forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ahmet-altan-sonoyunAhmet Altan’?n uzun bir aradan sonra yazd??? yeni roman? 'Son Oyun'un ilk bask?s? 2 saatte tükendi.

Ahmet Altan'?n Everest Yay?nlar?’ndan ç?kan ve ilk bask?s? 100 bin adet bas?lan kitab? piyasaya ç?kt??? sabah tükendi. Kitap, okurlardan ve kitabevlerinden yüksek miktarlarda sipari? almaya devam ederken ikinci 100 binlik adetlik bask?n?n 3 Nisan Çar?amba günü piyasaya sürülece?i belirtildi.

Taraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i’nden kitab? dolay?s?yla ayr?lan Ahmet Altan, roman? üç ay gibi k?sa bir sürede yazd?.

408 sayfadan olu?an kitab?n birinci bölümü ?öyle...

Kasaba uyuyordu.

Büyük ?ehirlerde daima uyan?k birileri vard?r ama kasabalarda herkes ayn? zamanda uyur, bunu buraya geldikten sonra ö?rendim.

Kasaban?n tek büyük caddesinde görkemli bir heykel gibi duran okaliptüs a?ac?n?n alt?ndaki banka oturdum, eski usul, üstünde çizikler, b?çakla kaz?nm?? isimler hatta bir kalp resmi bulunan, aral?kl? bir ?ekilde dizilmi? koyu kahverengi kal?n tahtalardan yap?lm?? bir bankt?.

Bu kasabaya geldi?imden beri buraya oturmay? hep istemi?tim ama bunu bu geceye kadar hiçbir zaman yapamam??t?m.

S?rt?m? banka dayad?m.

Ba??m? gökyüzüne do?ru kald?rd?m.

Herkes uyuyordu ve herkes ayn? anda rüyalar görüyordu.

Gökyüzüne do?ru bakarken bütün evlerden, pencerelerden, bacalardan, kap?lardan rüyalar?n ç?karak yükseldi?ini, bulutumsu bir beyazl???n içinde rengârenk
insanlar?n konu?tu?unu, güldü?ünü, hayk?rd???n?, sevi?ti?ini, kadife perdeli tiyatro sahnelerinin, ah?rlar?n, karanl?k sokaklar?n, oturma odalar?n?n, pazar yerlerinin, sahillerin içinde k?vr?la büküle birbirlerine dokunduklar?n?, bir at?n ki?nedi?ini, iki kad?n?n öpü?tü?ünü, bir çocu?un a?layarak ko?tu?unu, alt?n sikkeleriyle dolu bir hazineyi, bir b?ça??n parlad???n?, de?i?ik rüyalarda bazen ayn? adama ya da kad?na rastland???n?, insanlar?n ba?kalar?n?n rüyalar?nda ço?ald???n? gördüm.

Kasaban?n rüyalar?n? seyrettim. Sarho? de?ildim ya da içkiden sarho? de?ildim.

Biraz önce birini öldürmü?tüm. Bunu bir  rüya gibi hat?rl?yordum.

Hat?rlad???m çok fazla bir ?ey yoktu asl?nda, kolumu hat?rl?yordum, vücudumdan ayr? bir parça gibiydi, elim kolumdan uzakla?m??t?, bir tabanca tutuyordu, teti?i çekti?imi hat?rlam?yorum, tabancan?n sesini duydum yaln?zca, sonra kar??mdaki bir ?ey söylemek ister gibi a?z?n? açm??, yüzünü buru?turmu?, bir kolunu havaya kald?rm??, di?erini karn?na bast?rm??t?, dizlerinin üstüne y?k?ld???n? gördüm, hiç kan görmedim. Cinayet i?leyenlerin ne hissetti?ini bilmiyorum, ben o anda derin bir kas?lmayla birlikte neredeyse vücudumun her yerinde korkuyu hissetmi?tim, daha önce hiç böyle bir korku ya?amam??t?m, vücudum, etim, damarlar?m korkmu?tu, sonra sanki bir uykuya dald?m.

Evden ç?k?p yürüdüm.

Galiba hiçbir ?ey dü?ünmedim.

Bu banka gelip oturdum.

Tanr?’n?n kötü ve savruk bir romanc? oldu?unu dü?ünüyorum.

Yaratt??? bütün insanlar aras?ndaki ili?kileri tesadüfler üstüne kuran, olaylar?n s?k??t??? bölümleri tesadüflerle çözen bir romanc?ya iyi bir romanc? demem ben.

Ama Tanr?’n?n yaratt??? vah?i bir mizahla süslenmi? bu hayatta tesadüflerden ba?ka bir ?ey yok.

Tesadüfleri ç?kard???n?zda hayat bitiyor.

Bural? de?ilim ben.

Uzaklardan, büyük bir ?ehirden geldim.

Bir cinayet roman? yazmak için geldi?im kasabada ben bir cinayet i?lediysem e?er, bunu Tanr?’n?n tesadüflerindeki savruk insafs?zl??a ve alayc?l??a
ba?lamamdan daha do?al ne var?

Bütün kasaba rüya görüyor.

Bir ben uyan???m ama uykuda gibiyim.

Bütün hikâyeyi anlataca??m.

Ben yazmad?m bunu, Tanr? yazd?, onun için böylesine ald?rmaz, böylesine inan?lmaz ve böylesine vah?i. (t24.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri