forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 TMSF, Erol Aksoy'un borcuna kar?? el koydu?u, Cine5, Viva TV-Radyo, Maxi TV, Show Radyo ve Radyo 5'i sat??a ç?kard?. TMSF Cine 5'e 51 milyon dolar bedel koydu...  
 
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, Viva TV - Radyo Viva Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü, Maxi TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü, Show Radyo Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü, Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü, Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü sat??a ç?kard?.

Kapal? zarf ve aç?k art?rma usullerinin birlikte uygulanmas? ?ekliyle gerçekle?tirilecek ihaleler Ocak 2010'da farkl? tarihlerde gerçekle?tirilecek. ?haleler, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal i?lemlerden ari olarak gerçekle?tirilecek.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun, Viva TV-Radyo Viva Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü, Show Radyo Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü, Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü, Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü sat??a ç?kar?lmas?yla ilgili ilan? Resmi Gazete'de yay?mland?. ?lana göre kapal? zarf ve aç?k art?rma usullerinin birlikte uygulanmas? ?ekliyle sat??a ç?kar?lan söz konusu ?irketlerin ihalesi, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak gerçekle?tirilecek. ?haleye ç?kar?lan ticari ve iktisadi bütünlüklerin kapsam?, söz konusu ?irketlerin faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan ulusal radyo lisans ba?vurusu, uydu radyo ve televizyon yay?n lisans ve izinleri, kablolu televizyon yay?n lisans?, markalar?, internet alan ad?, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?acak. Her ?irketin ayr? ayr? belirlenen teminat bedelleri, bankalardan al?nm?? dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ?eklinde olabilece?i gibi, cari de?eri nakit teminat?n yüzde 15 fazlas? tutar?nda olan devlet tahvilleri, Hazine bonolar?, Hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

Sözkonusu ihalelere i?tirak edecek kat?l?mc?lar?n, radyo ve televizyon yay?nc?l???, haberle?me, e?itim, kültür ve sanat amac?yla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmu?, hisseleri nama yaz?l? anonim ?irket olmas? ve 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?ndaki Kanun ve ilgili mevzuat gere?ince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aran?lan ?artlar? haiz oldu?una ve en geç ihalenin Fon Kurulu taraf?ndan onaylanaca?? tarihe kadar haiz olaca??na ili?kin taahhütnameyi Sat?? Komisyonuna teslim etmeleri gerekecek. Do?rudan veya dolayl? olarak yönetim, denetim veya kontrolü ayn? gruba ait olan birden fazla tüzel ki?i bir grup ad?na ihale sürecine kat?lamayacak.

ÖDEMELER PE??N YAPILACAK

“Yönetmelik”in Geçmi? Dönem Borçlar? ba?l?kl? 25'inci maddesi kapsam?na giren borçlar ihalenin “Kurul” taraf?ndan onaylanmas? tarihine kadar “Yönetmelik” do?rultusunda i?lemlerin tekemmül ettirilmi? olmas? kayd?yla, ihale bedelinden ödenecek. ?hale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onay?nda belirtilen süre içinde dolar cinsinden pe?in olarak ödenecek.

V?VA TV'N?N MUHAMMEN BEDEL? 6 M?LYON DOLAR

Viva TV ve Radyo Viva'n?n muhammen bedelini 6 milyon dolar olarak belirleyen TMSF, ihaleye kat?labilmek için firmalardan 600 bin dolar geçici teminat alacak. Teminat?n yat?r?ld???n? gösteren dekontun 15 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar Sat?? Komisyonu'na teslim edilmesi gerekecek. Viva TV ve Radyo Viva'n?n ihalesi 18 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da ?stanbul Esentepe'deki TMSF binas?nda gerçekle?tirilecek. ?hale ?artnamesi bedeli ise bin dolar olarak belirlendi. ?landa borçlular?n Cinebe? Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?., Cinedigital ?leti?im Hizm. Tic. A.?., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yay?nc?l?k A.?., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamc?l?k ve Yap?mc?l?k A.?., Erdem Radyo Televizyon Yay?nc?l??? ve Reklamc?l?k A.?., Multikanal Da??t?m ve Tic. A.?., Aks Radyo ve Yay?nc?l?k San. ve Tic. A.?., Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri A.?. oldu?u belirtildi. Bu çerçevede Viva TV-Radyo Viva Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alac?lar? bulunanlar?n 6 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini “sat?? komisyonuna” bildirmesi gerekecek.

MAXI TV'NIN ?HALES? 13 OCAK'TA GERÇEKLE?T?R?LECEK

TMSF taraf?ndan sat??a ç?kar?lan Maxi TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün teminat bedeli 13 bin 200 dolar olarak belirlendi. ?haleye kat?lacaklar?n 12 Ocak 2010 mesai bitimine ?artnamede belirtilen idari zarfla birlikte sat?? komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

?haleye kat?lacaklar?n ?artname alma bedeli olarak 500 dolar ödemesi gerekecek. Muhammen bedeli 132 bin dolar olarak belirlenen ihale 13 Ocak 2010 tarihinde saat 10.00'da Fon'un ?stanbul'daki binas?nda gerçekle?tirilecek. ?lana göre ihaleye ç?kar?lan Maxi TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün borçlular?n?n Cinebe? Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yay?nc?l?k A.?., Multikanal Da??t?m ve Tic. A.?., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamc?l?k ve Yap?mc?l?k A.?. oldu?u belirtildi. Bu çerçevede Maxi TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü" kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alacaklar? (haciz, rehin vs) bulunanlar?n, 06 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini “Sat?? Komisyonu”na bildirmeleri gerekecek.

TMSF'nin 11 milyon dolar muhammen bedelle 13 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da Fon'un ?stanbul Esentepe'de ihale edece?i Show Radyo Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün teminat bedeli 1 milyon 100 bin dolar olacak. ?haleye kat?lacaklar?n bin dolar kar??l???nda ?artname almas? gerekecek. ?hale için sat?? komisyonuna yap?lan ba?vurular, en geç 12 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar yap?lacak. TMSF'nin ilan?na göre ?irketin borçlular? Aks Radyo ve Yay?nc?l?k San. ve Tic. A.?., Medya ?leti?im Hizmetleri San. ve Tic. A.?. oldu?u bildirildi. Show Radyo Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alacaklar? bulunanlar?n, 06 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini “Sat?? Komisyonu”na bildirmeleri gerekecek.

RADYO 5'?N MUHAMMEN BEDEL? 1.3 M?LYON DOLAR

TMSF'nin 1 milyon 300 bin dolar muhammen bedelle sat??a ç?kard??? Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü”nün ihalesine kat?lmak için 130 bin dolar teminat bedeli yat?r?lmas? gerekecek. Evraklar?n, ?artname”de belirtilen idari zarfla verilecek di?er belgeler ile birlikte 08 Ocak 2010 tarihinde saat 17.00'a kadar “Sat?? Komisyonu”na teslim edilmesi gerekecek. ?artname bedeli olarak bin dolar ödenecek. ?hale 11 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'da Fon'un ?stanbul'daki binas?nda gerçekle?tirilecek. Tesis ziyareti 06 Ocak 2010 tarihine kadar aç?k tutulacak. Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün borçlular?n?n Aks Radyo ve Yay?nc?l?k San. ve Tic. A.?., Medya ?leti?im Hizm. San. ve Tic. A.?., Radyocenter Reklam Paz. Org. Bas. ve Da?. Tic. A.?., Erdem Radyo Televizyon Yay?nc?l??? ve Reklamc?l?k A.?. oldu?u bildirildi. Radyo 5 Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü" kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alacaklar? bulunanlar?n, 06 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini “Sat?? Komisyonu”na bildirmeleri gerekecek.

RADYO TEK'?N ?HALES? 18 OCAK'TA GERÇEKLE?ECEK

Radyo Tek Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü'nün ihalesi 18 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'da ?stanbul'daki TMSF binas?nda gerçekle?tirilecek. 20 bin dolar muhammen bedelle sat??a ç?kar?lan Radyo Tek'in, teminat bedeli 2 bin dolar olacak. ?hale ?artnamesi almak için 500 dolar ödenecek. ?haleye kat?lacaklar?n 15 Ocak 2010 mesai bitimine kadar sat?? komisyonuna ba?vurmas? gerekecek. ?irketin borçlusunun Gala Televizyon Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?. oldu?unu belirtildi. Radyo Tek Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü" kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alacaklar? bulunanlar?n, 06 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini “Sat?? Komisyonu”na bildirmeleri gerekecek.

C?NE5 51 M?LYON DOLAR MUHAMMEN BEDELLE SATI?A ÇIKARILACAK

TMSF'nin 11 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da ?stanbul'daki Fon merkezinde gerçekle?tirilecek Cine5 TV ve Ticari ?ktisadi Bütünlü?ü'nün muhammen bedeli 51 milyon dolar, teminat bedeli ise 5 milyon 100 bin dolar olarak belirlendi. ?haleye kat?lacaklar?n bin dolar ?artname bedeli ödemesi gerekecek. ?haleye kat?lacaklar?n sat?? komisyonuna ba?vurular?n? 8 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar yapmas? zorunlu olacak. Tesis ziyaretleri 16 Kas?m 2009 tarihi ile 6 Ocak 2010 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek. Cine5 TV'nin borçlular?n?n Cinebe? Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?., Cinedigital ?leti?im Hizm. Tic. A.?., Gala Televizyon Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yay?nc?l?k A.?., Multikanal Da??t?m ve Tic. A.?., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamc?l?k ve Yap?mc?l?k A.?., Atlas Finansal Kiralama A.?., ?ktisat Finansal Kiralama A.?., Avrupa ve Amerika Holding A.?., Showpa Televizyonla Paz. Tur. Otel. ?n?. ve Tic. A.?., Anet ?leti?im Sistemleri Bilgi Hizm. ve Yat. A.?. oldu?unu belirten TMSF, “Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü” kapsam?ndaki aktif de?er ve varl?klar üzerinde hak ve alacaklar? bulunanlar?n, 06 Ocak 2010 tarihine kadar s?ra cetveline esas bilgilerini "Sat?? Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri