forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Medya Okuryazarl??? dersi silba?tan yenilendi...

Aktif .

medya-kafaRTÜK taraf?ndan düzenlenen "Medya Okuryazarl??? Dersi Tan?t?m Toplant?s? ve Yenilikler Paneli" ile çocuklar?n de?i?en medya kullanma al??kanl?klar? çerçevesinde yenilenen medya okuryazarl??? dersi kamuoyuna tan?t?ld?. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf?ndan düzenlenen "Medya Okuryazarl??? Dersi Tan?t?m Toplant?s? ve Yenilikler Paneli" ile çocuklar?n de?i?en medya kullanma al??kanl?klar? çerçevesinde yenilenen medya okuryazarl??? dersi kamuoyuna tan?t?ld?.

RTÜK'ten yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, çocuklar?n de?i?en medya kullanma al??kanl?klar?, cep telefonunda ve internette geçirdikleri sürenin giderek artmas? medya okuryazarl??? ders program?n?n ba?tan sona yenilenmesine neden oldu. 

RTÜK taraf?ndan 2013 y?l?nda yap?lan "Çocuklar?n Medya Kullanma Al??kanl?klar? Ara?t?rmas?", yeni neslin televizyondan mobil cihazlara do?ru e?ilim gösterdi?ini, çocuklar?n cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlara harcad?klar? zaman?n giderek artt???n? ortaya koydu. Bunun üzerine RTÜK, Milli E?itim Bakanl??? ve çe?itli üniversitelerden akademisyenler bir araya gelerek 2006 y?l?ndan beri ortaokullarda okutulan, kitap, gazete, televizyon, internet gibi araç temelli yakla??ma ve uygulamadan çok bilgi aktar?m?na dayanan medya okuryazarl??? ders program?n? tamamen yenilediler.

-"Medya okuryazarl???n?n geli?tirilebilecek bir beceri oldu?u esas al?nd?"

Milli E?itim Bakan? Nabi Avc?'n?n da kat?l?m?yla bugün gerçekle?tirilen "Medya Okuryazarl??? Dersi Tan?t?m Toplant?s? ve Yenilikler Paneli"nde ders program?, RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun taraf?ndan kamuoyuna tan?t?ld?. 

Medya okuryazarl??? ders program? ve e?itim materyali, "Çocuklar?n Medya Kullanma Al??kanl?klar? Ara?t?rmas?" bulgular? ile medya okuryazarl???n?n ayn? zamanda geli?tirilebilecek bir beceri oldu?u yakla??m? esas al?narak yeniden olu?turuldu. Böylelikle medya okuryazarl???n? ailede ba?layan ve hayat boyu geli?imini devam ettiren bir beceri olarak gören akademik bak?? aç?s? prati?e yans?t?ld?.

Yeni e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren uygulanacak medya okuryazarl??? ö?retim program?na göre, derslerde kitap takibi yap?lmayacak. Ders kitab? yerine RTÜK, Milli E?itim Bakanl??? ve akademisyenlerin i?birli?iyle haz?rlanan ve ö?rencilere k?sa sürede ve h?zl? bir ?ekilde uyarlama yapma imkan? sa?layan "Medya Okuryazarl??? Ö?retim Materyali" kullan?lacak.

-"Çocuklara 'Medya Diyeti'

Yenilenen medya okuryazarl??? dersinde ö?rencilere "medya diyeti" ö?retilecek ve "Medyan?n az? karar, ço?u zarar" mesaj? verilecek. Medya okuryazarl??? e?itim materyalinin en canl? bölümünü olu?turan uygulamal? etkinlikler kapsam?nda ö?renciler aile büyükleriyle röportajlar yapacak, medya diyeti testi uygulayarak kendi medya kullanma sürelerini belirleyecek.

RTÜK'ün Ak?ll? ??aretlerine benzer koruyucu semboller önerecekler ve olu?turacaklar. Ayr?ca kendilerini bir kanal yöneticisi yerine koyarak reyting art?rman?n yollar?n? arayacak, ki?ilerin ve medyan?n bir olaya farkl? aç?lardan bakabilece?ini gösteren örnek olaylar? inceleyip sorgulayacak ve empati kuracaklar.

Gazete haberi haz?rlay?p, istedikleri bir öyküyü, senaryo ve hikaye ak?? ?emalar? kullanarak video haline getirmeyi ve yay?nlamay?, internette arama motorlar?n? do?ru kullanmay? ö?renecekler. Kendilerini reklam veren yerine koyup, ürünlerinin reklamlar?n?, hedef kitleye ula?t?rmak için hangi programda yay?nlatacaklar?na karar verecekler. Sosyal medyay? do?ru kullanmay? ö?renecek, kendi afi?lerini tasarlayacak, dijital hikaye olu?turmay? deneyimleyecekler.

-Ö?retim materyali dört üniteden olu?uyor

Editörlü?ünü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak'?n yapt??? "Medya Okuryazarl??? Ö?retim Materyali", Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Prof. Dr. Nilüfer Pembecio?lu, Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun, Yrd. Doç. Dr. Sait Tüzel taraf?ndan kaleme al?nd?. Yeni medya okuryazarl??? ders program? ve ö?retim materyali, "E?lencem Medya", "Medyaya Soru Soruyorum", "Önce Bir Dü?üneyim" ve "Benim Medya" olmak üzere dört üniteden olu?uyor.

"E?lencem Medya" ünitesinde, medyan?n hayattaki yeri, medya tarihinden ilginç notlar, medya kullan?c?s? ve medya tüketicisi aras?ndaki fark, medya diyeti, medyan?n içeri?i ve biçimi ile e?lence medyas? üretimi konular? ele al?n?yor. "Medyaya Soru Soruyorum" ünitesinde, bilgiye eri?im, medyan?n kurgusu, medyada gerçek ve farkl? bak?? aç?lar? de?erlendiriliyor. "Önce Bir Dü?üneyim" ünitesinde, "Gördüklerimiz neyi anlat?yor" sorusuna cevap aran?yor, medyan?n ikna etme teknikleri inceleniyor ve reklam?n medya için ne anlama geldi?i de?erlendiriliyor. "Benim Medyam" ünitesinde ise sosyal medya, medyada dil fark?ndal???, duyarl?l?k konular? ele al?n?yor.

Yeni programda ve ö?retim materyalinde, medya içeri?inin "e?lendirme, bilgilendirme, ikna etme" özellikleri ile yeni medya izleyicisinin özellikle çevrimiçi ve sosyal medya ortam?ndaki "üretici konumu" esas al?narak, çocuklar?n "eri?im, çözümleme, de?erlendirme ve üretim" becerilerine hitap eden etkinliklere yer veriliyor. Ayr?ca programdaki uygulamal? etkinlikler kapsam?nda, 2014-2015 ö?retim y?l?ndan itibaren medya okuryazarl??? dersini seçen ö?renciler, yaz?, ses, görüntü gibi farkl? medya biçimlerini kullanarak kendi medya iletilerini üretecek ve bunlar? "medya okuryazarl??? ?enli?i, medya okuryazarl??? günü, medya okuryazarl??? fuar?" gibi ortamlarda sergileyecekler.

-?nternet sitesi de yenilenecek

Yenilenen ders program?yla birlikte RTÜK taraf?ndan i?letilen medya okuryazarl??? internet sitesi de tamamen de?i?ecek. Ö?renciler ve ö?retmenler RTÜK'ün yenilenen medya okuryazarl??? internet sitesinde dersle ilgili malzemelere ula?abilecek. Ayr?ca medya okuryazarl??? dersi deneyimlerini ve uygulamalar?n? sitede payla?abilecek.

Medya okuryazarl??? kavram? Türkiye'nin gündemine ilk kez 2003 y?l?nda gerçekle?tirilen "?leti?im ?uras?"nda geldi. RTÜK'ün giri?imleri sonucunda ilk kez 2006-2007 e?itim ö?retim y?l?nda be? ilde pilot uygulamas? yap?lan medya okuryazarl??? dersi, 2007-2008 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren seçmeli ders olarak okutulmaya ba?land?. Bugüne kadar 4 milyondan fazla ö?renci medya okuryazarl??? dersi ald?.http://www.haber3.com/medya-okuryazarligi-dersi-sil-bastan-yenilendi-2914793h.htm#ixzz3EEfMjlOM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri