forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

receptayyiperdogan-almanyaBa?bakan Erdo?an partisinim grup toplant?s?nda, Soma facias?nda BBC Türkçe muhabirinin ölen i?çi ailelerinin AK Parti'ye yönelik tepkilerinin yer ald??? 'AKP i?ten atma tehdidiyle oy toplad?' ba?l?kl? haberine ele?tirilerini sürdürdü.

Erdo?an, "Baz? Türk muhabirlerinin de meslek ?ereflerini bir kenara b?rakt?" diyerek, haberde konu?an kad?nlar?n figüran oldu?unu ifade etti.  Ba?bakan Erdo?an konuyla ilgili ?öyle konu?tu: "Kimi medya kurulu?lar?n?n, kimi partilerin bu de?irmene su ta??d???n? biliyoruz. Baz? Türk muhabirlerinin de meslek ?ereflerini bir kenara b?rakt?. ??te en son uluslararas? medya kurulu?unun muhabiri olan Türk gazetecinin, iki kad?n? figüran olarak kulland???n?, yalan haber yaparak bütün dünyaya servis etti?ini gördük. Asl?nda bu kad?nlar ba?? aç?k. ?kisinin de ba?lar? örtük. Üstü ?i?hane alt? kaval. S?r?t?yor. Ya göründü?ün gibi ol. Bununla bizim insan?m?z? farkl? gösterecek. Böyle bir gayretin içine giriyor. Ama devran de?i?ti. O aleyhe bir kampanya yapaca??n? zannederken, suçüstü yakalan?yor. Gezi olaylar? esnas?nda, 17-25 Aral?k darbe giri?imi s?ras?nda, mesleki onurlar?n? nas?l çi?nediklerini gördük." Ba?bakan Erdo?an daha önce, "Bir ba?kas?, uluslararas? bir televizyonun Türkiye'deki muhabiri gidiyor, iki tane figüran buluyor ve madenci yak?n?ym?? gibi onlara rol yapt?r?yor. Biz bu f?rsatç?l??a pabuç b?rakmay?z, biz bu ahlaks?zl??a 'eyvallah' demeyiz" demi?, BBC Türkçe ise yaz?l? bir aç?klama yaparak iddialar? mesnetsiz olarak nitelendirmi?ti.

"HABER?M?Z?N ARKASINDAYIZ"

BBC Türkçe taraf?ndan yap?lan aç?klamada ise ?u ifadelere yer verilmi?ti: "Soma’daki mezarl?kta, o s?rada zaten medyaya konu?makta olan kad?nlar?n görüntülerini içeren 59 saniyelik video klibini BBC Türkçe’nin canl? anlat?m sayfas?nda ve daha sonra da multimedya sayfas?nda yay?nlad?k. BBC Türkçe bu kad?nlarla mülakat yapmam??t?r. A?a??daki foto?rafta da görüldü?ü gibi, iki kad?n medyaya konu?urken görüntülerini alm??t?r. Madenci e?i olduklar?n? da teyit etmi?tir. Bu nedenle haberimizin tamam?yla arkas?nday?z.” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri