forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

S?rad??? bir anar?ist, ?mam-Hatipli Sar? Kaymakam'?n evini nas?l yakacak?

Aktif .

ahmettezcan-sari-1Ahmet Tezcan; üç darbe dönemini ele ald??? "Alk?m?n Alt?ndan Kimse Geçemez" roman üçlemesinin Kâfirun'dan sonra beklenen ikinci kitab? Sar?'y? da yay?nlad?.

27 May?s darbesi ve Menderes'in idam?n? bozk?r?n ortas?ndan anlatan Kafirun'un devam? olan Sar?, bu kez s?rad???, s?racal? sidikli ?aplak bir ?mam-Hatip ö?rencisi üzerinden 68 ku?a??n? ve 12 Mart Muht?ras?'yla kurulan dara?açlar?n? konu ediniyor.

Tezcan; ilgi gören Kafirun roman?n? Tima? Yay?n Grubu'na ta??d?ktan sonra devam? olan Sar? roman?n? kaleme ald?. Nisan ay?ndan bu yana 4 bask? yapan Kafirun'da Komünist Doktor Hikmet K?v?lc?ml? ile Nurcu ?oför Çerkes Hikmet'in dostlu?unu anlatanTezcan, Sar? roman?nda da ayn? yakla??m? sürdürüyor. 70'li y?llarda Imam Hatip Okulu bahçesine kitaplar?n? gömen komünist ve nurcu ö?retmenler, bir bayram töreninde yok say?lan Imam Hatipli ö?rencilerin çocuksu isyan?na çareler ar?yor. Deniz Gezmi? hayran? Imam Hatipli Sar?, kendilerini yok sayan kaymakam?n evine molotof kokteyli atmaya haz?rlan?rken ba??na ummad??? haller geliyor...

Dönemin siyasi çalkalanmas?n?, Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin ?nan'?n idam? ile Mah?r Çayan'?n K?z?ldere'de öldürülmesi, ?zmir'de Fethullah Gülen ve 52 Nurcu'nun hapse at?l?p komünistlerde yanyana ko?u?lara konulmas? ve türlü siyasi oyunlarla bir avuç toz gibi savrulan 68 ku?a?? gençli?ini Anadolu'n?n s?radan insanlar?n gözüyle, onlar?n yerel a??zlar?n? birebir yans?tarak anlatan Ahmet Tezcan'?n Sar? roman? için arka kapakta ?unlar yaz?lm??: 

Ahmet Tezcan, Kâfirûn’dan sonra Sar?’da bu sefer 1970’lerin Türkiye’sini resmediyor. Yine Anadolu’nun s?radan insanlar? ve s?racal? ?aplak, Sar? Mahmut e?li?inde.

Sar? Mahmut büyüdü, ?mam Hatip talebesi oldu. K?r?kkale Kaymakam?, 1971 y?l?n?n 19 May?s töreni esnas?nda ?mam Hatip Lisesi’nin bayram?n? kutlamay?nca yok say?lman?n ac?s?n? derinden hisseden Sar? ve arkada?lar? kaymakama bir ders vermek isterler. Ama bunun için önce biraz cesarete ihtiyaçlar? vard?r...

Sar?’n?n çerçeve hikâyesinde Muht?ra sonras?n?n siyasi ve sosyal dokusu var. Romanda, Deniz Gezmi? ve arkada?lar?n?n idamla yarg?lanmas?, Mahir Çayan’?n eylemleri, Ülkücü ve Nizamc? gençler, siyasi kampla?malarla ayr?lan mahalleler ve bütün bunlar?n Anadolu insan?n?n gözündeki yans?malar? çok ba?ar?l? bir anlat?mla bir araya geliyor.

Daha iç çeperde hem Sar? ve yak?n arkada?? B?ld?r Ekrem, Korkut Abi ve ?mam Hatip’in solcu ö?retmeni Kadir Hoca ile Anadolu’nun “kavruk” çocuklar?n?n dertleri, hem de söndürülmeye çal???lsa da ate?inden hiçbir ?ey kaybetmeyen Anadolu tasavvufu samimi bir dille yans?t?l?yor.

Çerkes Hikmet Usta ve Hikmet K?v?lc?ml? ise bazen Risaleler bazen de Komünist Doktor’un yazd?klar?yla ya?ananlara daha üst perdeden bakabilen bilgeli?i aktar?yorlar.  

Dara?ac? yine doymuyor ama Sar? bize “insanca” ya?aman?n tad?n?n ba?ka hiçbir ?eyde olmad???n? hissettiriyor, bazen gözya?? bazen de kahkahayla…

Alk?m?n Alt?ndan Kimse Geçemez - SARI /  T?MA? Yay?nlar? 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri