forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

vedat demir kamudiplomasisi?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Vedat Demir, "Kamu Diplomasisi ve Yumu?ak Güç", ad?yla yeni bir kitap çal??mas?na imza att?. 

Beta Yay?nlar?'ndan ç?kan ve 311 sayfadan olu?an kitapta Demir, sürekli geli?en ileti?im araçlar? nedeniyle uluslararas? ili?kilerde ortaya ç?kan yeni durumlar? analiz ediyor... 

?u anda Amerika'da konuk ö?retim üyesi olarak akademik çal??malar?na devam eden Demir, kitab?n sunu? bölümünde ?u sat?rlar? kaleme alm??... 

Kamu diplomasisi son dönemde Türkiye’de de konu?ulmaya ba?layan bir konu oldu. Yeni milletleraras? münasebetlerde ehemmiyetini giderek art?ran kamu diplomasisiyle alakal? kaynaklar?n azl??? ve kifayetsizli?i beni bu kitab? yazmaya sevketti. Dünya ve bölgesinde gün geçtikçe nüfûzunu ve ehemmiyetini art?rmakta olan Türkiye kamu diplomasisine bundan sonra çok daha fazla e?ilmek durumunda kalacakt?r. 

Bu kitap kamu diplomasisi hakk?nda bilgi edinmek isteyen ö?renci, ara?t?rmac? ve akademisyenlerle birlikte milletleraras? münasebetler sahas?nda çal??an d??i?leri mensuplar? ve diplomatlara ve bu mevzuya alaka gösteren herkese geni? bir bilgi sunmay? hedeflemektedir. Kitab?n, kamu diplomasisi sahas?nda büyük bir bo?lu?u doldurmas?n? ve bu konuda çal??anlara önemli bir kaynak te?kil etmesini ümit ediyorum. 

Kitab? Sipari? etmek için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri