forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

nefret-soylemi"Siyasal Nefret Söylemi ve Medya" isimli kitap Hakan Y?lmaz imzas?yla yay?nland?. 

Literatürk Yay?nlar?ndan ç?kan kitapta nefret söylemi kapsaml? bir ?ekilde inceleniyor ve bunun siyasal söyleme nas?l yans?d??? anlat?l?yor... 

 Kitab?n Tan?t?m yaz?s?... 

Ünlü yazar Charles Bukowski, Kitlelerin Dehas? adl? ?iirinde; ortalama insanda, herhangi bir günde herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, ?iddet ve saçmal?k vard?r, der. Bukowski s?radan insandan ve ondaki nefretten bahsederken bir nefret yolculu?unun ilk dura??ndan bahsetmekte. Yolculu?un di?er duraklar?nda, ordular, devletler, körle?mi? kitleler, sava?lar, kavgalar var. Yine bu nefret yolculu?unun en önemli duraklar?ndan biri medya, gazete haberleri, televizyon programlar?, internet, sosyal payla??m siteleri, popüler kültür ürünleri bulunmaktad?r. Medyadan yans?yan, devletlerin ordular?, ordular?n silahlar?, silahlanm??, nefretle ku?anm?? kitleler de?ildir. Medyadan yans?yan nefret söylemiyle, toplumsal nefret ete kemi?e bürünmekte,  ötekini,  ad?, cismi olmayan? hedef almaktad?r. Onu yok saymaktad?r, onu a?a??lamaktad?r, onu ki?iliksizle?tirmektedir. Medyan?n ordusu yoktur, silah? yoktur, tank? yoktur, ancak bazen üretti?i yayd??? nefret söylemi, toptan, tüfekten, silahtan daha tehlikeli olabilir. Kitleleri harekete geçirebilir. ?nsanl??a, insanl???m?za büyük zarar verebilir. ??te bu kitap bu hikayeyi, bu yolculu?u medya üzerinden anlatmakta. Ete kemi?e büründürmekte.   

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri