forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ekrem-eyup

Zaman gazetesinin ba??na Ekrem Dumanl?'n?n yerine Eyüp Can gelece?i konu?uluyor... 

Ak?am yazar? Turgay Güler bugün kö?esinden Ekrem Ekdem Dumanl?'n?n görevden al?naca??n? iddia etti. (Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...)

Tam da bu dedikodular?n üzerine Eyüp Can’?n Do?an Medyas? ile yollar?n? ay?rd??? konu?ulmaya ba?lad?.

Bütün haberler Zaman'daki büyük görev de?i?ikli?inin habercisi gibi... 

CEMAAT?N TABANI DUMANLI'YA KIZGIN

Di?er yandan Gülen Cemaati'nin taban?n?n 17 ve 25 Aral?k sürecindeki yay?nlar nedeniyle Ekrem Dumanl?'ya çok k?zg?n oldu?u belirtiliyor.

Gülen Cemaati'nin Hükümetle kar?? kar??ya gelmesinin en böyük nedenlerinden birinin de Cemaat medyas?n?n yapt??? yay?nlar oldu?u kanaati çok yayg?n...

Cemaat çevrelerinde Dumanl?'n?n Zaman Gazetesi'nin ba??ndan al?narak yurtd???nda Cemaate ait ba?ka bir yay?n organ?na gönderilece?i de yüksek sesle dile getiriliyor... 

H?DAYET KARACA'NIN DA KOLTU?U TEHL?KEDE

Samanyolu TV'nin kurulu?undan beri grubun ba??nda olan Hidayet Karaca'n?n da koltu?unun tehlikede oldu?u belirtiliyor. Cemaat taban?nda Ekrem Dumanl?'ya benzer bir tepkinin de Hidayet Karaca'ya oldu?u söyleniyor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri