forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyip-560CNN International'a konu?an Ba?bakan Erdo?an, kendisine sorulan ‘?srail’i soyk?r?mla suçlad?n?z, Hitler yorumunda bulundunuz, sözlerinizin arkas?nda m?s?n?z?’ sorusuna, ‘Kesinlikle arkas?nday?m’ dedi.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?srail'in halen bat? taraf?ndan savunulmas? ve dünyan?n ?srail'e suskun kalmas?n?n anla??lamaz oldu?unu belirterek, ''Bundan dolay? biz sessiz kalamay?z, sessiz kalmayaca??z da'' dedi.

Erdo?an, CNN International'?n deneyimli sunucusu Becky Anderson'?n gündeme ili?kin sorular?n? yan?tlad?.

?srail ile Gazze aras?nda ya?ananlar ve ?srail'in Gazze'ye sald?r?lar?n?n sorulmas? üzerine Ba?bakan Erdo?an, Tel Aviv'de yapt??? görü?mede eski ?srail Ba?bakan? Ariel ?aron'un kendisine söyledi?i, ''Hayat?mda en mutlu oldu?um anlar; Filistin'de tanklar?n üstünde oldu?um zamanlard?'' sözünü hiç unutamad???n? dile getirerek, ?u anda ?srail'in Filistin'deki konumunun belli oldu?unu söyledi.

Amerikal? dostlar?yla, ABD eski Ba?kan? Geroge W. Bush ve Barack Obama ile bunu konu?tuklar?nda, hep söylenenin "bölgede iki devletli bir yap? ?srail ve Filistin aras?nda" oldu?unu kaydeden Erdo?an, kendilerinin her zaman Filistin'de bunu dillendirdiklerini ve Filistin taraf?na "Siz ?srail'i kabul edin, ?srail de sizi kabul etsin" dediklerini aktard?.

Ba?bakan Erdo?an, ?u anda ya?anan; ?srail'in halen bat? taraf?ndan savunulmas? ve dünyan?n ?srail'e suskun kalmas?n?n anla??lamaz oldu?unu ifade ederek, "Bundan dolay? biz sessiz kalamay?z, sessiz kalmayaca??z da" de?erlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Anderson'?n, ?srail'in, Gazze'deki eylemlerinden dolay? Hitler'i an?msatt??? ve soyk?r?mdan bahsetti?ini hat?rlatarak, "Bu yorumlar?n?z?n arkas?nda m?s?n?z" sorusu üzerine Erdo?an, ''Bu yorumlar?m?n tamam?yla arkas?nday?m. Çünkü Nazizm; Hitler'in uygulam?? oldu?u fa?izm, tüm bunlar? ?öyle bir masaya yat?rd???n?z zaman, ?u anda ?srail'in, Filistin'de Gazze'ye yapt??? Hitler'in onlara yapt?klar?n? a?m??t?r. Biz Hitler'in yapt?klar?n? tasvip etmiyoruz, kabul de etmiyoruz. Ama ?u anda ?srail'in yapt??? zulmü, katliam? ve soyk?r?m? da kabul etmiyoruz'' ifadelerini kulland?.

"?SRA?L B?R TERÖR DEVLET?D?R"

?srail Cumhurba?kan?'n?n, roket ve tünel in?aatlar?na Katar'?n para gönderdi?ini kastederek, bu ülkeyi terörü finanse etmekle suçlamas?n?n hat?rlat?lmas?, Katar ve Türkiye aras?nda bölgenin yarar?na olacak bir inisiyatif kurma çabas? olup olmad???n?n sorulmas? üzerine Erdo?an, ?unlar? kaydetti:

"Bak?n ?srail'in bu yorumuna bir ?ey ile özellikle cevap verece?im. Birincisi ?srail'in finansörü kimdir? ?kincisi de ?srail bir terör devletidir. ?u yapt?klar?yla terör estirmektedir. Katar, insani yard?mlarla mazlumlar?n, ma?durlar?n yan?ndad?r. Türkiye ile i?birli?i de her zaman mazlumlar?n, ma?durlar?n yan?nda olmak, insani yard?mlarla onlar? desteklemektir. Yap?lan i? budur. Katar'a burada farkl? bir gömlek biçmek ya da Türkiye'ye farkl? bir gömlek biçmek... Bir defa bu gömle?i biçenlerin ne kadar niyetlerinin kötü oldu?unu göstermektedir."

Ba?bakan Erdo?an, "Geceleri sizi ayakta tutan nedir" sorusuna, ?u yan?t? verdi:

"Geceleri sürekli teyakkuz halinde uyuyorum. Öncelikle ?unu söyleyeyim ülkemin içindeki bu bölücü terör örgütü ile mücadelede acaba herhangi bir yerden bir ölüm haberi gelecek mi? Ancak ?u anki durumu sorarsan?z, tek endi?em sadece Filistin, Filistin, Filistin… Özellikle son 10 günde bu katliam beni ciddi biçimde rahats?z ediyor ve kayg?land?r?yor. 'Niye' diye sorarsan?z? Çünkü, bu hadise ?srail ile normalle?meyi dü?ündü?ümüz bir s?rada patlak verdi."

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri