forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

filistin-protestoBir grup tiyatro, dizi ve sinema sanatç?s?, ?srail'in Gazze'ye yönelik sald?r?lar?n?, bu ülkenin ?stanbul Ba?konsoloslu?u'na yürüyerek protesto etti. 

Levent Metrosu ç?k???nda bir araya gelen ?smail Hakk?, Hüseyin Türky?ld?r?m, ?srafil Köse, Ali Nuri Türko?lu, Mehmet Sadi Bayaz?t ve Murat Ünalm??'?n da aralar?nda bulundu?u sanatç?lar, kortej olu?turarak, Levent'teki ?srail'in ?stanbul Ba?konsoloslu?u'na yürüdü.

Pu?i takan ve Filistin bayra?? ta??yan gruptakiler, yürüyü? boyunca "Selam intifada, selam Filistin" sloganlar? att? ve tekbir getirdi.

Grup ad?na aç?klama yapan ?smail Hakk?, kitle ileti?im ça??nda dünyan?n herhangi bir yerinde 10 ya??ndaki bir çocu?a sorulmas? halinde, dünyay? kimlerin cehenneme çevirdi?ini bir ç?rp?da söyleyebilece?ini belirtti. 

Hakk?, "Ve size ba??ra ba??ra Amerika, ?srail, ?ngiltere, Almanya, Fransa diye bir nefeste hayk?racakt?r. Böyle bir kitle ileti?im ça??nda, kendi halklar?n? da ma?dur eden, sömüren ve biz dünya halklar?n?, din ad?na, ?rk ad?na, ideolojiler ad?na, birbirine dü?man edip k?rd?ran, bizleri eze eze, sömüre sömüre yönetmeye çal??an söz konusu bu zalim ülkeleri bilmeyenler, fark?nda olmayanlar ya bir kaza sonucu haf?zalar?n? kaybetmi? insanlard?r ya da ?ss?z bir adada y?llarca kaybolmu? birileridir" diye konu?tu.  

??te Okunan Bildirinin tamam?... 

Ey insanlar!

Böyle bir kitle ileti?im ça??nda, dünyan?n herhangi bir yerinde, 10 ya??nda bir çocu?a sorsan?z, dünyay? kimlerin cehenneme çevirdi?ini bir ç?rp?da söyleyecektir...

Ve size, ba??ra ba??ra, ?srail, Amerika, ?ngiltere, Almanya, Fransa, diye bir nefeste hayk?racakt?r...

Ey insanlar !

Bu ça?da, kendi halklar?n? da ma?dur eden, sömüren Ve biz dünya halklar?n?,

din ad?na, ?rk ad?na, ideolojiler ad?na, birbirine dü?man edip k?rd?ran, bizleri eze eze sömüre sömüre yönetmeye çal??an söz konusu bu zalim ülkeleri bilmeyenler, fark?nda olmayanlar, ya bir kaza sonucu haf?zalar?n? kaybetmi? ya da ?ss?z bir adada kaybolmu?lard?r.

Her ?ey bu kadar traji-komik olabilir mi söyleyin ?

Ey insanlar !

Beyaz insanlar! Siyah insanlar! Sar? insanlar! K?z?l insanlar!

Topra??n bütün renklerini gökku?a?? gibi ta??yan onurlu insanlar!

Neredeyse 200 y?l önce dünyay? payla??p bölü?en, kendi halklar?n?n da kan?n? emen, bu kan emicileri, bu zalimleri tan?mak için, daha kaç bebe?in parçalanm?? bedenini görmemiz gerekecek?

Daha kaç Annenin ah?n?, umutsuzca göklere hayk?r???n? görmemiz gerekecek?

Ey insanlar !

Bizler,

Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Sa?c?, Solcu, Müslüman, Ermeni, Rum, Musevi, Türkiyeli bir avuç sanat i?çileriyiz!

Hepimiz sadece insanl?k ad?na, Allah’?n bizi yaratt??? gibi, Annemizden do?du?umuz gibi geldik huzurunuza...

Ellerimize sadece Gazzeli bebeklerin kanl? gömleklerini ve vicdanlar?m?z? al?p geldik huzurunuza... çünkü böyle yapmazsak e?er, tarih tekerrür edecek, herkes kendini yerden gö?e kadar hakl?, kar??s?ndakini tepeden t?rna?a suçlu görecek!

Ey insanlar !

Bugün Gazze’de parçalanarak ölen her bebek, insanl???n can çeki?ti?ini söylüyor bize. ?nsanlar bir gün mutlaka ölecek, kaç?n?lmaz son bu tamam. Ya insanl?k topyekûn ölürse bizler ne yapar?z söyleyin?

Ey insanlar!

Hat?rlay?n..!

Hepimizin hayat?, bizleri aldatan insanlarla doludur tamam. Ama ya vicdanlar?m?z ?

Yo hay?r !!!

Vicdanlar?m?z bizi asla aldatmad?, aldatmayacak ! ?lahi yasa bu... Kulaklar?n?z? t?kay?n sizi aldatan güç ve para dü?künlerine!

Hayat?n?zda bir kez olsun yap?n bunu ne olur! Sadece Vicdanlar?n?z?n sözünü dinleyin ne olur...

Hayat?m?z boyunca, bizi hiç aldatmayan, bize hiç kaz?k atmayan, tek dostumuz olan vicdanlar?m?z?n sözünü dinleyin ne olur.

Dinlemeyin yalanc? çobanlar?n?z?!

Sürü de?iliz biz! ?statistik say?lar de?iliz biz!

Veri de?iliz biz! ?nsan?z!!!

Ey insanlar!

200 y?ld?r dünyay? bölü?üp payla?an bu zalim Siyonistlerin ve emperyalistlerin

dinleri, imanlar?, ?rklar?, a?klar?, güç ve parad?r!

Dinlemeyin onlar? art?k ne olur!

Annemizden do?du?umuz kadar yal?n, ölümlü birer insan oldu?umuzu anlamam?z için, daha ne kadar eziyet gerekecek!

Daha kaç bebe?in yanm?? bedenlerini seyredece?iz?

Ey ?srail’in, Amerika’n?n, ?ngiltere’nin, Almanya’n?n, Fransa’n?n,

kendi yöneticileri taraf?ndan ma?dur edilmi? halklar? ...!

Ba?lar?n?zdaki modern krallar, modern firavunlar, biz s?radan insanlar gibi hissetmiyorlar görün art?k!

Güne?e, y?ld?zlara, bir a?aca, bir ku?a, bir bebe?e bakarken bizler gibi hissetmiyorlar i?te!

O masum bebekler ölürken,

O lanet O kahrolas?ca dengeleri ad?na,

Televizyonlarda so?ukkanl? seri katiller gibi poz vermelerinden de mi anlam?yorsunuz...?

Onlar?n bar?? gibi, a?k gibi, birlikte huzur içinde ya?amak gibi, idealleri yok görün art?k!

200 y?l içinde bölü?üp yönettikleri dünyay?, bir Disneyland gibi tasarlad?lar i?te!

Ve hiçbirimizi ay?rt etmeden, ürettikleri oyuncaklarla, çocuk oyalar gibi oyal?yorlar bizi. Geriye kalanlar?m?z? da uzun vadeli planlarla, ba?naz fanatikler haline getirip, din ad?na, ?rk ad?na, ideolojiler ad?na, sava?lar tertipleyip, birbirlerine k?rd?r?yorlar ki, dünyay? keyiflerince sömürebilsinler diye...

Ey insanlar!

Tüm zamanlar?n en onur k?r?c?, en vah?i Aç?khava Hapishanesi Gazze, bugün, dünyan?n bütün ma?durlar?n?n sembolü olmu?tur görün art?k!

Bu vicdan yoksunu alçaklar?n,200 y?ll?k tezgâh?n?, planlar?n? çocuklar bile anlad? art?k. Bize ne oluyor söyleyin?

Onlar?n pi?irip olgunla?t?rd??? farkl?l?klar?m?z?, birbirimize dayatma ahmakl??? ne zaman bitecek söyleyin?

?nsan? say? olarak gören bu zehirli akla kar?? durmam?z?n zaman? gelmedi mi ?

?imdi de?ilse ne zaman söyleyin?

Daha kaç ku?ak yok olacak, heder olacak bu yüzden söyleyin?

Bir zamanlar, bar???n, huzurun ?ehri, güzel Kudüs’ün yetim evlad? Gazze, hepimizin direni? sembolü olmayacaksa, neresi olacak söyleyin?

Ey insanlar!

Gandi’nin, Martin Luther King’in, Mandela’n?n a?k?na...!

?sa, Musa, Muhammed a?k?na!

Bir bebe?in ideolojisi olmaz!

Bir bebe?in kokusu olur...

Vallahi o, bilinen bilinmeyen tüm güzelliklerin kokusudur!

Vallahi o cennetin kokusudur!

Ey insanlar!

Y?l 2014

Art?k herkes biliyor ki,

masum olan her ?eyi kirlettik...

Elimizde bir tek bebekler ve vicdanlar?m?z kald?. Bebekleri ve vicdanlar? da kirletirsek geriye ne kalacak söyleyin ?

Vallahi hepimizin, bütün insanl???n Rabbi Allah azze ve celle zalimlerin dinine ?rk?na bakmaz!

Bizler büyüklerden ?öyle ö?rendik;

Mazlum olmak laz?m. Allah, zalimleri sevmez, mazlumlar? sever.

Türkiyeli Sanatç?lar

28 temmuz 2014 pazartesi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri