forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleriDo?an Holding’in Demirören-Karacan ortakl??? DK Yay?nc?l?k ve Gazetecilik A.?.'ye satt??? M?LL?YET ve VATAN gazeteleri,  Do?an Medya Center’de Milliyet’in kurulu? y?ldönümü için düzenlenen bir törende yeni sahiplerine devredildi…

Medyaradar.com'un haberine göre, saat 17.00’de yap?laca?? ilan edilen törene her iki gazetenin yönetim kadrosu, yazarlar? ve tüm çal??anlar? kat?ld?. Hürriyet Gazetesi'nden ise Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu bulundu.

Ayd?n Do?an ve k?zlar? ile Demirören ve Karacan ailelerinin 17.45’te geldikleri salonda eksik tek isim, yak?n zamana kadar her iki gazetenin Medya Grup Ba?kanl???’n? üstlenen Zafer Mutlu oldu… Böylece Mutlu’nun yeni dönemde iki gazeteyle yollar?n?n ayr?ld??? kesinle?irken, VATAN’?n künyesindeki ismi de yar?nki bask?dan ç?kart?ld?.

Törendeki ilk konu?may? Do?an Yay?n Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Hanzade Do?an Boyner yapt?. Hanzade Do?an Boyner, babas?n?n Milliyet’i ald???nda 6 ya??nda oldu?unu, dolay?s?yla Milliyet’le birlikte büyüdü?ünü belirterek, ?unlar? söyledi:

“M?LL?YET’i ve VATAN’? rakiplerinin teknoloji olarak çok üzerinde bir noktaya getirdik. Karacan ailesinden ald???m?z çizgiyi sürdürme özeni gösterdik. Bu çizginin bundan sonra daha da geli?erek sürece?ine eminim. Bugüne kadar Yönetim Kurulu Ba?kan? oldu?um bu iki gazeteyi bundan sonra s?radan bir okur olarak izlemeye devam edece?im ve art?k çok daha rahat ele?tirebilece?im. M?LL?YET’i ve VATAN’? bugünlere getiren tüm çal??ma arkada?lar?ma te?ekkür ediyorum.”


Hanzade Do?an Boyner’den sonra çal??anlar?n büyük alk??lar?yla kürsüye gelen Ayd?n Do?an da duygusal bir konu?ma yapt?. 32 y?l önce Milliyet’i Ercüment Karacan’dan devrald?ktan sonra bir y?l boyunca sat??? ilan etmedi?ini ve Ercüment Bey’in yan?nda yard?mc?l?k yapmaya devam etti?ini belirten Ayd?n Do?an, ?unlar? söyledi:

“O günlerde medyayla ilgili tüm kitaplar? okudum. ?lk krizi 1980’deki Banker Kastelli krizi s?ras?nda ya?ad?k. Reklam gelirleri inan?lmaz oranda dü?tü. Ama o krizi de sonrakileri de gazeteci arkada?lar?mla omuz omuza a?may? bildik. Bu 32 y?l boyunca medya patronlu?unu hiçbir i?ime alet etmedim. Ç?kar ya da avantaj sa?lamaya çal??mad?m. Ve gazetelerimi büyütmeyi ba?ard?m. Bu sat???n nedeni ekonomik de?il. Bir süre önce küçülmeye karar verdik. ?imdi bu iki gazeteyi, Karacan ailesine ve Demirören ailesine devretmekten büyük mutluluk ve huzur duyuyorum. Ali Karacan y?llard?r Milliyet’i isteyip duruyordu. Ben de ‘Bir gün satmaya karar verirsem, sana di?er al?c?lara gösterece?imden çok daha büyük kolayl?k gösteririm’ derdim. ?imdi bunu da yapt?m. Belki çok daha iyi fiyat alabilirdim ama ben Karacan ailesini ve 52 y?ll?k dostum Demirören ailesini tercih ettim. Zaman zaman ‘bizden olmayan bizimkiler’, ba?ka gazetelere gidince bize a??r ele?tiriler yöneltti… Onlar da dahil olmak üzere hepinize hakk?m? helal ediyorum. Siz de hakk?n?z? helal edin.”


Ayd?n Do?an’dan sonra kürsüye gelen i?adam? Erdo?an Demirören de gazetecili?e yabanc? olmad???n?, bir süre Milliyet’te yüzde 25 hisseye sahip oldu?unu belirterek ?unlar? söyledi:


“Biz i? dünyas?nda büyümek için de?il, gazeteleri büyütmek için medyaya girdik. ?imdi el ele verip bu iki markay? daha da büyütmek için çal??aca??z.”


Törendeki son konu?may? ise Ali Karacan yapt?.

Sözlerine Ayd?n Do?an’a te?ekkür ederek ba?layan Karacan, dedesinin emanetini, kurulu? y?ldönümünde geri almaktan büyük mutluluk duydu?unu belirterek, çok daha iyi noktalara ta??mak için var gücüyle çal??aca??n? belirtti.

Tören; Erdo?an Demirören’in, Milliyet me?alesi ?eklinde haz?rlanm?? dev bir plaketi Ayd?n Do?an’a vermesiyle sona erdi.

Törenden sonra Ayd?n Do?an ve ailesi çal??anlarla vedala??rken, yeni patronlar da her iki gazetenin yazarlar?yla bir süre sohbet etti.

Bu arada M?LL?YET ve VATAN’?n idari personeline bugün yap?lan tebligatta, isteyenlerin ayr?labilece?i, ayr?lmay? tercih edenlere k?dem ve ihbar tazminatlar?yla üç maa? bonus ve izin paralar?n?n DYH taraf?ndan ödenece?i belirtildi.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri