forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Serdar O?uz

serdar_oguzYönetmen Serdar O?uz'un yeni roman?, "Kimi Terk Ettiysem Unutamad? / Kimi Sevdiysem Bir Daha Hiç Aramad?" Destek Yay?nevi'nden ç?kt?.

Serdar O?uz, TV sektöründe aralar?nda; ATV, KANAL D, STAR TV de bulunan majör kanallarda uzun seneler Yönetmenlik ve Yöneticilik yapt?. O?uz, "IHLAMURLAR ALTINDA" ve "YAPRAK DÖKÜMÜ" gibi dizilere lirik metinler yazd?.   Serdar O?uz son olarak Star TV tan?t?m müdürlü?ü görevini yürütüyordu. 

K?TAPLA ?LG?L? TANITIM YAZISI... 

“T?rnaklar? yenmi? bir hayat?n, kanayan parmak uçlar?ndayd? umutlar?m?z…”

Hangimizin t?rnaklar? yenmemi?, s?zlayan bir zaman? olmam??t? ki? Baz?lar?m?z?nsa, gidenden habersizce parmak uçlar? can yakarcas?na kanam??t?…

Orta halli Duru ailesinin, çe?itli sa?l?k sorunlar? nedeniyle zaman?ndan geç dünyaya gelmi?, zor ?artlarda büyümü? biricik k?zlar?… Güzeller güzeli Damla… Ö?retmen Anne-Babayla bir ilden di?erine süren yolculuklar, aidiyet duygusunu yok etmi?, “artta b?rak?lm?? eksik sevgiler”i, daha çocuklu?undan ezber etmi?ti kaderi. Naif yüre?i, bu yar?m kalm??l??a, iki yakas? bir araya gelmez ?ehir terk etmelerine nas?l direnebilirdi? Zaman su gibi ak?nca büyümü? ve hayalleriyle birlikte, bu defa hiç gitmemek üzere ?stanbul’a gelmi?ti. Yine çok yaln?zd?…“belki bu kez O’dur.” dedi?i bir erkek arkada?? vard? gerçi. Mert! Ama yaz?k ki yaln?zl?k, daha öncekilerde oldu?u gibi Mert’le de yürekten el ayak çekmemi?ti. ?imdi mevsim Son/Bahard?… Ve yaln?zl?k nedense her Sonbahar daha ac?t?rd?… Eylül!..  Tanr?’n?n gözya?lar? sayard? hazan sa?anaklar?n?. Çocuklu?undan bu yana Tanr? her a?lad???nda pencere kenar?na yap???r, ya?murlar?n dertlerini de beraberinde götürmesi için sessiz dualar ederdi. Ama o bile hayk?r??lar?na kulak t?kad?ysa, s?radan bir insan nas?l duyabilirdi? Dostlar ve sevdi?i erkekleri hasat edemedi?inden yaln?zl???n?, son Sonbahar kurtulman?n çaresini bu kez hiç tan?mad??? insanlar?n aras?nda bulmaya karar vermi?, hayat?n k?y?s?ndaki di?er üç kad?nla, bir terapi grubuna kat?lm??t?. Tek güvendi?i erke?i vard?... “Baba”s?!.. Ve bir tek hayali! Yaln?zca, o gitmeden, güven ba?l??? alt?nda yan?na biri daha gelmeliydi…

Ve kadere kay?p Mehmet… ?ehirde ad?ndan söz ettirecek kadar ba?ar?l? bir Psikiyatr. Onunsa çok gideni olmu?tu. Gün gelmi? bütün ayr?l?klar? toprakta nihayete ermi?ti. En güvendi?i kad?n Anneci?i ve emanet oldu?u can yar?s? teyzesi… Yürekten kap?d??ar? ettikleriniyse, hiçbir zaman ayr?l??a dâhil etmemi?ti. Hayat?ndaki niceli?e inat, kendinden ba?ka bileni olmad??? kadar yaln?zd?…

Birinin kimsesi yoktu, di?eri kalabal?kt?. ?kisi de çok yaln?z, say?larsa yaln?zl??a faydas?zd?. Erke?in dualar?, kad?n?n masallar? vard?. Birgün dualardaki kad?n, masallardaki erkekle kar??la?t?. Kad?n ne kadar masumsa, erkek o denli günahl?yd?, ama ikisi de saf â??kt?… Kaderse dualarda sakl?yd?. Ve erkek son kez Allah’a s???nd?. Â??k oldu?u kad?n?n teniyle arlanm?? avuçlar?n? aç?p yalvard?, “Ey Tanr?m! Bu a?k? da veresiye bah?ettiysen, alacak defterinde kapanmay? bekleyen bir hesap daha kalm??sa, bunu o gelmeden tahsil ettirmeliydin ?eytan?na. Affet! Art?k çok geç!.. Ona duydu?um a?k, k?yas götürmez hiçbir mukadderatla…

Zamans?z bir “ikili yaln?zl?klar” hikâyesi,

“K?M? TERK ETT?YSEM UNUTAMADI/

K?M? SEVD?YSEM B?R DAHA H?Ç ARAMADI”

Kitab?n tan?t?m videosu için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri