forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

derya-kirici-kitapGazeteci Derya K?r?c?’n?n Türk-Ermeni ili?kilerine mercek tuttu?u 3’üncü kitab? “Uzun Gölgeli Cüceler” kitap raflar?ndaki yerini ald?. 

ASALA cinayetleri ve örgütün çökü? sürecinde, Türk ve Ermeni ili?kilerine yeni bir bak?? aç?s? getiren kitap, iki ulus aras?ndaki dostluk ad?na kendisini Taksim meydan?nda yakarak ölen ve ad? unutulan Artin Penik’e ithaf ediliyor.

 

Sürükleyici hikayesi ve ?a??rt?c? benzerlikleri ile okuyucuyu çok k?sa sürede etkisi alt?na almas? beklenen roman türünde yay?nlanan kitapta, tesadüfen girdi?i sinema dünyas?nda, mesleki kariyerine her ?eyden çok önem veren Selma’n?n “Uzun Gölgeli Cüceler”le yolunun ac? ile kesi?mesinden sonra devletin istihbarat örgütüyle çal??mas? anlat?l?yor.

 

ÜNLÜ VE CESUR KADIN

 

Romanda, mesle?ine ve kariyerine ölesiye tutkun Selma, ?öhreti ve parlak ???klar? elinin tersiyle bir tarafa itip onlar?n izini sürer, ?stanbul’dan Paris’e, Zürih’ten Atina’ya. Los Angeles’da Mehmet Baydar ve Bahad?r Demir’le ba?layan cinayetler silsilesi, onun ve ekibinin verdi?i bilgilerden sonra kesilir. O “cüceleri” darmada??n eden, adlar? bilinmeyen kahramanlardan sadece biridir, bu ünlü ve cesur kad?n.    

 

Selma bir taraftan tüm bu ac? olaylar?n sorumlusu ASALA’n?n izini sürerken bir taraftan da bir zamanlar hepimize yurt olan bu topraklarda, ba?lang?çta kurdu?umuz o olumlu alg?lar?, yeni söylemler ve pratiklerle yeniden kurman?n olas? olup olmad???n? sorgular içten içe.

 

Yakas?n? b?rakmayan platonik gönül yaras?n?n da e?lik etti?i roman, büyük oranda ya?anm?? gerçek olaylardan olu?uyor. Roman? iki y?ll?k bir ara?t?rma sonucu yazd???n? belirten Derya K?r?c?, Anadolu topraklar?n?n uzun y?llar çok say?da farkl? ?rk ve dinlere dostça ya?am olana?? sa?layan bir yurt oldu?unu belirterek, ?u görü?leri dile getiriyor: 

 

ÇOCUKLAR BU DÜ?MANLI?I HAK ETM?YOR

 

“ Bu halklar?n içinde özellikle mimariden musikiye; mutfa??m?zdan edebiyata, onlars?z olamad???m?z, Türk âdetlerini, hatta dilini benimsedi?i için kendilerine ‘millet-i sad?ka’ dedi?imiz Ermenilerle ya?ad???m?z sorunlara el atmak istedim. 1600 y?ll?k koskoca bir tarihi ve hepimizi bekleyen ayd?nl?k bir gelece?i, ac? olaylar?n sorumlusu o cücelerin uzun gölgelerine terk etmemeliyiz. Bu Türk ve Ermeni halklar?n?n dostlu?u ad?na büyük bir yanl?? ve haks?zl?k olur. ?ki taraf?n çocuklar? bu dü?manl??? hak etmiyor.''

 

1915 y?l?nda ya?anan olaylar?n sorgulanmas?n?n tarihçilerin görevi oldu?u dü?üncesinde oldu?u için kitab?nda o dönemi sorgulamak yerine sonuçlar?n? ve neler yap?lmas? gerekti?ine dair ipuçlar? bulmaya gayret etti?ini anlatan K?r?c?,“nefretin dipsiz kuyusundan beslenenlere f?rsat verilmezse çok uzun y?llar etle t?rnak olmu? iki toplumun bu kadar farkl? yerlere savrulmayaca?? ve birbirlerine dü?man olmayaca??” görü?ünde.  K?r?c?’ya göre, “Zaten bu dü?manl?k onlar?n ac?s?n? kullananlar?n hedefi.”

 

K?r?c?’n?n Türk ve Ermeni dostlu?unu yeniden kurmak için somut bir de önerisi var. ASALA terörünü protesto etmek için 30 y?l önce Taksim Meydan?’nda kendisini yakan Artin Penik’in hayat?n? kaybetti?i 15 A?ustos tarihinin “Türk-Ermeni Dostluk Günü” olarak ilan edilmesi. Kitab?n? da bu ülkenin yak?n tarihinin, “ads?z” kahramanlar?ndan biri olan Artin Penik’in an?s?na ithaf eden K?r?c?, ?imdiye kadar bunun yap?lmamas?n?n büyük bir eksiklik oldu?una i?aret ediyor. 

 

Tanyeri Yay?nevi’den ç?kan, “UZUN GÖLGEL? CÜCELER” 384 sayfa. Kitap, 15 Eylül’de raflara ç?kt?.

 

K?TAPTA YANITLARI VER?LEN BAZI SORULAR ?ÖYLE:

 

-Dinlenmek için gitti?i oyun salonunda bir Ermeni’nin kur?unlar?na hedef olan, olaya tan?k olan bir ba?ka Ermeni’nin sald?rgan?n elinden silah?n? ald??? ve yine Ermeni bir taksici ile hayat?n? kurtarabilmek için hemen hastaneye yeti?tirilen diplomat?m?z kimdi?

 

-Paris’e gelen gazeteci arkada??n? havaalan?na götürmek isteyen, ancak arkada??n?n “Bu k?? k?yamette oralara kadar gelme” ?eklindeki ?srarl? itiraz? üzerine havaalan?na gitmekten vazgeçen ve bu konu?madan sonra, arkada?? Türkiye semalar?na henüz girmi?ken Ermeni kur?unlar?n?n hedefi olan görevlimiz kimdi?

 

-Nisan 1980’de ASALA Türkiye’nin ba??na uzun y?llar bela olacak hangi örgütle ortak eylem karar? ald? ve bu toplant?y? kim organize etmi?ti? Eli kanl? bu iki örgüt, hangi ülkeye desteklerinden dolay? aç?kça te?ekkür etti?

 

-Paris’teki bir camide 1915 olaylar?n?n ele al?nmas? için Ermenilerle birlikte toplant? düzenleyen ba? imam kimdi ve nereliydi?

 

-Babas?n? öldüren ASALA üyesi katili omzundan ald??? yaraya ra?men kovalayan 17 ya??ndaki genç kimdi? 

 

-Ermeni davas?n?n savunucular?ndan olan ama “60 y?l gecikmeyle gelen terörizmin özrü yoktur. ?srail gizli servisleri, eski Nazi ?eflerinin pe?inde ko?ar, ama Hitler’in ölümünden 10 y?l sonra do?mu? suçsuz Almanlar? öldürmez” diyerek i?lenen cinayetleri ele?tiren Frans?z gazeteci kimdi? 

 

- Ermeni tezlerini çürüten kitaplar yay?nlayan Kamuran Gürün ile Bilal ?im?ir’in Frans?zcaya çevrilmi? kitaplar?n? piyasaya sürülür sürülmez sat?n alarak kitlelere ula?mas?n? engelleyen ve kitaplar?n ikinci bask?s?n?n yap?lmamas? için yay?nc?ya yüklü bir ödeme yapt?klar?n? aç?klayan Qhannes Dedeyan, hangi Fransa Ba?bakan?n?n özel sekreteriydi?

 

-D??i?lerinin parlak diplomatlar?ndan Galip Balkar’a sald?r? yap?ld???n? görerek teröristleri kovalayan üniversiteli üç gençten birinin terörist kur?unuyla hayat?n? kaybetti?i, parkta oturan bir emekli albay?n da belindeki tabancayla teröristi yaralayarak kaçmas?na engel oldu?u, ilk kez teröristleri k?sa zamanda yakalayarak adalet önüne ç?karan ve mahkemeleri bas?na kapatarak Ermenilerin propaganda yapmalar?na f?rsat vermeyen ülke neresiydi?

 

 

 

-Pek çok gayrimüslimin dükkan? bulunan Kapal?çar??’da ASALA taraf?ndan gerçekle?tirilen eylem asl?nda niçin yap?lm??t?? 

 

 

 

 -Ermeni Davas?n? Savunma Komitesi’ne “1915 olaylar?n?n Ermeni halk?na kar?? bir soyk?r?m oldu?una ?üphe yoktur. Ermenilerin tarihsel haklar?n? arama ve hesap sorma niteli?i ta??yan yakla??mlar?na Fransa kar?? ç?kmayacakt?r” ?eklinde bir mektup göndererek cinayetleri z?mmen destekleyen Fransa Cumhurba?kan? kimdi?

 

 

 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri