forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gorus8 May?s 1974 y?l?nda Cevdet Bar?? taraf?ndan yay?nlanmaya ba?layan Görü? Gazetesi, Anadolu'daki yerel bas?n kurulu?lar?n?n en köklülerinden biri olarak kabul ediliyor.

?lk say?s?ndan 8 May?s 2014 gününe kadar 12 bin 282 say? yay?nlanan Görü? Gazetesi, ayr?ca bir gazeteci okulu olarak da adland?r?l?yor. Çe?itli yayg?n bas?n kurulu?lar?nda görev yapan birçok gazetecinin de yeti?ti?i, malatyahaber.com'un yay?nc?lar?ndan ?smet Yalvaç ve Fuat Kozluklu'nun da gazetecilik mesle?ine ad?m att?klar? gazete olan Görü?'ün son say?s?nda, burada görev yapan birçok gazeteci de birer yaz? yazarak, Görü?'ü, Görü?'lü günlerini anlatt?lar.Malatya'da, Pazar ve dini bayram günleri d???nda her gün yay?nlanmakta olan Görü? Gazetesi, 8 May?s 2014 Per?embe günkü say?s?yla (bu gazeteyi okumak için haberin sonundaki linki t?klay?n?z) 40'?nc? yay?n y?l?n? geride b?rakt?.

Görü? Gazetesi'nin 8 May?s 2014 günkü say?s?nda yeralan ba?yaz? ?öyle:

"8 May?s 1974 tarihli 1. say?, ilk GÖRÜ? nüshas?n?n yay?nland??? tarihten bu yana 40 y?l geride kald?.

Bugün elinizde tuttu?unuz GÖRÜ?, 12 bin 382’nci say?. Malatya’n?n sevinciyle, hüznüyle, heyecan?yla, co?kusuyla geçmi? 40 y?l? var bu gazetelerde. 

Malatya menfaatlerini ön planda tutan; sorumlu, ba??ms?z ve ilkeli gazetecilik hedefiyle yay?na ba?layan GÖRÜ?, ilk say?s?ndan bugüne bu yoldaki çizgisinden sapmad?. Bunun en yak?n tan???, GÖRÜ?’ün muhterem okurlar?, Malatya kamuoyu, kan?t? da ar?ivleridir.

Yerel gazetecili?in giderek a??rla?an ekonomik ko?ullar?na, Bas?n ?lan Kurumu’nun yetki alan?n? a?an bir tutumla gazete say?s?n? dü?ürüp, “tek tip” bas?n yaratma çabalar?na ve giri?imlerine ra?men, varl???n? sürdürmek için direnen bir gazete GÖRÜ?.

GÖRÜ? 40 y?l? a?an yay?n hayat? boyunca gazetecili?i, toplumsal sorumluluk bilinci ile yürüttü. Medyan?n devlet- siyaset – i? dünyas? ili?kisi ba?lam?nda yo?un bir kirlenmeye muhatap oldu?u atmosferde GÖRÜ? Gazetesi, meslek ahlak?n?n Malatya’daki kalesi oldu. 

Di?er sütunlar?m?zdaki yaz?lar?ndan okuyacaks?n?z, bir dönem GÖRÜ?’ün kadrolar?nda görev alm??, emek vermi? arkada?lar?m?z?n GÖRÜ?’e dair duygular?n?.

40 y?ll?k gazeteyi, GÖRÜ?’ü burada daha fazla anlatmay? gereksiz görüyoruz. Çünkü her gün, huzura ç?k?yor…"

K?MLER ÇALI?TI?

Görü? Gazetesi'nin 40 y?ll?k serüveninde yeralm?? gazeteciler:

Celal Yalvaç/ Merhum Zülfikar ?nanç/ Orhan Apayd?n (DHA Adana Bölge Müdürü)/ Ra?it K?sac?k (AA Diyarbak?r Eski Bölge Müdürü) /?smet Yalvaç (Hürriyet Haber Ajans? Malatya Eski Bölge ?efi- malatyahaber.com yay?nc?s?)  / Fuat Kozluklu (TGRT Haber / Haber Programc?s?) /  Merhum Abdurrahman Çamur (Günayd?n Gazetesi Temsilcisi)  / Osman Karaka? (Milliyet eski temsilcisi, K?rg?zistan-Bi?kek/ Serbest Gazeteci) / Merhum Erhan K?rçuval (Milliyet Spor Yazar?) -/ Erhan Ho?hanl? / Suat Ta?p?nar (turkrus.com- Moskova/ Serbest Gazeteci) /Selahattin Gökatalay (Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri) / Bülent Yalvaç (Türkiyem TV Genel Yay?n Yönetmeni) / Niyazi Do?an / Bülent Sar?çiçek (Dünya Gazetesi eski Bölge temsilcisi)/ Nihat Abac? (?HA Malatya Temsilcisi), Sava? Bar?? ve Levent Bar??.

http://www.malatyahaber.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri