forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU'NA 3.76 M?LYAR TL VERG? CEZASI

Aktif .

doganDo?an TV Holding at?s? alt?ndaki ?irketlere 2005-2007 dnemine ili?kin vergi incelemeleri sonras? toplam 3.76 milyar TL ceza kesildi?i bildirildi...
Reuters'in abonelerine geti?i habere gre, Do?an TV Holding, D Yap?m, Do?an Prodksyon, ve Alp Grsel ?leti?im'e toplam 1.88 milyar TL vergi asl? cezas? kesildi. Ayn? ?irketlere 1.88 milyar TL vergi ziyas?, 60 bin TL uslszlk ve 282 bin lira da zel usulszlk cezas? kesildi. Bylece toplam ceza 3.76 milyar TL oldu. Sz konusu vergi cezalar? 2005, 2006 ve 2007 hesap dnemlerine ili?kin vergi incelemeleri sonras? kesildi.

DO?AN YAYIN HOLD?NG'DEN VERG? CEZASINA ?L??K?N AIKLAMA
Do?an Yay?n Holding A.?, vergi cezas?na ili?kin olarak, vergi inceleme raporlar?nda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer almayan ?artlar?n ne srld? ve genel kabul grm? yakla??mlar?n tesine geilerek ki?isel de?erlendirmelere a??rl?k verildi?inin gzlemlendi?ini belirtti.

Do?an Yay?n Holding Koordinatr Murat Do?u ve Ynetim Kurulu yesi Soner Gedik imzas?yla Kamuyu Ayd?nlatma Platformunda (KAP) yay?mlanan a?kla ?yle:
Do?rudan ve dolayl? ba?l? ortakl?klar?m?z Do?an TV Holding A.?., D Yap?m Reklamc?l?k ve Da??t?m A.?., Do?an Prodksiyon Hizmetleri A.?. ile Alp Grsel ?leti?im Hizmetleri A.?.'nin 2005, 2006 ve 2007 hesap dnemlerine ait 10.08.2009 ve 25.08.2009 tarihli 15 adet Vergi ?nceleme Raporu'nun, Maliye Bakanl??? Gelirler Kontrolrleri taraf?ndan ad? geen ?irketlerimize tebli? edildi?i dn ak?am saat 18:00 itibariyle ?renilmi?tir. Sz konusu Vergi ?nceleme Raporlar?; 1.877.454.857,-TL tutar?nda vergi asl?, 1.877.454.857,-TL tutar?nda vergi ziya? cezas?, 60.000,-TL tutar?nda usulszlk cezas? ve 282.173,-TL zel usulszlk cezas? iermektedir.
Vergi ?nceleme Raporlar?'nda zetle;
1- Ba?l? ortakl?klar?m?z aras?ndaki hisse de?i?im i?lemlerinde, ynetim kontrolnn de?i?memi? oldu?u gereke gsterilmek suretiyle, hisse de?i?im i?lemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddelerine uygun olmad???; sz konusu i?lemlerin s?radan hisse sat?? i?lemi oldu?u; bu erevede hisse devir i?lemlerinin aktife kay?tl? de?er yerine "Vergi ?nceleme Raporu" ile belirlenen "emsal de?er"den yap?lmas? gerekti?i iddia edilerek, saptanan "emsal bedelle" "defter de?eri" aras?ndaki fark zerinden Kurumlar Vergisi matrah fark? hesaplanarak cezal? Kurumlar Vergisi ile,
2- S?radan hisse sat??? oldu?u iddia edilen sz konusu i?lemler ile ilgili olarak ayr?ca, "Vergi ?nceleme Raporu" ile belirlenen "emsal de?er" esas al?nmak ve bu de?er zerinden hesaplanmak suretiyle cezal? Katma De?er Vergisi (KDV),talep edilmektedir.
Vergi ?nceleme Raporlar?'nda yer alan sz konusu iddialara kar?? gr?mz ise ?u ?ekildedir;
1- Vergi inceleme raporunda ele?tiri konusu yap?lan hisse de?i?imi i?lemlerinde, iddia edildi?inin aksine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerinde yer alan ?artlar eksiksiz olarak yerine getirilmi?tir. Vergi ?nceleme Raporlar?'nda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer almayan ?artlar?n ne srld? ve genel kabul grm? yakla??mlar?n tesine geilerek ki?isel de?erlendirmelere a??rl?k verildi?i gzlemlenmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddelerinde ynetim de?i?ikli?i olmayan hisse de?i?imi i?lemlerinin istisnadan yararlanamayaca?? ynnde bir dzenleme bulunmamaktad?r.
2- Senede ba?lanm?? hisselerin sat???nda KDV hesaplanmas?;
a. Katma De?er Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimlerinin KDV'den istisna oldu?u net olarak hkm alt?na al?nm??t?r. Dolay?s?yla tamamen kar??l?kl? hisse de?i?imi yap?larak gerekle?tirilen hisse senedi (ilmhaber) teslimi i?leminde de KDV uygulanmamas? gerekti?i a?k bir yasa hkmdr. Maliye Bakanl???'n?n 232 say?l? GVK Genel Tebli?i'nin 5'inci Blmnde, "Geici ?lmhaberler" ile ilgili olarak; "bilindi?i zere geici ilmhaberler anonim ?irketler taraf?ndan hisse senetlerinin yerini tutmak amac?yla ?kart?lan menkul k?ymetlerdir" denilmektedir. Sz konusu Tebli?'de ilmhaberler, sahiplerine genel kurul toplant?lar?na kat?lmak, oy kullanmak, kar pay? almak vb. pay sahipli?i haklar?n? kazand?ran hisse senedi hkmnde menkul k?ymetler olarak tan?mlanmaktad?r. Oysa, Vergi ?nceleme Rapor'unda ilmhaberlerin k?yas yoluyla hisse senedi hkmnde say?lmayaca?? iddia edilerek, hisse de?i?imi i?lemi s?radan bir sat?? i?lemi olarak de?erlendirilmek suretiyle KDV'ye tabi tutulmu?tur.
b. Genel kabul grm? ve yerle?ik uygulamalar dikkate al?nd???nda, ilmhabere ba?lanm?? hisselerin de?i?iminde KDV hesaplanmas? gerekti?i ynnde bir yorumla bilgimiz dahilinde ilk kez kar?? kar??ya kal?nmaktad?r,
Daha nce de kamuya a?klad???m?z zere; kkl bir ?irketle?me kltrne ve geli?mi? bir sermaye piyasas?na sahip lkemizde, senede/ilmhabere ba?lanm?? hisselerin sat???nda KDV hesaplanmas? ynnde yap?lacak yorumlar?n, zellikle d?? finansman ve kaynak ihtiyac?n?n artt??? bir dnemde lkemiz iin olumsuz sonular?n?n olmas? ka?n?lmazd?r. Yurt d???nda yerle?ik yabanc? yat?r?mc?lar?n zellikle son be? y?lda lkemize nemli yat?r?mlar yapt??? ve bu kapsamda, i?tirak hissesi sat?n almak suretiyle, birok ?irketimize i?tirak etti?i bilinmektedir. Vergi ?nceleme Raporu'ndaki iddia kabul grd? takdirde, son be? y?lda i?tirak hissesini satm?? birok gerek ve tzel ki?i iin vergi matrah fark? ve vergi ziya? cezas? hesaplanmas? gndeme gelecektir.
Sonu olarak tekraren nemle vurgulamak gerekirse; Vergi ?nceleme Raporlar?'nda ele?tiri konusu yap?lan uygulamalar?n, yasal dzenlemelere ve Maliye Bakanl???'n?n tebli?, sirkler ve muktezalar?na uygun oldu?u d?nlmektedir.
Vergi ?nceleme Raporlar?'nda yer alan tm iddialara kar??, uzla?ma dahil, her trl yasal hak ad? geen ba?l? ortakl?klar?m?z taraf?ndan kullan?lacakt?r. Konuya ili?kin geli?meler olduka kamuya a?klanacakt?r.
Yukar?daki a?klamalar?m?z?n, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 say?l? Tebli?inde yer alan esaslara uygun oldu?unu; bu konuda/konularda taraf?m?za ula?an bilgileri tam olarak yans?tt???n?; bilgilerin defter kay?t ve belgelerimize uygun oldu?unu, konu ile ilgili bilgileri tam ve do?ru olarak elde etmek iin gerekli tm abalar? gsterdi?imizi ve yap?lan bu a?klamalardan sorumlu oldu?umuzu beyan ederiz.

C?NER DERG? GRUBU BE? DERG?S?N? KAPATTI
08.09.2009 12:51
MEDYATAVA- ??te Ciner Dergi Grubu'nda kapanan be? dergi...
Joy, Arena, Brava Casa, Geo ve La Cucina Italina.
Dergilerin kapand??? bu sabah itibariyle a?kland?. al??anlara biraz nce bildirilen bu haber sonras?nda tm al??anlar toplu halde d??ar? ?kt?. Be? derginin kapanmas?nda en nemli etkenin Turgay Cinerin dergi grubunda klmeye karar vermesi olarak a?klan?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri