forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Erkan Yüksel

erkan-sempozyumBu y?l 12’ncisi düzenlenen uluslararas? ileti?im sempozyumu Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipli?inde ba?lad?... 

Üç gün sürecek sempozyum boyunca 10 ülke ve 37 farkl? üniversiteden akademisyen taraf?ndan haz?rlanm?? toplam 51 bildiri sözlü olarak sunulup tart???lacak. Dün ba?layan sempozyum 3 gün sürecek.

Sempozyum kurucu e? ba?kan? ve organizasyon komitesi ba?kan? Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Bas?n ve Yay?n Bölümü Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Erkan Yüksel toplant?n?n aç?l???nda ?u konu?may? yapt?:

CIM 2014’ÜN H?KAYES?…

Bu y?l 12’ncisini gerçekle?tirdi?imiz uluslararas? ileti?im sempozyumuna göstermi? oldu?unuz ilgiden dolay? tüm kat?l?mc?lar?m?za organizasyon komitesi ad?na, komite ba?kan? olarak te?ekkür ediyorum.

Öncelikle sempozyumun nas?l ba?lad???ndan söz edeyim: Ben genç bir ara?t?rma görevlisi iken doktora tezimi yazd???m y?llarda, 1998-1999 y?llar?nda, ülkemizde internetin yeni yeni yayg?nla?maya ba?lad???, mektupla?ma döneminden e-posta dönemine geçti?imiz y?llarda, gündem belirleme konusunu çal???rken internetten yapt???m aramalar s?ras?nda kuram?n isim babas? Prof. Dr. Maxwell McCombs’un mail adresine ula?t?m. Sonra kendisine tezimle ilgili ve kuram? daha iyi anlamaya yönelik sorular göndermeye ba?lad?m. O kadar çok soru sormu?um ki daha sonraki y?llarda McCombs hoca “beni sorular?yla bombalad?” diye bir konu?ma yapm??t?. Tezimi verdikten sonra McCombs hoca ile ortak bir bildiri haz?rlad?k ve bunu 2001 y?l?nda Anadolu Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen uluslararas? bir sempozyumda sunduk. Bu arada kuram?n ikinci isim babas? Prof. Dr. Donald Shaw ile de tan??m??t?m. Her ikisi de bu sempozyuma konuk oldular. Doktora tez dan??man?m Prof. Dr. U?ur Demiray’la birlikte hocalar?m?z? ?stanbul’da havaalan?nda kar??lad?k, Eski?ehir’e getirdik. Sempozyumun ard?ndan da Konya ve Kapadokya bölgesi de dahil olmak üzere hep birlikte 2000 kilometrelik bir gezi yapt?k. Bir y?l sonra University of Texas at Austin’den ald???m bursla Amerika Birle?ik Devletleri’ne gittim. Orada benim gibi misafir ö?retim üyesi olarak gelen Prof. Dr. Serra Görpe ile tan??t?m. Alt? ay boyunca McCombs hoca birlikte derslere girdik. Çe?itli üniversitelere ziyaretlerde bulunma ?ans? yakalad?k. Bütün ziyaretimiz boyunca da uluslararas? bir sempozyum organize etmeyi konu?tuk. Bu benim hayallerimden biriydi; çünkü o y?llarda yurt d???na ç?kmak oldukça zordu. Hizmet pasaportu almak için bile iki kez Ankara’ya gitmek zorunda kald???m? söylesem herhalde ne demek istedi?im daha iyi anla??l?r. Ben de ba?ka arkada?lar?m?n da yurt d??? deneyimi kazanmalar?na imkan sa?lamak için ve i? birli?imizi kal?c? hale getirmek için çal??t?m. Bir y?l sonra, 2003 y?l?nda, Türkiye’den yakla??k 40 akademisyenle birlikte Austin’de ilk Communication in the Millennium toplant?m?z? gerçekle?tirdik.

Geçen 12 y?l boyunca bir y?l Amerika Birle?ik Devletleri’nde ve bir y?l ülkemizde ?stanbul Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi aras?nda dönü?ümlü olarak gerçekle?tirdi?imiz toplant?larda sunulan toplam bildiri say?s? 545’e ula?t?. Dünyan?n 34 farkl? ülkesinden 143 farkl? üniversiteden akademisyenin haz?rlad??? bildiriler sözlü olarak sunuldu ve tart???ld?. Kimi zaman özel oturumlarda çal??taylar düzenlendi. Gündem Belirleme ve Suskunluk Sarmal? gibi kuramlar?n isim babalar? çe?itli toplant?larda kurumlar?n? anlatt?lar. Doktora ö?rencileri için özel oturumlar?m?z oldu. Onlar da çal??malar?n? hocalar?m?z?n önünde anlatma f?rsat? buldular, onlar?n önerilerini dinlediler.

Bir çok akademisyen bu organizasyon sayesinde hayatlar?nda ilk kez ?ngilizce bildiri sunma deneyimini ya?ad?lar. Hayatlar?nda ilk kez yurt d???na ç?k?p, Amerika’y? ve oradaki üniversiteleri gördüler. Pek çok akademisyen birbiriyle tan??ma ve hatta daha sonra ortak bildiri haz?rlama ?ans? yakalad?. Ayn? zamanda akademik yükseltmelerde de puanlar alarak kariyerlerinde bir sonraki a?amaya yönelik haz?rl?k yapt?.

Sempozyumun kurucu e? ba?kanlar? olarak ben, Prof. Dr. Maxwell McCombs ve arkada??m Prof. Dr. Serra Görpe ile ortak amac?m?z ileti?im akademisyenleri aras?nda bir diyalo?u ba?latmak, bir köprü kurmak, gençlere el vermek ve önlerini açmaya çal??mak oldu.

Ülkemizde sosyal bilimler alan?nda 12 y?ld?r devam eden etkinliklerin say?s?n?n s?n?rl? oldu?unu görüyorum. ?leti?im alan?nda ise bu organizasyon d???nda ba?ka bir ulusal organizasyonun dahi olmamas? ileti?im akademisyenleri aras?ndaki ileti?imin ne denli kopuk oldu?unun bir göstergesi. Bu sempozyum sayesinde sunulan bildiriler bir yana b?rak?l?rsa kurulan ileti?im köprüsünün ne kadar önemli oldu?unun da alt?n? çizmek isterim.

Di?er yandan sempozyumda bugüne dek sunulan tüm bildirilere internet üzerinden herkes eri?ebilmekte. Bu da sunulan bildirilerin tüm dünyada yay?mlanmas? anlam?na geliyor. 545 bildirinin sunulmu? olmas? bu sempozyum sayesinde ortaya konulan bilgi birikiminin de boyutlar?n? gösteriyor. ?leti?imin her alan?na seslenen bu bildirilerin önemli bir bölümü ülkemizdeki ileti?im akademisyenlerinin ülkemize yönelik çal??malar?n? kaps?yor. ?ngilizce sunulan bu bildiriler bir anlamda da ülkemizdeki ileti?im çal??malar?n?n dünyaya duyurulmas? anlam?na geliyor.

Umut ediyorum sempozyum bundan sonra daha ileri a?amalara da gider.

Ben sempozyumun ilk organizasyonu gerçekle?tirdi?imde, genç, koyu siyah saçl? bir ara?t?rma görevlisi olarak büyük bir heyecan içindeydim. Y?llar içerisinde uluslararas? bir sempozyumu organize etmenin getirdi?i deneyim ve bu sempozyum sayesinde bir anlamda da zorunlu bir ?ekilde haz?rlad???m bildirilerle bugün 12’nci sempozyumda art?k bir profesör olarak kar??n?za ç?k?yorum. ?u anda bu salonda benim ö?rencilerim art?k birer ara?t?rma görevlisi olarak bildirilerini sunuyorlar. Aralar?nda yard?mc? doçent olanlar? görmek beni daha da mutlu ediyo 

Bu y?lki sempozyuma 81 ba?vuru geldi. Bunlar aras?ndan yap?lan de?erlendirmede elenen ve gelmeyenlerle birlikte üç gün boyunca sunulacak bildiri say?s? ise 51. Toplam 10 farkl? ülkeden 37 farkl? üniversiteden akedemisyenin haz?rlad??? bildiriler sözlü olarak sunulacak ve tart???lacak.

?leti?im bilimi ad?na önemli çal??malar? birlikte dinleme ?ans? bulabilece?imize inan?yorum. Programa bakt???mda gördü?üm kimi bildiri ba?l?klar? beni oldukça heyecanland?r?yor ve ?imdiden onlar? dinlemek için sab?rs?zlan?yorum.

Sempozyumumuzun bu y?lki organizasyonunu ileti?im biliminin tan?nm?? hocalar?ndan Prof. Dr. Werner Severin’e adad?k. Onun ?leti?im Kuramlar? kitab?n? okumam?? ya da duymam?? ileti?im bilimci aram?zda herhalde yoktur diye dü?ünüyorum.

Prof. Severin’le 2002 y?l?nda Amerika Birle?ik Devletleri’ne yapt???m ilk seyahatin ilk gününde tan??t?m. Prof. Dr. Serra Görpe ile birlikte otel odama gelip benim yabanc?l?k çekmemem için oldukça candan davranm??t?. O günden sonra da vaktimin ço?unu birlikte geçirdik. CIM organizasyonu boyunca da hep bizimle birlikteydi. Kimi zaman konu?mac?, kimi zaman moderatör, kimi zaman bir arkada? ve baba olarak. Kendisini rahmetle an?yoruz.

Sözü fazla uzatmadan, bu y?lki organizasyonda eme?i geçen genç arkada?lar?m?n ve özellikle ba?kan yard?mc?l??? görevini yürüten de?erli arkada??m, Yard. Doç. Dr. Alaaddin Paksoy’a öncelikle te?ekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki bayrak yar???nda kendisinden organizasyon komitesi ba?kan? olarak hizmette bulunmas?n? bekliyoruz.

Bu vesileyle komitemizde görev alan tüm genç arkada?lar?ma yürekten te?ekkür etmek istiyorum.

Ayr?ca organizasyonun ilk fikrinin do?du?u ilk konu?malardan ba?layarak Prof. Dr. U?ur Demiray’a, Prof. Dr. Suat Gezgin’e, Prof. Dr. Sezen Ünlü’ye, organizasyonlar?n gerçekle?mesini sa?layan tüm ev sahibi üniversitelerdeki hocalar?m?za, üniversitemizdeki hocalar?m?za, hakemlerimize ve tüm çal??ma arkada?lar?ma te?ekkür etmek istiyorum. Hep birlikte bu organizasyonu bugünlere ta??d?k.

Bu y?lki organizasyonun gerçekle?mesinde ev sahipli?i yapan Üniversitemiz ?leti?im Bilimleri Fakültesi Dekan? Prof. Dr. E. Nezih Orhon’a, Dekan Yard?mc?lar?m?z Doç. Dr. R. Ayhan Y?lmaz ve Doç. Dr. Yavuz Tuna’ya da özellikle te?ekkür etmek isterim.

Asl?nda herkesten de önce organizasyonumuza destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo?an’a sa?lad??? tüm katk? ve imkânlar için önemle te?ekkür etmek isterim.

Sizlerin deste?i olmadan bu organizasyon bugünlere ula?amazd?. Bundan sonra da genç arkada?lar?m?n yine bizlerin deste?iyle organizasyonu daha ilerilere götürmesi dile?iyle sözlerimi noktalamak istiyorum.

Ho? geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz ve bizim konu?umuz oldunuz.

Prof. Dr. Erkan Yüksel

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri