forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

A?HM'den Nedim ?ener ve Ahmet ??k'a tazminat karar?

Aktif .

nedim-ahmetAvrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), Türkiye'nin, ?ikayet ba?vurusu hakl? bulunan gazeteci Nedim ?ener'e 20 bin avro, Ahmet ??k'a ise 10 bin avro maddi tazminat ödemesini kararla?t?rd?. 

A?HM'nin gerekçeli karar?nda, Ergenekon davas?nda yarg?lanan iki gazetecinin bir y?l? a?an uzun tutukluluk süresinin insan haklar? ihlali te?kil etti?ine hükmetti. Mahkeme, ?ener'e 20 bin avro, ??k'a 10 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

??k ve ?ener’in, Türkiye'de kamunun yarg?ya güveninin azalt?lmas? amac?yla karalama kampanyas? uygulamak suçundan yarg?land???n? hat?rlatan A?HM, gazetecilerin bu suçlamadan yarg?lanamayaca?? yorumunu yapt?.

A?HM karar?nda, gazetecilerin, yazd?klar? kitaplar gerçe?i yans?tmasa bile terör örgütüne yard?m suçundan yarg?lanamayacaklar? bildirildi.

Gazetecilere yönelik suçlamalara dayanak olan belge ve bilgisayar kay?tlar?n?n, ba?ka ki?ilerin evlerine yap?lan bask?nda ele geçirildi?ine dikkati çeken A?HM, gazetecilerin ve avukatlar?n?n bu suçlamalara temel olan belgeleri ayr?nt?l? bir ?ekilde görmelerine izin verilmemesinin de insan haklar? ihlali te?kil etti?i de?erlendirmesinde bulundu.

Gerekçeli karar?nda, yeterli delil olmadan uzun süre tutukluluk süresinin kabul edilemez oldu?unu belirten A?HM, devlet organlar?yla ilgili incelemeler ve yorum yapan ara?t?rmac? gazetecilerin bu kadar uzun tutuklu kalmas?n?n oto sansüre yol açaca??n? ve demokratik toplum için gerekli bir uygulama olmad???n? ifade etti.

A?HM, bu yüzden Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi’nin ifade özgürlü?üyle ilgili 10. maddesinin de ihlal edildi?ine hükmetti.

Muhabir: Rahmi Gündüz (AA)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri