forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tertemizYa?lar? 9-12 aras?nda de?i?en ilk?retim a??ndaki 9 ?renciden olu?an Temiz Kalpler Korosu, popler kltrn y?pratt??? ve modern hayat?n yordu?u gnllere Tertemiz albmyle hitap edecek. 

nl sanat?lar Ahmet zhan, Sami Savni zer ve Mustafa Demircinin de destek verdi?i Tertemiz albm tan?t?ld?. 

Tertemiz albmnn geliriyle, Somadaki kazada hayat?n? kaybeden maden i?ilerinin ocuklar? aras?ndan ilk?retim birinci s?n?fa ba?layacak 3 yetimin, ?renim hayat? boyunca her trl ihtiyac? kar??lanacak.  

 Son dnemde nce Namaz ve ?lla Edeb gibi sosyal sorumluluk projelerini hayata geiren Asfa E?itim Kurumlar?, toplumda fark?ndal?k olu?turacak projeleri hayata geirmeye devam ediyor.  Tasavvuf mzi?i alan?nda bir ilke imza atan Asfa, sosyal sorumluluk projesi kapsam?nda olu?turdu?u Temiz Kalpler Korosu ile mzik alan?nda kal?c? eserler ortaya koymay? hedefliyor.  Temiz Kalpler Korosunun ilk albm olan Tertemiz, dzenlenen bir etkinlikle mzikseverlerin be?enisine sunuldu.  

Kltrmze zg mzik eserlerine ynelik fark?ndal?k olu?turma amac?yla haz?rlanan bu al??ma 7den 70e herkese hitap ediyor. ?renim a??ndaki ocuklar ve genler zerinde etkili olan popler kltrn ?kmaz sokaklar?ndan engin, kkl ve zengin medeniyetimize bir dn? Tertemiz albm... 

Eserlerin titizlikle seilmesinden stdyo kay?tlar?n?n yap?lmas?na kadar her a?amas?na yo?un emek verilen projeye tasavvuf musikisinin nde gelen sanat?lar? Ahmet zhan, Sami Savni zer ve Mustafa Demirci yorumlar?yla katk?da bulundu. Asfan?n mzik ?retmenlerinden Sreyya Tezeren taraf?ndan yeti?tirilen 9 ?renciden olu?an Temiz Kalpler Korosunun seslendirdi?i tasavvuf mzi?i eserleri modern hayat?n yordu?u ve kirletti?i kalplere hitap edecek.

Stdyo kay?tlar?n?n AKRA FMde gerekle?tirildi?i albm projesinde klasik eserlerin sekin rnekleri icra edildi. Albmde lkemizin yeti?tirdi?i ve sanat?m?z? dnyada ba?ar? ile temsil eden sekin saz stadlar?ndan, neyde Volkan Y?lmaz, kanunda Turgut zfler, tamburda zata Ayan ve kemenede Serta Tezeren grev ald?. Ramazan ay?nda musiki?inaslarla bulu?acak olan Tertemiz tasavvuf mzi?i albmn y?llar boyu keyifle dinleyeceksiniz.

Sunuculu?unu Senai Demircinin yapt??? tan?t?m program?nda konu?an Asfa E?itim Kurumlar? Ynetim Kurulu Ba?kan Vekili Sami Selukbiricik, Tertemiz albmnde yer alan eserlerin  inan yap?m?zla uyumlu eserlerden olmas?na zen gsterdik. Modern musikimizin tm enstrman ve ekipmanlar?yla al??t?k. ok k?ymetli 3 musiki stad?m?z, albmmzde ocuklar?m?za e?lik etmek, det yapmak suretiyle ?eref verdi. Kendilerine ?kranlar?m?z? sunuyoruz dedi.  

Temiz Kalpler Korusunu neden olu?turduklar?yla ilgili bilgi veren Asfa Genel Mdr Belma Uysal, son y?llarda sosyal sorumluluk projelerine ncelik verdiklerini belirterek, Modern a?da, ba?ta teknoloji ba??ml?l??? olmak zere e?itli etmenlerden dolay? gen neslimiz, kadim gelene?imizin ulvi de?erlerini do?ru ?ekilde alg?lamaktan uzakla??yor. Toplumda, zellikle genlerimizde gelene?imizin z de?erleriyle ilgili fark?ndal?k olu?turmak gayesiyle projeler retiyoruz. Temiz Kalpler Korosu projesi de bu gayeyle ortaya ?kt?. Tertemiz albm modern hayat?n problemiyle ba? etme al??an gnllere seslenecek, s???nacak bir liman olacak. Albmn gelirlerini ise Somadaki elim maden kazas?nda Hakk?n rahmetine kavu?an madencilerimizin yetim ocuklar?na ula?t?raca??z. ?lk?retim birinci s?n?fa ba?layacak 3 ?rencimizin her trl e?itim ihtiyac?n? kar??layaca??z diye konu?tu.  

Sanat? Sami Savni zer ise Tertemiz albmnde yer almaktan dolay? ok mutlu oldu?unu, bu tr giri?imlerin geleneksel musikimizin gelece?i a?s?ndan umut verici oldu?unu syledi. 

Tertemiz albmnn tan?t?m gecesinde, sanat?lardan Sami Savni zer ve ?renciler albmdeki eserleri canl? seslendirdi. Programa milli e?itim camias?n?n nde gelen temsilcileri i?tirak etti. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri