilgili olarak ?u yorumlara yer verildi: Ba?ta ?stanbul olmak zere di?er ?ehirlerde de hkmet kar??t? gsterilerin sert biimde g kullan?larak bast?r?lmas? ve zel ?irketlere hkmetin izgisi do?rultusunda hareket etmeleri iin bask? yap?lmas?, Trkiyede zgrlk dzeyinin gerilemesine yol at?.

Raporun Avrupa blgesini ele alan blmnde, 2013n en nemli geli?meleri aras?nda Erdo?an hkmetini de kapsayan ve giderek t?rmanan ynetim krizi var"deniliyor.

Erdo?an art?k daha otoriter'

Raporda, Erdo?an?n iktidar?n?n ilk y?llar?nda gecikmi? demokratik reformlar? hayata geirdi?i ve Freedom House raporlar?nda da bu ad?mlardan birok kez vgyle bahsedildi?i belirtiliyor.

Ancak daha sonra kilit neme sahip kurumlar?n yo?un siyasi bask? alt?nda kalmaya ba?lad??? gzlemlendi denen raporda, Bir dizi derin devlet davas?nda Trkiye siyaseti iin nemli figrlerin hkmeti devirmekle suland??? grld ve bu geli?meler ku?kuyla kar??land? ifadesine yer veriliyor.

'Zorbaca tepki'

17 Aral?k sreciyle birlikte emniyet ve yarg?daki atamalar?n da ele?tirildi?i Freedom House raporunda, Erdo?ana ve yak?n evresine yneltilen yolsuzluk sulamalar?na kar?? verilen tepki ku?kular? daha da art?rd? vurgusu yap?l?yor.

Raporda Gezi Park? protestolar? iin ise, Erdo?an hkmetinin zorbaca tepkisi giderek otoriterle?en e?ilimini gzler nne serdi yorumu yap?l?yor ve Hkmet yetkililerinin sulamalar? twitter kullan?c?lar?ndan zel ?irketlere ve szde uluslararas? lobilere kadar uzand? deniyor.

Dnyada zgrlklerin durumu

Raporda, kresel anlamda bireysel zgrlklerin gerilese de genel tablonun ok kt olmad??? ifade ediliyor.

En vahim geli?melerin ise, M?s?rda ya?and???na vurgu yap?l?yor ve lkede ilk kez seimle iktidara gelen Muhammed Mursinin eski usl bir askeri darbe ile grevden uzakla?t?r?lmas?na tan?k olundu deniyor.

Raporda, sadece k?sa bir sre iktidarda kalan Mursi ve Mslman Karde?lerin otoriter yakla??mlar?na kar?? General Sisi ve destekileri ac?mas?zca harekete geti ifadesi yer al?yor.

Freedom House raporuda dikkat ekilen bir di?er lke ise Suriye. Raporda Be?ar Esad ynetimi kimyasal silahlar?n iadesi konusunda taahhdler verse de bu yolla uluslararas? camiay? oyalad? ve zaman kazanmaya al??t? deniyor.

 

Bunun d???nda siyasi anlamda zgrlklerin geriye gitti?i di?er lkeler raporda ?u ?ekilde s?raland?: Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Endonezya ve Venezuela.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri