forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtgenelmudurluk

?brahim ?ahin'in Samsun Valili?ine atanmas?yla bo?alan TRT Genel Müdürlü?ü seçim süreci ba?lad?. Genel Müdürlük için RTÜK'e 39 ba?vuru yap?ld?... 

TRT Genel Müdürlü?üne aday olmak isteyenler için tan?nan ba?vuru süresi 8 Ekim 2014 Çar?amba günü sona erdi.. 

?brahim ?ahin'in Samsun Valili?i'ne atanmas? nedeniyle bo?alan TRT Genel Müdürlü?ü görevine adayl?k ba?vurular? sona erdi.

TRT Genel Müdürlü?ü için kulislerde isimleri geçen Anadolu Ajans? Genel Müdürü Kemal Öztürk, Turkmedya CEO'su Cengiz Özdemir, TRT Genel Müdür yard?mc?s? ?brahim Eren, TRT Haber Dairesi Ba?kan? Nasuhi Güngör'ün ba?vuruda bulunmamas? dikkat çekti. 

Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten ?enol Göka, Genel Müdürlük için ba?vuranlar aras?nda... 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yap?lan yaz?l? aç?klamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, 6112 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun ile 2954 Say?l? Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gere?ince 19 Eylül 2014 tarihi itibar?yla bo?alan TRT Genel Müdürlü?üne aday olmak isteyenler için tan?nan ba?vuru süresinin 8 Ekim 2014 Çar?amba günü (bugün) saat 18:00’de sona erdi?i belirtildi.

TRT Genel Müdürlü?üne adayl?k için 20 Eylül-8 Ekim 2014 tarihleri aras?nda Üst Kurula yap?lan ba?vurularla ilgili incelemelerin tamamlanmas?n?n ard?ndan, 2954 Say?l? Yasan?n 13. Maddesi gere?ince, Üst Kurul taraf?ndan Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere üç aday?n belirlenece?i aç?klamada yerald?.

??TE TRT GENEL MÜDÜRLÜ?Ü ?Ç?N BA?VURAN ?S?MLER:

Cemal ERTA? (Ankara Çankaya Dikmen Anadolu Sa?l?k Meslek Lisesi - ö?retmen)

Yard. Doç. Dr. Göktan Ay (?stanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar? - sanatç?- ö?retim üyesi)

Ozan Özkan (Kültür ve Turizm Bakanl??? Trabzon ?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü - ara?t?rmac?)

Azize Gürses (TRT Ankara Radyosu - THM ses sanatç?s?)

Hüseyin Türko?lu (Beylikdüzü Belediyesi Bas?n Dan??man? - Bas?n Büro Sorumlusu)

Kas?m Gümü? (TRT Genel Müdürlü?ü Ankara Radyosu Müdürlü?ü Ana Kumanda Servisi - tekniker - yay?nc?)

Suat Sami Bac? (MEB ?nsan Kaynaklar? Genel Müdürlü?ü - e?itim uzman?)

Mehmet Fuat Ergün (Özel Firma - üst düzey yönetici)

Merter Beton (Ülker Golf Dondurma - Ticari ?? Geli?tirme ve Özel Markalar Müdürü)

Sait Eken (TGRT Haber TV A.? - Yönetim Kurulu Ba?kanvekili- Genel Müdür)

Abdullah K?l?ç (Serbest - kültür tarihçisi - güzel sanatlar uzman?)

Prof. Dr. Cemalettin Ta?k?ran (Gazi Üniversitesi ??BF Uluslararas? ?li?kiler Bölümü - ö?retim üyesi)

Musa Altun (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Düzce ?li Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreterli?i - Mali Hizmetler Ba?kan?)

Dr. Recep Özbay (Hacettepe Üniversitesi - ö?retim üyesi)

Levent Nacar (TRT Genel Müdürlü?ü - muhabir)

Hakan Cem I??klar (U?ak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Görsel ??itsel Teknikler ve Medya Yap?mc?l??? Bölümü - Bölüm Ba?kan?)

Ahmet Uçaro?lu (Ziraat Bankas? Hafik ?ubesi - ?ube Müdürü)

Hasan Tahsin K?l?ç (Kültür ve Turizm Bakanl???- veri haz?rlama ve kontrol i?letmeni)

?brahim Saim Altunterim (44 Ajans - gazeteci - medya mühendisi)

Dr. Ali Ye?ildal (Kocaeli Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? Kültür ve Sosyal ??ler Daire Ba?kanl??? - Daire Ba?kan?)

Aysel Sadak ?lta? (TRT Haber Dairesi Ba?kanl??? - muhabir)

Dr. Süleyman Hilmi Bengi (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Rektör Dan??man?)

?rfan Barut (RTÜK - Ba?kanl?k Mü?aviri)

?enol GÖKA (TRT Genel Müdürlü?ü- Genel Müdür Yard?mc?s?- Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Yusuf Alemdar (Bülent Ecevit Üniversitesi - ö?retim üyesi )

Osman Karaka? (K?rg?z-Türk Manas Üniversitesi, ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümü - ö?retim görevlisi)

Dr. Süleyman Erguner (Okan Üniversitesi - ö?retim üyesi)

Erdo?an Y?ld?z (TRT Genel Müdürlü?ü - Yay?n Yönetmeni )

Dr. Cengiz Özdiker (RTÜK - uzman denetçi)

Galip Çak?r (TRT Genel Müdürlü?ü - ba?teknisyen)

Dursun Sayar (Mehmet Varl?o?lu ?lk ve Orta Okulu Müdürü)

Osman Ayhan ( Mehmet Varl?o?lu ?lk ve Orta Okulu Müdür Yard?mc?s?)

Umut Çavu?

Nuray Ba?aran Demir (Serbest Gazeteci )

Begüm Keskin (Çorlu 1. Aile Mahkemesi - stajyer)

Fatih Öznur (Ba?bakanl?k BH? Mü?aviri ve Bakan Ba?dan??man?)

Ahmet Çetin (Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? - ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Genel Müdür Yard?mc?s?)

Ha?im Akkaya (Serbest Avukat )

Hikmet ?nce (RTÜK Ba?kan Yard?mc?s?- TRT Yönetim Kurulu Üyesi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri