forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Operasyon

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? bu sabah gerçekle?tirilen operasyonla ilgili aç?klama yapt?.

?stanbul Terörle Mücadele ?ubesi taraf?ndan Cemaat'e yönelik 22 ilde ba?lat?lan ve toplamda 87 ki?inin gözalt?na al?nd??? operasyonla ilgili, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n Terör ve Örgütlü Suçlar Soru?turma Bürosun'dan aç?klama geldi. Savc?l?k, sadece selam-tevhid örgütü kapsam?ndaki "casusluk" suçlamalar? ile ilgili 76 ki?i hakk?nda yakalama ve gözalt? karar? oldu?unu, bunlar?n 52'sinin gözalt?na al?nd???n? söyledi.

Di?er operasyonlarla birlikte toplamda 134 ki?i hakk?nda gözalt? karar? oldu?u bas?na yans?m??t?.
Aç?klamada Ba?bakan'?n, bakanlar?n ve M?T müste?ar?n?n Selam-Tevhid örgütü kapsam?nda sahte isimlerle dinlendi?i hat?rlat?larak "sözkonusu selam-tevhid adl? örgüt ad?yla soru?turma yapan gerçekte amaçlar?n?n casusluk oldu?u belirlenen 76 emniyet görevlisi hakk?nda yakalama ve gözalt? talimat? verilmi? olup, ?uan itibariyle 52 ?üphelimiz al?nm?? di?er ?ah?slar?n yakalanmalar? ve gözalt?na al?nmalar? yönündeki uygulamalar halen devam etmektedir." denildi.

Savc?l?ktan yap?lan aç?klaman?n tamam? ?öyle:

"?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n Terör ve Örgütlü Suçlar Soru?turma Bürosunun yapt??? 21.07.2014 tarihli operasyonlara ili?kin aç?klamad?r:

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n kapat?lan TMK 10 ile yetkili bölümünde 2010 y?l?ndan beri yürütülen ve daha önce konuyla ilgili C.Ba?savc?l???m?zca aç?klama yap?lan sözde selam-tevhid adl? örgüt kuruldu?u iddias?yla 251 ki?i hakk?nda yürütülen soru?turmayla ilgili yap?lan inceleme ve ara?t?rma tamamlan?p 251 ki?i hakk?nda Takipsizlik karar? verildi?i.

Karar gerekçesinde de belirtildi?i üzere ortada terör örgütü kuruldu?u yönünde delil olmad??? halde bir kurgu olu?turularak 2010 y?l?nda soru?turmaya ba?land???, yakla??k 3 y?l süreyle 251 hedef ki?i toplamda 2280 ki?inin dinlendi?i, Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan'?n?n ve bakanlar?n?n di?er ülke yetkilileri ile olan görü?melerinin kaydedildi?i. M?T müste?ar?n?n kod ad?yla örgüt üyesi olarak dinlenip kaydedildi?i, özetle casusluk yap?ld???n?n tespiti ü/erine 21.7.2014 tarihli talimat?m?zla söz konusu selam-tevhid adl? örgüt ad?yla soru?turma yapan gerçekte amaçlar?n?n casusluk oldu?u belirlenen 76 emniyet görevlisi hakk?nda yakalama ve gözalt? talimat? verilmi? olup, ?uan itibariyle 52 ?üphelimiz al?nm?? di?er ?ah?slar?n yakalanmalar? ve gözalt?na al?nmalar? yönündeki uygulamalar halen devam etmektedir.

Yine Emniyet Genel Müdürlü?ü Müfetti?lerinin ?stanbul Emniyet ?stihbarat ?ubesi hakk?ndaki suç ihbar?nda çok say?da ki?inin sahte kimlik ve bilgilerle de?i?ik zaman dilimlerinde özel amaçl? dinlenip konu?malar?n?n kayda al?nd??? yönündeki ihbar? üzerine yap?lan soru?turmada ilk ba?ta 250 civar?nda içlerinde milletvekili, hakim , bas?n mensubu, üst düzey bürokrat olan ki?inin sahte belgelerle ilgisi olmad?klar? yasad??? örgüt üyesi olduktan gerekçeleriyle dinlendikleri, hu i?lemin tamamen özel amaçl? yap?ld???, devletin güvenli?i ile ilgili olmad??? anla??lmas? üzerine Emniyet ?stihbarat ?ubesinde görevli 39 ?üpheli hakk?nda 21.7.2014 tarihli yakalama , arama , gözalt? talimat? verilmi? olup, ?uan itibariyle 15 ?üpheli gözalt?na al?nm?? olup, uygulama halen devam etmektedir. Bu konudaki Bas?n aç?klamam?z ön bilgidir.

Kamuoyuna sayg?yla sunulur.

Hadi Saliho??u

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s?"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri