forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Bas?n Kart? Komisyonu taraf?ndan 59 bas?n mensubuna sürekli bas?n kart?, 246 bas?n mensubuna ise bas?n kart? verilmesi kararla?t?r?ld?.
 

Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü toplant? salonunda toplanan bas?n kart? komisyonu çal??malar?n? tamamlad?.
 
Toplant?da, ilk kez bas?n kart? almak için ba?vuruda bulunan 250 gazetecinin dosyas?n? inceleyen komisyon üyeleri, gerekli ?artlar? sa?layan 246 gazetecinin bas?n kart? almas?n? kararla?t?rd?. Sürekli bas?n kart? talebinde bulunan 65 gazeteciden de 59 unun gerekli ?artlar? sa?lad???na karar verildi.
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç ba?kanl???nda toplanan bas?n kart? komisyonu toplam 315 bas?n mensubunun müracaatlar?n? de?erlendirdi. Ayr?ca Bas?n Kart? Yönetmeli?inde yap?lacak de?i?ikliklerin de ele al?nd??? toplant?da bas?n kartlar?n?n i?levinin ve fonksiyonunun art?r?lmas?na yönelik yap?lan çal??malar de?erlendirildi.
 
Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek de yapt??? aç?klamada, bas?n kartlar?n?n i?levinin art?r?lmas?, fonksiyonun geni?lemesi ve tan?nmas? için gerekli çal??malar?n? devam ettirdiklerini bildirdi. Bu konuda yak?nda bir aç?klama yapacaklar?n? ifade eden Melek, bas?n kartlar? için Genel Müdürlükte 29 bin 137 ba?vuru dosyas?n?n bulundu?unu belirtti. Melek, ’’Ancak bunun içinden 11 bin gazeteci bas?n kart? almaya hak kazanm??t?r. 2001 y?l?nda ç?kart?lan Bas?n Kart? Yönetmeli?inde de bir dizi yenilikler yapmak için çal???yoruz. ?leti?im ve medya sektörünün sürekli geli?mesi bu yenili?i zorunlu k?lm??t?r’’ dedi.
 
     Sürekli bas?n kart? almaya hak kazanan bas?n mensuplar? ?unlar:
 
     Abdurrahman Dilipak, Abdulkadir Karata?, Hayrettin Uygar Eremektar, Naki Bak?r, Necdet Demircan, Latif ?im?ek, Osman Aydo?an, Kenan Ayd?n, Halis Özdemir, Ömer Ersöz, Seyfullah Türksoy, Alaattin Arda, Mustafa Demirba?, Hasan Mümino?lu, Erkan Uysal, Ahmet Kadri K?ral, Turgay Bostan, Erhan Ba?c?, Najma Gediko?lu, Metin Tursun, ?smail Gider, Osman Gökmen, Hamdullah Akdo?an, Ercan Demir, Atilla ?ahiner, Elif Özkan, Zafer Akçay, Emine Leyla Özgür, Gaye Karace Karada?, Refik Karaa?açl?, ?smail Karadavut, Filiz Telli, Sait Güleç, Mustafa Uygun, Ali Karateke, Mustafa Özmen, Ahmet Hakan Bahç?van, Muammer Budanur, Bahar Pehlivan Özkaptan, Nihal Tülin Öztürk Ekici, Çi?dem Toker Ta?tan, Ali Ekber Y?ld?r?m, Sedat Peker, Mustafa A?ç?o?lu, Süleyman Sami Gürda?, Soner Say?mlar, Ayd?n Kanevetçi, Mustafa Kemal Kaya, Sami Gökçe, Metiner Erdem, Fuad Ercan, Cengiz Güven, Ahmet Ayd?n Akansu, U?ur ??ven, Songül Önder, Orhan Üreten, Neriman Deren Saraço?lu, Nam?k Koçak ve Sat?lm?? Çulha.
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri