forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

necipfazixlStar Gazetesi taraf?ndan bu y?l ilk kez dzenlenen Necip Faz?l dlleri'ni kazananlar belli oldu.

Gazetenin, nl edebiyat? K?sakrek'in kltrel ve manevi miras?n? ya?atmak amac?yla hayata geirdi?i dlleri kazananlar, ?kitelli'deki Star Medya binas?nda yap?lan jri toplant?s?n?n ard?ndan Be?ir Ayvazo?lu taraf?ndan a?kland?. 

Ayvazo?lu, eser sahiplerinin tm eserleri gz nne al?narak dlleri kazananlar?n belirlendi?ini belirtti.

NEC?P FAZIL ???R DL

 "Necip Faz?l ?iir dl"n "Kar??lama Treni" isimli kitab? ile Hseyin Atlansoy kazand?.

NEC?P FAZIL H?KAYE DL

"Necip Faz?l Hikaye dl"n de "Hibir ?ey Anlatmayan Hikayelerin ?kincisi"isimli hikaye kitab?yla Gray Sng kazand?.

NEC?P FAZIL SAYGI DL

"Necip Faz?l Sayg? dl" eserleri ve hizmetleri dolay?s?yla Edebiyat Dergisi'nin kurucusu Nuri Pakdil'e verildi.

NEC?P FAZIL F?K?R-ARA?TIRMA DL

Harvard niversitesi ?retim grevlilerinden Prof. Dr. Glru Necipo?lu'nun "Sinan a??",

Prof. Dr. ?smail Ernsal'?n da "Osmanl?larda Sahafl?k ve Sahaflar" eserleri "Necip Faz?l Fikir-Ara?t?rma dl"ne lay?k grld.

Necip Faz?l'?n byk bir ?air, d?nce ve aksiyon adam? oldu?una vurgu yapan Ayvazo?lu, onun ad?na ?imdiye kadar bir dl konulmam?? olmas?n?n byk bir eksiklik oldu?unu dile getirdi.
Konuya ili?kin AA muhabirine a?klama yapan Star Gazetesi Medya Grup Ba?kan? Mustafa Karaalio?lu da bu dln ok ge kal?nm?? bir dl oldu?una i?aret ederek, "Necip Faz?l K?sakrek'in hat?ras? daha byk dl ve organizasyonlar? oktand?r hak ediyor.

Biz gazete olarak, Trkiye'de bu i?in en ok yak??aca?? gazetenin Star gazetesi oldu?unu d?nyoruz. nk Star gazetesi, entelektel verimlili?i ve kltr sanata verdi?i nem, yazar ve d?nce kadrosu a?s?ndan nemli bir gc bar?nd?r?yor" 
dedi.

Bu dlleri, K?sakrek'in hat?ras?na sayg? ve Trkiye'de kltr sanat, edebiyat ve fikir hayat?n?n zenginle?mesi ve rekabetin artmas? a?s?ndan da bir giri?im olarak nemsediklerini ifade eden Karaalio?lu, "Biz gazete olarak bunu himaye ettik, bu fikri ortaya att?k ve organizasyonunu yapt?k. dl bran?lar? ve dllerin kimlere gidece?ini, jri heyeti tespit etti. Bunun geleneksel olmas?n? ve kurumsal devaml?l???n? sa?lamak, bizim grevimiz olacak. Uzun y?llar devam edecek bir al??may? ba?latm?? olduk. Bununla Necip Faz?l'?n hat?ras?na ve ismine kar?? sorumlulu?umuzu yerine getirdi?imizi d?nyorum" ?eklinde konu?tu.

Mustafa Karaalio?lu, K?sakrek'in byk bir ?air, yazar, hikayeci, tiyatro yazar?, ayn? zamanda fikir yazar? oldu?unu da dile getirdi.

?iir, hikaye, roman, deneme, fikir ve ara?t?rma dallar?nda yay?nlanm?? e?itli eserleri inceleyerek Necip Faz?l dllerini kazananlar? belirleyen jride, Be?ir Ayvazo?lu'nun yan? s?ra Rasim zdenren, Turan Karata?, Osman Konuk, Fatih And?, Hicabi K?rlang? ve ?brahim Kiras yer ald?.

dller, Haziran ay? sonunda dzenlenecek trenle sahiplerine takdim edilecek. Kazananlar ayr?ca 20 bin lira ile dllendirilecek.

Star gazetesi, geen y?l, Necip Faz?l'?n en byk eseri olarak gsterilen Byk Do?u'nun t?pk? bas?mlar?n? okurlar?yla bulu?turmu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri