forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Kültür Ajanda

kultur-ajandaKültür dünyas?na güçlü bir dinamik, taze bir soluk katacak yeni bir dergi kat?ld?.

Ocak ay?ndan itibaren düzenli olarak okuyucular?yla bulu?acak olan “ayl?k” Kültür Ajanda Dergisi, zengin içeri?i ve donan?ml? yazar kadrosuyla fark yaratarak kültür dünyam?zdaki önemli bir bo?lu?u doldurmaya aday.

Kültür Ajanda:

Do?u’dan Bat?’ya, köklü medeniyetlerden moderniteye, geçmi?ten gelece?e, mimariden musikiye, estetikten adaba, geleneksel ?slam sanatlar?ndan modern sanatlara, ?ehirlerden ülkelere, sinema ve tiyatro tahlillerinden kitap tahlillerine uzanan geni? bir içerik konseptini esas al?yor.

Yay?nlar Grup Ba?kanl???n? Müzeyyen Selim’in yapt??? Kültür Ajanda Dergisi’nin, 

Yay?nlar Grup Yönetmeni: TV programlar?ndan zihin kontrolüne dair bilimsel çal??malar?yla tan?nan Doç. Dr. Sinan Canan.

Yay?nlar Genel Koordinatörü: Erkan O?ur.

Yay?nlar ?leti?im Genel Koordinatörü: “K?r Zincirlerini Mavi Marmara” isimli kitab? ile dikkatleri çeken gazeteci Dilek Yara?.

“Bir eliyle geçmi?e uzan?rken, an?n nabz?n? tutarak, gelecek zamanlara iz b?rakmay?” hedefleyen derginin Yaz? Ailesi ve ?sti?are Kurulu da, y?llar?n? ö?retmenli?e ve edebiyata adam?? usta yazar Ayla A?abegüm, Belk?s ?brahimhakk?o?lu, ?ükriye Çak?r ve yine kö?e yaz?lar?ndan ve televizyon programlar?ndan a?ina oldu?umuz Fikri Akyüz ve Mehmet ?eker, AK Parti MKYK Kurucu üyesi ve Beyazay Dernek Ba?kan? Lokman Ayva, Bursa Kültür Müdürü Servet Hocao?ullar? gibi güçlü isimlerden olu?uyor.

Dünden bugüne, bugünden yar?na köprüler kurmak niyetiyle yola ç?kan ve kadim kültürümüzü Türkiye s?n?rlar?n?n d???na da ta??may? amaçlayan Kültür Ajanda’n?n imtiyaz sahibi Yavuz Selim, Genel Yay?n Yönetmeni ise kitaplar?, sanat çal??malar? ve Bahar Çiçekleriyle tan?d???m?z Yazar-Ressam Nesrin Çayl?.

Kültür Ajanda’n?n Yaz? ??leri Müdürlü?ünü iki isim üstleniyor: Haydar Alp Selim ve Zehra Ulucak... ?nternet sayfa editörlü?ünü ise Bige Canan yap?yor.

Usta kalemlerden özgün ve özgür yaz?lar?n yer ald??? derginin Ekim say?s?nda:

Medeniyet s?n?r?nda üç dilli bir ?ehir olan “Siirt” dosyas?;

“Medeniyet Tasavvuru” çal??malar?yla dikkat çeken Prof. Sadettin Ökten ile yap?lm?? “Bat?l? sanatç?n?n ilham?, isyan?yla do?ru orant?l?d?r!” isimli geni? söyle?i;

?srailli oldu?u halde Filistin topraklar?n?n kayg?s?n? ta??yan ve fikirleriyle sanc?l? co?rafyalara meydan okuyan, ünlü saksafon sanatç?s? ve dü?ünür Gilad Atzmon’un Zehra Ulucak’?n sorular?na verdi?i cevaplar okuyucular?n dü?ünce ufkunu geni?letecek nitelikte.

Yüz k?rk dört sayfa boyunca, usta kalemlerden, hem kadim hem de ça??m?z kültürüne ait ufuk aç?c? yaz?lar okuyaca??n?z Kültür Ajanda’n?n Genel Yay?n Yönetmeni Nesrin Çayl?, ekibin, yola koyulurkenki hayallerini ?u cümlelerle özetliyor:

“Kültür Ajanda olarak, okunmay? diledik ve sat?rlar?m?zla köprüler in?a edelim istedik; ülkeden ülkeye, gönülden gönüle, köyden kente...

Olmas?n aram?zda mesafeler, kopmas?n geçmi?imizle ba?lar ve uzans?n hep beraber gelece?e kollar?m?z; uzak diyarlar? kucaklayal?m istedik...

Bu ülkenin, ortak paydalar?n? ta??yal?m ve ta??ral?m çevre co?rafyalara; kilitlenelim, kenetlenelim; ‘Bir’i birleyelim  ve ötekile?tirmelere inat, ‘birle?elim’ dedik!..

Her ya?tan ve her kesimden okuyucuya hitap eden bir dille haz?rlanan Kültür Ajanda’n?n, kültür ve yay?nc?l?k alan?nda önemli bir bo?lu?u dolduraca??na ve okuyucular?n?, her yeni say?s? heyecanla beklenen dergi günlerine götürece?ine inan?yoruz.”

Derginin ?leti?im Genel Koordinatörü Dilek Yara? da, “Kültür Ajanda için yola ç?karken, kadim kültürümüzü günümüz kültürüyle harmanlayarak  okuyucular?m?za, torunlar?na miras b?rakacaklar? bir dergi haz?rlamay? hayal ettik. Çünkü, ‘kullan- at’,’ye- git’ kültüründe doygunluk noktas?na çoktan ula?m?? ve art?k patlama a?amas?na gelen Türkiye insan?n?n, kendisine kadim kültürünü hat?rlat?p, içine dü?tü?ü bu anlams?zl?k çukurundan ç?karacak yol göstericilere ihtiyac? var.” diyerek, Kültür Ajanda dergisinin, yay?n dünyas?na yeni bir soluk, farkl? bir bak?? aç?s? getirece?i iddias?n? vurguluyor.  

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri