forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

CUMHUR?YET ?NG?LTERE TEMS?LC?S? KEMAL ERDEMOL SON K?TABINI HRANT D?NK'E ?THAF ETT?...

Aktif .

aklini_yitiren_turkiyeGazeteci - Yazar, Cumhuriyet gazetesi ?ngiltere temsilcisi ve Britanya Türk Gazeteciler Birli?i Ba?kan? Kemal Erdemol’un üçüncü kitab? “Akl?n? Yitiren Türkiye” yay?nland?.

Cumhuriyet Yay?nlar?’ndan ç?kan ve “Hrant Dink’e ve tüm ötekilere” ithaf edilen 210 sayfal?k kitapta Türkiye'de h?zla geli?en az?nl?k ve kürt dü?man?  tutumun tehlikesine dikkat çekilirken somut örneklerden yola ç?k?l?yor. Kitapta AK Parti ile birlikte olu?an "yeni müslüman" tipolojisi de anlat?l?yor.

Arka kapak yaz?s?nda kitap ?u cümlelerle tan?t?l?yor:

“Toz duman içinde bir ülke Türkiye. Kar??l?kl? ‘mevzileni?’ler var. Bu ‘mevziler’ aras?ndaki çat??ma, daha önce benzerine rastlanmam?? söylemlerle sürdürülüyor. Etnik köken avc?l???ndan, ya?am tarzlar? sorgulamas?na kadar her yöntem  ‘mübah’ kabul ediliyor. Kendilerini Ulusalc? olarak tan?mlayanlar, her yerde Türk kar??t? ya da kar??tl??? görüyor, ?slami kesimde görmeye al??t???m?z Yahudi dü?manl??? ulusalc?lar aras?nda daha çok taraftar buluyor. ?slamc?lar da ciddi anlamda bir ya?am tarz? dayatmas?n?, f?rsat bulduklar? her anda hayata geçirmeye çal???yor. Dinibütün bir vali, ‘itikad?m?za ters’ diye tuvalette pisuvarlar? yasakl?yor.

Kayseri’de Hitler’in ruhu için bir din dersi ö?retmeni öncülü?ünde helva da??t?l?yor, Mazhar Alanson, Cem Y?lmaz, Ertu?rul Özkök Umre’ye gidiyorlar, ‘muhafazakar e?cinselim’ diyen Cemil ?pekçi, kad?n olsayd? türban takabilece?inden söz ediyor, ‘liberal’ yazar Gülay Göktürk, ‘çocu?a fiziki zarar vermeyecekse’ sübyanc?l??? tehlikeli görmüyor, Yalç?n Küçük, Mehmed ?evket Eygi ‘dil karde?li?i’nde bulu?uyorlar.  Abdullah Öcalan Türkiye bölünecek diye korkuyor, ‘?eriatç?lara kar?? mücadele’ veren Do?u Perinçek, misyonerler yüzünden dinimiz elden gidecek san?yor, Hrant Dink’in katili kahraman kabul ediliyor vs vs...

Akl?n? Yitiren Türkiye budur.”

Erdemol’un Lordlar Kamaras?’nda Taranmak Yasak  ile Bushça?? Yaz?lar? adl? iki kitab? daha bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri