forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

D?LEK YARA?, MAV? MARMARA KATL?AMININ K?TABINI YAZDI

Aktif .

kirzincirleriDrdnc Kuvvet Medya yazar? Dilek Yara?, uzun bir al??ma sonunda haz?rlad??? ve Mavi Marmara katliam?n? anlatt??? kitab? 'K?r Zincirlerini Mavi Marmara' kitap raflar?ndaki yerini ald?. 

 

 Dilek Yara? kitapla ilgili ?unlar? yazd?... 

tekile?tirdiklerimiz hikyelerini bilmediklerimizdir!

Mavi Marmara bask?n?nda hayat?n? kaybeden dokuz ki?iyi yak?ndan uzaktan tan?mayan bir insan olarak onlar?n hikyelerini ?renmek ve Mavi Marmara olay?n? her ynyle anlamak abas?yla uzun bir yolculu?a ?kt?m

Ufkumu geni?leten bu uzun yolculuk boyunca o kadar ok insanla, zaman ve mekn kavramlar?n?n anlam?n? yitirdi?i yle gzel kar??la?malar ya?ad?m ki an geldi btn bu bulu?malar?n sanki tek bir yerde ve tek bir zamanda devasa TEK bir ruhla yap?ld??? duygusuna kap?ld?m.  Bu ortak ruhu anlatmaya kelimeler yetmezdi ama yine de denedim

Sonu olarak da (asl?nda olduka uzun ve sanc?l? bir sreten sonra) K?r Zincirlerini Mavi Marmara ad?n? verdi?im bir kitap ?kt? ortaya.

Sanc?l? sre derken: hem yaz?m hem de yay?n srecini kastediyorum.  Asl?na bakarsan?z kitab?n yaz?m? bir sene nce bitmi?ti, yani Mavi Marmara olay?n?n birinci y?ldnmne yeti?mi?ti. Hatta, bir ok maceral? ve (ok afederseniz) alengirli reddedili?lerden sonra yay?nc? bile bulmu?tum ama son anda bir telefon geldi ve kitap mizanpaj a?amas?ndayken geri dnd. Ard?ndan, 2. filo seferine ?kmadan nce yay?nlan?r umuduyla ve en son geli?melerle gncelleyerek yeni yay?nc? aray???na girdim stelik, ben de yeni filoya kat?lacakt?m ve geri dnp dnemeyece?imi bilemedi?im iin de yola ?kmadan kitab? tamam?na erdirmek ok nemliydi

En sonunda ok tan?nm?? bir gazeteci benim kitaplar?m? basan yay?nevi yay?nlar bu kitab? diyerek kitab? ald?. Laf? ok uzatmamak ad?na ayr?nt?lara girmek istemiyorum; ama k?saca: felaket bir sre ve inan?lmaz bir (yine ok afedersiniz) sahtekarl?kla kar??la??p kitab?n bilinli olarak engellendi?inden emin oldum, diyebilirim. Do?al olarak, bitmi? ve her ?eyiyle gncellenmi? olan bu kitap o anlaml? gnde de yay?nlanamad?  Zaten filo da hareket etmedi o da ayr? mesele.

Ben de oturup efkarlanaca??ma, ya da iimde fke bitirece?imeOlanda hay?r vard?r. diyerek zaman?m? ve enerjimi konuyla ilgili yeni gncellemeleri kitaba eklemeye verdim.

(Bu, trajikomik yay?nlanmama hikyesini ayr?nt?lar?yla kitaba yazm??t?m ama sonra o srecin karanl?k enerjisi kitaba sinmesin diye att?m. Henz tam karar vermedim ama belki de kitab?n web sitesinde yay?nlar?m o sreci anlatt???m blm. )

?u anda kitap yeni bir yay?nc?da ve mizanpaj a?amas?nda. ?kinci y?ldnmne de yeti?medi ne yaz?k ki ama bu sefer elde olmayan nedenlerle yoksa yay?nc?ma sonsuz gvenim var.

Her neyse, kitab?n yine gecikece?i netle?ince, tasar?mc? arkada??mla kitab?n web sitesini yapmaya ve olay?n ikinci y?ldnmne kitaptaki bilgilerden hi olmazsa bir k?sm?n? gn yzne ?karmaya karar verdim.

www.kirzincirlerinimavimarmara.com

nk: ?nan?yorum ki bu kitaptaki bilgiler, anlat?lar, hikyeler btnyle okunmadan Mavi Marmara olay? hakk?nda yap?lacak her yorum biraz noksan biraz yanl?? olacakt?r Zaten kitab?n gecikmesinden duydu?um zntnn en nemli nedeni de buydu. Medyadaki tart??malar? dinledike o kadar ok Ah, bilselerdi! diye i geirdim ki tahmin bile edemezsiniz.

Nedir bu kitab? bu kadar biricik yapan derseniz: Bask?nda hayat?n? kaybeden insanlar?n ailelerinin, yak?nlar?n?n anlatt?klar?d?r. derim gnl rahatl???yla. Ve bu anlat?lar daha nce hibir yerde yay?nlanmad?. Evet, olay?n ilk gnlerinde e?itli yay?n organlar?nda ula??labilen ailelerle syle?iler yay?nland?, demeler al?nd? ama bu kadar zele onlar?n hikyelerini her ynyle ?renecek ve o insanlar? tan?yacak kadar hi inilmedi. Byle bir al??ma, ancak bir kitap kapsam?nda yap?labilirdi ki benim yapt???m da odur.

Gemide hayat?n? kaybedenlerin hepsinin ya?ad?klar? ?ehirlere gittim, aileleri ve evreleriyle uzun gr?meler yaparak, hem benim hem de kamuoyunun kafas?ndaki sorular?n cevaplar?n? arad?m. Onlar da hi ekinmeden ve hi sak?nmadan olan? oldu?u gibi anlatt?lar.

lenlerin yak?n evreleri ve filoya kat?lan gnlllerle yapt???m bu rportajlar?n yan? s?ra Mavi Marmara olay?n?n btnn anlayabilmek iin olayla ilgili pek ok ki?i ve de?i?ik evreyle de gr?tm. Saymad?m ama gr?t?m insanlar?n say?s?n?n 100lerce oldu?undan eminim. O yzlerce gr?meden yine en az 50-60?n? kitaba katt?m. Oturup teker teker ka ki?iyle gr?me yapt?m diye saymad???m iin tam bir say? veremiyorum ne yaz?k ki

Bu kitap ne kitab?d?r? diye soracak olursan?z bana, yan?t?m? bir kerede ve tek kelimeyle veremem maalesef. Klasik kitaplar?n d???nda ba?ka bir ?ey oldu bu, ad?n? siz koyacaks?n?z. Teknik olarak saha al??mas?na dayanan bir rportaj kitab? denebilir belki ama ?inde an?, gzlem, ara?t?rma vs. gibi pek ok unsuru da bar?nd?r?yor

Hatta, size biraz garip gelebilir ama, bu bir gazeteci kitab?d?r bile diyemem tam olarak. Tamam ben bir gazeteciyim ve yola (en az?ndan teknik olarak) gazeteci olarak ?kt?m ama temel motivasyonum gazetecilikten ok insani ve duygusal bir merakt?. Zaten sre iinde zaman zaman gazetecilik s?n?rlar?n? da fark?nda bile olmadan a?t?m ve olay?n (en az?ndan duygusal olarak) bir paras? haline geldim neredeyse. Kitap kitapl?ktan, yapt???m i? de gazetecilikten oktan ?kt?. An geldi, kitap zerine al???rken onun kalbi atan bir canl? oldu?unu bile hissettim desem belki daha iyi anlars?n?z beni Bendeki duygunun okuyana geip gemeyece?ini ise deli gibi merak ediyorum

Ha, ama ?undan da emin olabilirsiniz:  Evet, biraz fazla duygusal bir al??mayd? duygusal olmas?na da duygular?m beni gerekleri takip etmekten ve grmekten al?koymad?. 25 y?ld?r gazetecilik yapman?n do?al bir getirisiydi bu herhalde. Ayr?ca, yola ok a?k bir kalple ?kt?m ama asla kafamdaki kendi do?rular?m? onaylatay?m derdinde de?ildim. Sadece hakikatin pe?indeydim. A?kas? alaca??m cevaplardan, resmin tahmin etti?im gibi olmayabilece?inden de korkuyordum. Ama bu korkuya ra?men ve ayn? zamanda bu korku yznden iyice dikkatli ve sorgulay?c? oldum.

Her neyse, ok uzatt?m ve zaman?n?z? ald?m. Kusuruma bakmay?n ltfen.

Profesyonel pazarlamac?larla, byk btelerle al??m?yorum ve pazarlama tan?t?m i?lerinden hi anlamam. Daha fenas? yay?nc?m da yle. Her ne kadar teknik olarak profesyonel al??salar da son derece kk btelerle ve amatr ruhla i? yap?yorlar. yle olmasayd?, bu mektubu size ben yazmazd?m, profesyonel bir bas?n blteni ula??rd? elinize de?il mi amaJ))

Geri ben bu durumdan hi ?ikayeti de?ilim, nk iki y?l boyunca anlatacaklar?m iimde birikti, f?rsat? bulmu?ken yazd?ka yazd?m ve bu vesileyle biraz da olsa iimi dkm? oldum.

Her neyse i?te bu da benim Mavi Marmara evresinde dolanan hikyem. K?r Zincirlerini Mavi Marmaraya desteklerinizi esirgemezseniz ok sevinirim.

www.kirzincirlerinimavimarmara.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri