forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trt-binaBülent Ar?nç, TRT'nin 2007 ile 2014 y?llar? aras?nda d?? yap?mlara ödedi?i bedelleri aç?klad?... 

CHP ?stanbul Milletvekili Sezgin Tannkulu'nun ?brahim ?ahin'in Genel Müdürlü?e atand??? kas?m 2007'den Temmuz 2014 tarihine kadar TRT'nin Reyting firmalar?na ne kadar ödedi?ine ili?kin soru önergesine cevap geldi.
Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, "Kurumumuzda televizyon kanallar?n?n be?eni ölçüm sisteminin saniye bazl? anl?k reyting verilerinin al?nmas? amac?yla 2007-2014 y?llar? aras?nda AGB, SBT ve TNS firmalar?na toplam 15 milyon 602 bin 756 TL ücret ödenmi?tir" dedi.  

Ar?nç, kurumun d?? yap?mlara ödedi?i paraya ili?kin de bilgi verdi. TRT kanallar?nda yay?nlanan programlar?n, büyük bir k?sm? kurum içi yap?mlar olmas?na ra?men kurum d??? al?mlar?n da yap?ld???n? söyledi. 

Bülent Ar?nç, 2007 y?l?ndan bu tarafa yakla??k 800 farkl? firmadan program al?nd???n? belirtti. Ar?nç,"Programlar?n bölüm bedelleri baz? programlarda tamam? sponsor firmalarca kar??lanabildi?i gibi baz? programlarda bölüm ba?? 500 TL ile 950 bin TL aras?nda farkl? bedeller söz konusu olabilmektedir" aç?klamas?n? yapt?.

TRT MÜZ?K YAPIMLARI

Ar?nç TRT müzik, TRT Spor, TRT Avaz için yap?m ?irketlerine ödenen paralara ili?kin ?u aç?klamay? yapt?: Kas?m 2007 tarihinden günümüze kadar TRT Müzik kanal?nda 104 farkl? programa ülkemizin önde gelen sanatç?lar? kat?lm?? olup, söz konusu programlar kar??l???nda bölüm ba?? 500 TL ile 28 bin TL aras?nda de?i?en ücretler ödenmi?tir. Gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan gerçekle?tirilen 361 adet program için firmalara bölüm ba?? 500 TL ile 61 bin TL aras?nda farkl? bedeller ödenmi?tir.

175 M?LYON ALACA?I VAR

Ayn? dönemde TRT Spor kanal?nda gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan gerçekle?tirilen 88 adet program için firmalara bölüm ba?? bin 500 TL ile 75 bin TL aras?nda farkl? bedeller ödenmi?tir. Kurumumuzda 2014 F?FA Dünya Kupas? yay?nlar? için herhangi bir prodüksiyon firmas?na ödeme yap?lmam??t?r. 

TRT Avaz kanal?nda gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan gerçekle?tirilen 151 adet program için firmalara bölüm ba?? 700 TL ile 35 bin 200 TL aras?nda farkl? bedeller ödenmi?tir. 

Kas?m 2007 tarihinden itibaren TRT Haber kanal?nda gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan gerçekle?tirilen 168 adet program için firmalara bölüm ba?? bin TL ile 24 bin TL aras?nda farkl? bedeller ödenmi?tir.

TRT'nin tahsil edilemeyen alacaklar?n?n tutar?na ili?kin ise Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç,"Alacaklar?n çok büyük bir k?sm? elektrik üretim ?irketlerine aittir. ?cra takibine intikal eden ve halen takipte olan yakla??k 1 trilyon 18 milyon 757 bin TL'lik davaya intikal eden ve halen yarg?lamas? devam eden yakla??k 175 milyon 270 bin 90 TL'lik , alacak bulunmaktad?r" dedi.
 
KARDA MI ZARAR DA MI?

Ba?bakan yard?mc?s? Ar?nç, TRT'nin zarar etmedi?ini belirtirken 6 y?ldaki (2008-2013) net kar?n? ise ?öyle aç?klad?: 
"2008 y?l?nda 186.259.038,85 TL, 
2009 y?l?nda 46.748.696,74 TL, 
2010 y?l?nda 304.570.036,14 TL, 
2011 y?l?nda 133.978.549,22 TL, 
2012 y?l?nda 179.449.901,59 TL ve 
2013 y?l?nda 113.136.123,63 TL kar elde edilmi?tir."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri