forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Erdo?an gazeteciler ve medya temsilcileriyle bir araya geldi

Aktif .

basbakan-recep-tayyip-erdogan-2

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Beylerbeyi Saray?'ndaki ofisinde baz? gazete ve televizyonlar?n genel yay?n yönetmenleri ile kö?e yazarlar?n? kabul etti.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, medya temsilcileri ile bir araya geldi.  

Toplant?ya kat?lan isimler aras?nda yer alan Star Gazetesi Yazar? Mustafa Karaalio?lu, toplant?daki izlenimlerini 24 TV canl? yay?n?nda aç?klad?.

??te Mustafa Karaalio?lu'nun o aç?klamalar?: "

Toplant? bas?na kapal? bir toplant? oldu?u için say?n Cumhurba?kan?n?n tam olarak neler söyledi?ini aktarmak durumunda de?ilim fakat günlük siyasi konu?malarla ilgili yo?un bir mülakat ?eklinde geçmedi?ini söyleyebilirim. Belirli konularda say?n Ba?bakan'?n hassasiyetlerinin giderek netle?ti?ini söyleyebiliriz. Bunlardan biri yeni anayasa konusu. Kendisinin çok ciddi, çok arzulu ve istekli bir yakla??m? var. Hatta kendi Ba?bakanl??? döneminde 60 maddede mutabakat sa?lanm??t? hat?rlarsan?z, buradan yeniden bir ba?lang?ç olabilece?ini, bunun 4 partinin oylar?yla bir an önce geçerek anayasa yoluna yeniden girilmesini çok arzulad???n? anl?yoruz. Anayasa konusunda talepkar ve vakit kaybedilmemesi gerekti?ini ifade eden bir tutum sergiliyor. Ayn? ?ekilde çözüm süreci konusunda da say?n Cumhurba?kan? yine h?zl? davran?lmas? gerekti?i görü?ünde. Özellikle çözüm süreci ile ilgili bu son yasan?n ç?kmas?ndan sonra daha h?zl? hareket edilmesi, Türkiye'nin bu konuda maddi manevi kay?plar?n?n oldu?unu ve bunlar?n kazan?ma çevrilmesinin önünde hiçbir engel olmad???n? söyledi. Genel olarak ?unu söyleyebilirim. Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an profili, havas? giderek olu?uyor. Daha önce de kendisiyle çok görü?melerimiz oldu. Bugün daha farkl?, bulundu?u makam?n ve anayasan?n kendsine verdi?i sorumluluklar?n ku?att???, o yakla??m ve vizyonla konu?an, hükümetin hassasiyetlerini gözeten bir Cumhurba?kan? vard?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri