forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FEHM? KORU'NUN FASIL GECES?NDE NELER OLDU K?MLER KATILDI?

Aktif .

fehmi_koru_fasilFehmi Koru organizatörlü?ünde gerçekle?tirilen yeni y?l?n ilk fas?l toplant?s? Haliç Kongre Merkezi'nde yap?ld?. Geni? bir kat?l?m?n oldu?u fas?lda yakla??k 80 davetli yer ald?...


Müdavimler bugüne kadarki en yo?un kat?l?ml? fas?l?n gerçekle?ti?ini belirttiler.

Konuklar?n ço?u gazeteci olunca gündemin bir numaral? konusu evsahibi Fehmi Koru'ydu.

Geçti?imiz ay Yeni ?afak yönetimiyle ya?ad??? anla?mazl?k sonras? gazeteden ayr?lan Koru, konuklar?yla tek tek tokala?t?.

Yaz?lar?na ne zaman ve hangi gazetede ba?layaca?? yönündeki sorulara ise Koru, bir süre dinlenmek istedi?ini ve henüz kesinle?en bir durumun olmad???n? belirttikten sonra baz? görü?melerinin oldu?unu do?rulad?...

Fas?l konuklar? aras?nda konu?ulan iki konu daha vard?. Heykel tart??mas? ve Muhte?em Yüzy?l dizisi...

Haliç, Eyüp Sultan Camii ve Piyer Loti'nin müthi? güzelli?inin ortas?nda yap?lan fas?lda önce ak?am yeme?i yenildi sonra da fas?l ba?lad?.

Söylenen ?ark?lar?n sözleri sinevizyonla duvara yans?t?ld? ve isteyen okunan ?ark?lara e?lik etti. fehmi_korufasil

Samime Sanay ve Melihat Gülses Türk Sanat Müzi?inin en güzel eserlerini seslendirdi...

Fas?l gece saat 1.00'de sona erdi...

K?MLER KATILDI?

Fehmi Koru ve Erhan Köknar'?n ev sahibi oldu?u fas?la, Mehmet Barlas, Kenan I??k, Zeynel Abidin Erdem, Hasan Bülent Kahraman, Ergun Babahan, Selahattin Sad?ko?lu, Ahmet Tezcan, Cengiz Er, Mehmet Kam??, Cengiz Özdemir, Bekir Hazar, Ertu?rul Acar, Fuat U?ur, Mür?it A?a Ba?, At?lgan Bayar, Kenan Ak?n, ?skender Pala, Ahmet Ertürk, Hadi Öz???k, Alaattin Kaya, Elif Çak?r,  Bejan Matur, Sami Aksu, Melihat Gülses, Deniz Adnan Çoban ve Samime Sanay'?n da aralar?nda bulundu?u 80'e yak?n davetli kat?ld?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri