forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Mahkeme TMSF'nin Show TV itiraz?n? reddetti...

Aktif .

showtv650Mahkemenin Show TV ile ilgili verdi?i gerekeli yrtmeyi durdurma karar? taraflara tebli? edildi. 

Blge ?dare Mahkemesi'nin TMSF'nin itiraz? do?rultusunda verdi?i ve ?stanbul 4. ?dare Mahkemesi'nin yrtmeyi durdurma karar?n? kald?ran gerekeli karar? ?yle... 

"Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu taraf?ndan tesis edilen kurul karar?nda yer verilen gerekeler ve dayanaklar tek tek incelendiginde, irdelendiginde ve degerlendirildiginde, fon uhdesinde bulunan Aks Televizyon Reklamc?l?k ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin Show TV logosu ile faaliyet gsteren kanal? dahil olmak zere Show logosu eklentili ve/veya markal? diger hissedar? oldugu sirketlerdeki hisselerin ve/veya Show logosu eklentili ilgili markalar?n ve varl?klar?n her trl takyidattan ari olarak sat?lmas?nda amme alacag?n?n k?sa srede tahsili kapsam?ndastn kamu yarar? bulunmakla, kamu yarar? ve durumun gerekleri a?s?ndan hukuka ayk?r? davran?ld?g? konusunda bilgi ve belgenin de bulunmamas?, ayr?ca itiraza konu mahkeme karar?nda dava konusu islemin gerekesinin hukuken geerli ve yeterli olmad?g? belirtilmis ise de; an?lan kararda bu hususa ynelik olarak hukuken geerli delillerin gsterilmemesi kars?s?nda, dava konusu islemde hukuka ayk?r?l?k bulunmamakta olup, aksi ynde verilen idare mahkemesi karar?nda ise hukuka uyarl?k grlmemistir.

A?klanan nedenlerle; 2577 say?l? Idari Yarg?lama Usul Kanununun 27. maddesinin 2. f?kras?nda ngrlen idari islemin uygulanmas? halinde telafisi g veya imkans?z zararlar?n dogmas? ve idari islemin a?ka hukuka ayk?r? olmas? sartlar?n?n birlikte gereklesmedigi anlas?ld?g?ndan itiraz?n kabulne, Istanbul 4. Idare Mahkemesince verilen 14/05/2014 tarih ve E:2013/2176 say?l? karar?n?n kald?r?lmas?na, yrtmenin durdurulmas? isteminin reddine, dosyan?n ilgili ?dare Mahkemesine gnderilmesine 10/06/2014 gnnde oybirligiyle karar verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri