forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tv-rejiAvrasya Medya Birli?i’nin Türk cumhuriyetlerinde ortak yay?n yapacak televizyonu Eurasia Life, 15 Kas?m’da test yay?n?na ba?l?yor.

 Avrasya Medya Birli?i’nin Türk cumhuriyetlerinde ortak yay?n yapacak televizyonu Eurasia Life, 15 Kas?m’da test yay?n?na ba?l?yor.

Eurasia Life, Türkçe, ?ngilizce ve Rusça dillerinde yay?n yapacak.

Avrasya Medya Birli?i Genel Ba?kan? Halit Ziya Alptekin, "Eurasia Life" televizyon kanal?n?n, Onursal Ba?kanl???n? Kazakistan'?n Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev’in yürüttü?ü Avrasya Medya Birli?i'nin en büyük projelerinden biri oldu?unu söyledi. Eurasia Life televizyonunun 15 Kas?m’da test yay?n?na ba?layaca??n? belirten Alptekin, Türkçe, ?ngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde yay?n yapacak Eurasia Life televizyonu, ilk etapta Ankara ve ?stanbul stüdyolar?ndan, daha sonra da Türk cumhuriyetleri devlet televizyonlar?n?n stüdyolar?ndan yay?n yapaca??n? bildirdi.

Avrasya Medya Birli?i'nin ülkelerde açaca?? ?ubelerle Avrasya’da etkin faaliyet alan? olu?turaca??n? dile getiren Alptekin, "Birli?in, medyaya profesyonel uzman, çal??an ve yönetici yeti?tirilmesi, sivil toplum kurulu?lar?n?n medya konusunda bilinçlendirilmesi, üniversiteler ve kamu diplomasisi alan?nda öne ç?kan kurumlarla yap?lacak i?birlikleri çerçevesinde toplumsal etikile?ime yönelik uluslararas? proje, bas?l? ve görsel yay?nlar?n haz?rlanmas? ve olu?turulmas? konular?nda önemli çal??malar yürütece?ini" ifade etti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri