forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

kamu-diplomasisiYeni uluslararas? sistemde ad?ndan en çok söz edilen kavramlardan biri olan kamu diplomasisi, ülkelerin yumu?ak güçlerini etkili ?ekilde kullanarak cazibe merkezi haline gelmeleri esas?na dayan?yor.

 

Türkiye son y?llarda kamu diplomasisine büyük önem veriyor, ulusal ve uluslararas? politikalar?n? in?a ederken bu vizyondan yararlanmaya özen gösteriyor.

Önemli bir kitap

Kamu diplomasisi siyasetçiler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri taraf?ndan çokça seslendirilse de bu konuda bilimsel üretim çok s?n?rl?. Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün ç?kartt??? “Kamu Diplomasisi” isimli kitap, bu eksi?i önemli ölçüde kapatmaya aday.

Kitapta konuyla yak?ndan ilgilenen on iki bilim adam?n?n özgün makaleleri yer al?yor. Kamu diplomasisi kitapta güvenlik, kültür, tarih, toplum, d?? politika, iç politika, halkla ili?kiler perspektifleriyle ayr?nt?l? ?ekilde ele al?n?yor. Ayr?ca Çin, Amerika Birle?ik Devletleri ve Avrupa Birli?i’nin yürüttü?ü kamu diplomasisinden örnekler de kitapta inceleniyor.

Türkiye’nin kamu diplomasisi koordinatörü Doç. Dr. ?brahim Kal?n kitaptaki makalesinde, Türk d?? politikas?nda kamu diplomasisi vizyonunu ele al?yor, Türkiye’nin bu gücü nas?l kulland???n? anlat?yor.

Önce Enstitü, sonra bilimsel yay?n

Türkiye’nin sivil toplum bak?? aç?s?yla kurulan ilk ara?t?rma merkezi olan Kamu Diplomasisi Enstitüsü, 2 y?ld?r faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü’de yap?lan kongre, sempozyum ve çal??taylarla konunun tüm detaylar?yla anla??lmas? için çaba harcan?yor. Ayr?ca bilimsel toplant?lardan ç?kan sonuçlar, rapor haline getirilerek hem ilgili karar vericilere gönderiliyor, hem de Enstitü’nün web sitesinde (www.kamudiplomasisi.org) yay?nlan?yor.

Enstitü Direktörü ?stanbul Üniversitesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan, Türkiye’nin çok önemli bir kamu diplomasisi potansiyeli ta??d???na dikkat çekerek, amaçlar?n?n bu potansiyelin en etkili ?ekilde kullan?lmas?na yard?mc? olmak oldu?unu söyledi. Kamu diplomasisinin “devlet eliyle” de?il, sivil toplum ve akademi arac?l???yla yap?lmas? halinde daha etkili olaca??na dikkat çeken Özkan, “Türkiye, ulusal bir kamu diplomasisi politikas? olu?turmal?. Bu politikan?n olu?umuna TBMM öncülük etmeli, toplumun tüm kesimleri de bu yol haritas?na katk? vermelidir. Türkiye’nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör olabilmesinin yolu biraz da stratejik bir kamu diplomasisi vizyonunu planlamaktan ve eksiksiz uygulamaktan geçmektedir. Enstitümüzün yay?nlad??? kitap, konunun öneminin anla??lmas? ve karar vericileri harekete geçirmesi aç?s?ndan büyük önem ta??maktad?r” dedi.

Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün yay?nlad??? kitaba ?u adresten ula??labilir: TASAM Yay?nlar?, Tel: (0 212) 635 61 51

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri