forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

milliyet-somaSoma'ya gönderilecek yard?mlar için bir hesap numaras? payla?an Milliyet yard?m kampanyas?n? da ?u sözlerle duyurdu...

Türk bas?n?nda birçok ilkin sahibi olan Milliyet Gazetesi, yard?m kampanyalar?nda da öncü... Abdi ?pekçi döneminden itibaren sosyal duyarl?l??? ön plana ç?karan Milliyet bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak sosyal ve kültüren geli?ime önemli katk?larda bulundu. 1958 y?l?nda Abdi ?pekçi'nin Çanakkale ?ehitler Âbidesi için ba?latt??? yard?m kampanyas? neticesinde yar?m kalma tehlikesinde olan âbide tamamland?.

1963'te, Cumhuriyet'in 40'?nc? y?l? için ba?lat?lan kampanya ile o zamana kadar an?t bulunmayan 9 kente Atatürk An?t? yap?ld?. 1968 y?l?nda görme engelliler için ba?lat?lan kampanya ile Tarabya s?rtlar?nda tam te?ekkülü bir okul in?a edilerek faaliyete geçirildi. 1969'da Zap Suyu'na yap?lmas? planlanan köprü için bir yard?m kampanyas? düzenlendi.

Milliyet okurlar?ndan yo?un ilgi gören bu kampanya da gayesine ula?t?. 1970'te Gediz'i yerle bir eden depremin ard?ndan ba?lat?lan kampanya ile burada deprem evleri in?a edildi. 1976'da Van'da birçok aileyi evsiz b?rakan depremden sonra da Milliyet'in kampanyas?yla yaralar k?sa sürede sar?ld?. 1988 y?l?nda köy okullar? için ba?lat?lan kampanya ile yüzlerce okul ve binlerce ö?renci e?itim araçlar?yla donat?ld?. Artan s?nav usulsüzlükleri sebebiyle 1996'da 'Temiz S?nav Özlemi' kampanyas? ba?lat?larak, toplumsal duyarl?l?k olu?turuldu. 2005'te "Baba Beni Okula Gönder" projesi ba?lad?. Türkiye çap?nda büyük ilgi gören kampanya kapsam?nda ülkenin do?usundan bat?s?na birçok bölgede okullar, yurtlar ve kütüphaneler yap?ld?. Özellikle k?z ö?rencilerin okullu olmas?n?n te?vik edildi?i proje aralar?nda IPRA Birle?mi? Milletler Özel Ödülü ve üç y?l üst üste Capital dergisi taraf?ndan yap?lan anket sonucu verilen 'En Be?enilen Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'nün de yer ald??? 19 ödül kazand?. Milliyet, sosyal sorumluluk projelerine ve yard?m kampanyalar?na devam ediyor. Milliyet ?imdi de "Kara Deprem" sebebiyle ac?lar ya?ayan Soma için devrede... Soma'n?n aralar?n? sarmak sizi Milliyet'in kampanyas?na kat?lmaya davet ediyoruz..  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri