forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci_tabancaÖnemli konularda iyi yaz?lar yazarak çok konu?ulur olmak mümkün de?il. Ad?ndan bahsedilmesi için yaz? yazmak da bir sanatt?r. Bunun d???nda ba?ka popüler olma yöntemleri de var. ??te Serdar Turgut'un kaleminden ad?ndan bahsettirmenin en iyi 10 yolu...

Serdar Turgut'un Habertürk Gazetesi'ndeki kö?esinde yay?nlanan önerileri...


10- Ço?unlu?un sevdi?i, inand??? ve onunla heyecanland??? herhangi bir ?eye ana avrat dümdüz gidin. Ertesi gün hemen herkes ad?n?z? bir ?ekilde anacakt?r. Hele bir de ölümle tehdit edilirseniz ya?ad?n?z demektir.

9- E?inize bo?anma davas? aç?n. Hatta onu dövdü?ünüz söylentisini ç?kar?n. Herkes sizden bahsedecektir.

8- Dokuz numaradaki söylentiyi yayd?ktan sonra feminist kad?nlar birli?inin kongresine kat?l?n ve salona girerken salondaki kad?nlar? çoklu biçimde ve gülümseyerek selamlay?n. Ayr?ca omuz üzerinde ta??nmak istedi?inizi söyleyin, bunda ?srarl? olun. Bütün bunlar sonuç itibar?yla çok konu?ulman?za neden olacak geli?melere muhakkak yol açacakt?r.

7- Bir penis yaz?s? yaz?n.

6- Sizden beklenilenlerin listesini ç?kar?n. Sonra listedeki her maddede yaz?l? olan?n tam tersini yap?n ve yaz?n. Tart???lmaya ba?lan?ncaya kadar sürdürün bunu.
5- Ergenekon'dan gözalt?na al?n?n.

4- Tedavisi mümkün olmayan bir illete yakalan?n.

3- Canl? bomba olarak gazetenin binas?na girin ve do?ruca müdürler kat?na ç?karken yar? yolda yakalan?n. Ertesi gün tüm medya siteleri sizden bahsedecektir.
2- Kar?n?z? sadece öldürece?inizi yazmay?n, bunu gerçekten de yap?n. Bu da hakk?n?zda çok konu?ulman?za kesin neden olacakt?r

1- Ölebilirsiniz. Bu insan?, hakk?nda en çok konu?turan opsiyondur. Hatta uzun dönemli bir yat?r?md?r da. ?leride her y?l ayn? günde, arada geçen zamanda kayda de?er hiçbir ?ey yapmam?? da olsan?z sizden yine de bahsedecekleri kesindir.

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri