forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

telekulakkkYeni ?afak'?n yay?nlad??? dinleme listesinde ad? geen gazetenin Ankara Temsilcisi Abdlkadir Selvi, "Trkiye'yi dinleme cehennemine evirmi?ler" dedi... 

Yeni ?afak gazetesi bugn man?etten, iinde gazetecilerin de bulundu?u 64 ismin 2008 ile 2010 aras?nda yasa d??? bir ?ekilde dinlendi?ini haber yapt?. Habere gre, Hrriyet gazetesi icra kurulu ba?kan? Arzuhan Do?an Yal?nda?, Ertu?rul zkk, Yeni ?afak Ankara Temsilcisi Abdlkadir Selvi, Necmettin Erbakan da dinlenen isimler aras?ndayd?. 

Yeni ?afak gazetesi Ankara Temsilcisi ve k?e yazar? Abdlkadir Selvi, ad?n?n dinleme listesinde neden yer ald??? ve neden dinlenildi?i konusunda bir bilgiye sahip olmad???n? belirterek, "Hangi su kapsam?nda dinleme karar? al?nd???n? ben de merak ediyorum. Ayr?ca benim telefonumun IMEI numaras? verilerek, emekli bir memur olan a?abeyim Hac? Ahmet Selvi ad? ile dinlenilmi?im. Ve bu dinlemenin ne kadar sre devam etti?i, dinleme kay?tlar?n?n ne yap?ld???; imha m? edildi?i, bir yerde muhafaza edildi?i konusunda herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

 "Trkiye'yi dinleme cehennemine evirmi?ler"

Tevhit Selam rgt'nde de mankenden gazeteciye, laikten ?slamc?'ya kadar ok e?itli kesimlerden insanlar?n dinlendiklerini an?msatan Selvi, szlerini ?yle srdrd:

"Burada ise siyasetilerden savunma sanayinin bel kemi?ini olu?turacak insanlara, mankenlerden i?adamlar?na kadar hepsini bir araya getiremeyece?iniz ithamlarla dinlemi?ler. CHP milletvekilini ?BDA-C'den, gazeteci Ertu?rul zkk' uyu?turucudan dinlemi?ler. Bunun, ne kadar hukuksuz, keyfi ama bir yap?n?n ?karlar?na ynelik bir i? oldu?u ortaya ?k?yor. Trkiye'yi dinleme cehennemine evirmi?ler. O nedenle yeni dinlemelerin ?kmas? srpriz olmaz. Ama bu olay kan?ksanarak, normal s?radan bir hadise gibi grlmemeli. ok ciddi bir yasa d??? olayla kar?? kar??yay?z."

Selvi, Arzuhan Yal?n Do?an'?n ?BDA-C'den, Tu?e Kazaz'?n organize su kapsam?ndan, savunma sanayi projelerini yrtenlerin hibir rgt belirtilmeden yap?lan dinlemelerin stratejik bir hedefe ynelik oldu?unu ortaya ?kard???n? kaydederek, "Bu srpriz de de?il. Bu, art?k hala gzlerini kapay?p gerekleri grmek istemeyenler iin ders olmal?. Savunma sanayi ile ilgili dinlemeler, bizim savunma sanayi projelerini yrtt?mz lkelere kadar uzanacak bir etki alan?na sahip. rne?in, biz ?srail ile ?HA projesini, Amerikal?lar ile farkl? projeleri yrtyoruz. Bu projelerle ilgili s?rlar?n kimlerin eline geti?ini bilemiyoruz. Bunun ok ciddi olarak bir ba?ka lke ya da lkeler ad?na teknoloji casuslu?u ve istihbarat payla??m? gibi boyutlar? da sz konusu. Ciddi bir yarg?lama ile bunun ortaya ?kar?lmas? gerekiyor" de?erlendirmesini yapt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri