forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

nurullahozturkTRT'nin yay?nlar?nda cumhurba?kan? adaylar?na e?it süre tan?mad??? iddialar?na RTÜK üyesi Nurullah Öztürk'ten cevap geldi... 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Nurullah Öztürk, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) cumhurba?kan? adaylar?yla ilgili yay?nlar?na yönelik, "E?er iddia edildi?i gibi, TRT'deki adaylara ili?kin süre fark?ndan dolay? bir müeyyide uygulanacaksa, Halk TV ve Samanyolu Haber ve benzeri kurulu?lar?n da Ba?bakan'?n adayl???na bir saate yak?n, di?er adaylara ise birkaç dakika yer verdikleri için müeyyideye tabi tutulmas? gerekir ki benim oyum önceki gibi ihlal olmad??? yönünde olacakt?r" ifadelerini kulland?.

Öztürk, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, baz? bas?n yay?n organlar?nda yer alan haberlerde, TRT'nin yay?nlar?nda cumhurba?kan? adaylar?na e?it süre tan?mad??? iddialar?n?n bulundu?unu, bunlar?n gerçe?i yans?tmad???n? belirtti.

Haberlerde, ayn? zamanda, iktidar kontenjan? üyelerinin, ihlal olmad??? yönünde kulland?klar? oydan dolay? çok ciddi ve haks?z ithamlara konu edildi?ini de belirten Öztürk, bu yönde oy kullanan bir üye olarak bu ithamlar? ?iddetle reddetti?ini söyledi. 

Öztürk, söz konusu haberlerde, "Üst Kurulun iktidar kontenjan?ndan seçilen üyelerinin, TRT yay?nlar?yla ilgili bir uzman raporunu oylay?p, cumhurba?kan? adaylar?ndan Recep Tayyip Erdo?an'a 500 dakika, Ekmeleddin ?hsano?lu ve Selahattin Demirta?'a s?f?r dakika süre ayr?lmas?na ra?men, TRT'nin yay?n ihlali yapmad??? yönünde karar ald?klar?"n?n iddia edildi?ini dile getirdi.

"Mutlak e?itlik mümkün de?il"

Üst Kurulun muhalefet kontenjan?ndan seçilen üyelerine dayand?r?lan bu bilgilerin tamamen gerçek d??? oldu?unu dile getiren Nurullah Öztürk, ?öyle devam etti:

"Üst Kurulun haberlere konu olan toplant?s?nda sadece TRT Haber'le ilgili bir karar al?nm??t?r. Bu karara konu olan uzman raporu muhalefet kontenjan?ndan seçilen üyelerin verdikleri bir dilekçe üzerine haz?rlanm??t?r ve gündem d??? olarak görü?ülmü?tür. Adayl?k aç?klamalar?yla ve adaylar?n seçim faaliyetlerine ili?kin canl? yay?nlarla ilgili sürelerin ayr? ayr? belirlendi?i raporda, Say?n Ba?bakan için 500, di?er adaylar için s?f?r dakika süre ayr?ld???na ili?kin hiçbir tespit yer almamaktad?r. Üst Kurulca oylanarak yay?n ihlali olmad??? karar?na var?lan TRT Haber kanal?nda, Say?n Ba?bakan?n adayl?k aç?klamas?na 1 saat 48 dakika 40 saniye süreyle canl? olarak yer verilmi?tir.

Say?n ?hsano?lu'nun herhangi bir adayl?k tan?t?m toplant?s? olmay?p, partilerin temsilcilerinin Say?n ?hsano?lu'nun adayl??? için ba?vurusuna ili?kin TBMM Ba?kan? ile birlikte görüntülere ve akabinde yine parti temsilcilerinin toplam 8 dakika süren adayl?k aç?klamas?na 2 dakika 38 saniye, Say?n Demirta?'?n da toplam 13 dakika süren adayl?k aç?klamas?na ise 8 dakika süreyle canl? olarak yer verilmi?tir. Ayr?ca, Say?n Ba?bakan?n de?i?ik tarihlerdeki seçim faaliyetlerine 18 dakika, Say?n ?hsano?lu'nun ise 13 dakika süreyle haber olarak yer verilmi?tir."

"Kamuoyu yanl?? bilgilendiriliyor"

Nurullah Öztürk, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önceki dönemlerde de yerel ve genel seçimlere yönelik benzer ilke kararlar? ald???n? ve salt süreye bak?larak tarafs?zl???n ölçülmemesi gerekti?ine karar verdi?ini an?msatarak, ?unlar? kaydetti:

"Kald? ki, bir örnek olarak ayn? dönemde Halk TV Say?n Ba?bakan?n adayl?k aç?klamas?na 1 saat 41 dakika 4 saniye yer verirken, Say?n ?hsano?lu'na 1 dakika 35 saniye ve Say?n Demirta?'a 11 dakika 10 saniye yer vermi?tir. Bir ba?ka örnek, Samanyolu Haber de yine Say?n Erdo?an'?n adayl?k aç?klamas?na 49 dakika 5 saniye, Say?n ?hsano?lu ve Say?n Demirta?'a 13'er dakika yer vermi?tir. Bu kurulu?lar?n genel yay?n çizgilerine bak?ld???nda, bu sürenin haber de?eri çerçevesinde belirlendi?i aç?kt?r. 

K?saca medyada yer alan TRT'de, cumhurba?kan? adaylar?na ili?kin süre bilgileri ile Üst Kurul'da görü?ülen ve benim de ihlal olmad??? yönünde oy kulland???m ve oy çoklu?uyla ihlal görülmeyip YSK'ya gönderilen raporun hiçbir ili?kisi bulunmamaktad?r. Bu konuda kamuoyunun yanl?? yönlendirilmesi söz konusudur. Seçim dönemi yay?nlar?n?n denetimi ve müeyyidesi YSK'ya aittir. Üst Kurul ve uzmanlar bu dönemde azami gayret göstermektedirler."

Kamuoyunun yanl?? bilgilendirildi?ini belirten RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk, "E?er iddia edildi?i gibi, TRT'deki adaylara ili?kin süre fark?ndan dolay? bir müeyyide uygulanacaksa, yukar?da bahsedilen Halk TV ve Samanyolu Haber ve benzeri kurulu?lar?n da Ba?bakan'?n adayl???na bir saate yak?n, di?er adaylara ise birkaç dakika yer verdikleri için müeyyideye tabi tutulmas? gerekir ki benim oyum önceki gibi ihlal olmad??? yönünde olacakt?r" de?erlendirmesinde bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri