forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih-yilmazY?lmaz Özdil'in Hürriyet'ten istifas? medya gündemine bomba gibi dü?erken, Fatih Altayl?, Özdil'le ilgili önemli aç?klamalarda bulundu. 

Altayl? Gazeteciler.com'a Sabah'ta Y?lmaz Özdil'in ba?rolünde oldu?u iki krizi anlatt?.

Birinci krizde Y?lmaz Özdil, ATV'de o dönem program yap?yor. Program?n?n saati de?i?ip o gün yay?na geç girilince kaleme sar?l?p kanal?n genel müdürü hakk?nda a??r bir yaz? dö?eniyor. 
Fatih Altayl? bunu ö?renince Do?an Satm??'? Özdil'e gönderiyor ve ?u mesaj? yolluyor:"ATV Genel Müdürü hemen yan?ndaki odada gitsin ne ?ikayeti varsa ona söylesin. Böyle yaz? yazmas?n. Bunun üzerine Y?lmaz Özdil kestirip at?yor ve "yaz?m? çekiyorum, yay?nlam?yorum" diyor. O gün Y?lmaz Özdil'in kö?esi bu yüzden bo? ç?k?yor. 
?kincincisinde ise, Sabah Gazetesi TMSF'ye geçti?inde bir Y?lmaz Özdil krizi daha patl?yor. Özdil'in kalema ald??? yaz?y? TMSF yay?nlam?yor. Bunun üzerine Fatih Altayl? ba?ta olmak üzere yazarlar TMSF'nin bu tavr?n? protesto için ertesi gün yaz? yazmama karar? al?yorlar. Bunu da aray?p Y?lmaz Özdil'e aktar?yorlar. Özdil'den ald?klar? yan?t hepsini ?oke ediyor. 
Y?lmaz Özdil kendisini için protestoya niyet eden yazarlara ?u yan?t? veriyor:"Size ne benim bu meselemden ben yaz?m? yaz?yorum arkada??m. Bunun üzerine Sabah yazarlar? da protestodan vazgeçiyor. 
Y?lmaz Özdil'in yapt??? ucuz kahramanl?k m?? Fatih Altayl? tan?k oldu?u bu iki Y?lmaz Özdil vakas?n? aktard?ktan sonra ?öyle bir ele?tiri getirdi:
"Son zamanlarda ben de dahil olmak üzere, yazarlar ucuz kahramanl?k yapmaya ba?lad?lar. Sözcü son dönemde böyle yazarlar? toplamaya ba?lad??? için bir çok gazetede ucuz kahramanl?k yapan yazarlar ç?kt?. Bu ho? bir ?ey de?il.
Peki Y?lmaz Özdil mi yoksa Hürriyet mi hakl?? 
Uzun bir dönem Genel Yay?n Yönetmenli?i yaparak yay?nc?l?k sorumlulu?unu ta??yan Fatih Altayl?'ya göre Hürriyet Gazetesi yaz?y? basmama hakk?na sahip. Altayl? ?öyle dedi:
Bir gazete yay?n ilkelerine ayk?r?ysa yaz?y? yay?nlamama hakk?na, yazar da yazmama hakk?na sahiptir. Yazarlar?n bu tarz yay?n ilkelerine uymamalar? do?ru bulmuyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri