forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?R GAR?P ?ANTAJ DAVASI...

Aktif .

fatih_altayli_280Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, yönetti?i gazetede bir dönem moda yazarl??? yapan Serap Ba?ak Çil'e ?antaj davas? açt?.

 

 

Taraf'?n bugün sürman?etten yay?nlad??? habere göre, Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?’n?n kendisine ?antaj yap?ld??? iddias?yla savc?l??a yapt??? ba?vuru üzerine aç?lan davan?n üçüncü duru?mas? dün Beyo?lu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

E?i Hande Altayl? ile birlikte ?antaj yapt???n? iddia etti?i Serap Çil’den ?ikâyetçi olan Fatih Altayl? bir önceki duru?mada olayla ilgili ayr?nt?l? bilgiler vermi?ti. Buna göre Altayl?’n?n olay sürecinde ödedi?i paralar?n tutar? 38.265 liray? buldu. Altayl?, de?i?ik zamanlarda ve de?i?ik miktarlarda yapt??? ödemelerin “haber amaçl?” oldu?unu söyledi. Ancak davada yarg?lanan Çil’in Altayl?’ya hangi nedenlerle ?antaj yapt??? ve Altayl?’n?n kendisine neden para ödedi?i konusu hâlâ aç?kl?k kazanmad?. ?antaj suçlamalar?n? reddeden Serap Çil ise Altayl? ile ili?ki ya?ad?klar?n? ve bu ili?ki s?ras?nda Altayl?’n?n kendisine pahal? hediyeler ald???n? söyledi.

Süreç 2009 y?l?n?n aral?k ay?nda ba?lad?. Birkaç kez bankalara para yat?ran ve genç kad?na elden para verdi?i anla??lan Altayl?, daha sonra e?ine ve kendisine ?antaj yap?ld???n? iddia ederek savc?l??a ba?vurdu. Savc?l???n yapt??? ara?t?rma sonucu Altayl? çiftine “?antaj yapan” ki?inin Habertürk Gazetesi’nde bir süre çal??an Serap Çil oldu?u ortaya ç?kt?. Savc?n?n haz?rlad??? iddianameyle Serap Çil hakk?nda dava aç?ld?.

SERAP BA?AK Ç?L HAKKINDA ?LG?NÇ ?DD?ALARI

?antaj, a?k, ihanet iddialar?n? içeren haberde Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?’n?n gazeteye yazar yapt???, daha sonra ise "belal?s?" olan Serap Ba?ak Çil kimdi?

Medyaradar.com'da yay?nlanan haberin detaylar? ?öyle...

Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak çal??an 23 ya??ndaki bu k?z nas?l olmu? da Gazete Habertürk’e girmesiyle birlikte hemen moda yazarl???na yükselebilmi?ti.

Asl?nda Serap Ba?ak Çil ismine kamuoyu yabanc? de?il...

Çil’in ismi 2007 Best Model of the World’te dünyan?n en iyi ikinci modeli seçilen 20 ya??ndaki Senem Kuyucuo?lu’nun foto?raflar?n? ele geçirip kendi ad?na facebook’ta profil sayfas? açmas? iddias?yla gündeme geldi.

Ba?ak Çil hakk?nda 4 y?la kadar hapis istemiyle dava aç?ld?. ?ddianameye göre ?üpheli Serap Ba?ak Çil, manken Kuyucuo?lu’nun foto?raflar?n? izin almadan ele geçirerek onun ad?yla Facebook’ta bir profil düzenledi.

Ba?ak Çil’in marifetleri(!) sadece bununla s?n?rl? de?il...

Medyaya Cumhuriyet Gazetesi’nde ad?m atan Çil tam bir lüks marka tutkunu olarak biliniyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nden kovulmas?na ise t?pk? Gazete Habertürk’teki gibi bir "?antaj" iddias? neden oluyor.

Tabipler Odas?’n?n bir toplant?s?nda yönetici olan bir ki?iyle haber vas?tas?yla tan??an Çil daha konra bu ki?iye özel taleplerde bulunuyor.Talepleri kar??lanmay?nca da "seni kar?ndan bo?at?r?m" gibi tehdit mesajlar? gönderiyor.

Bu nedenle Cumhuriyet’ten kovulan Serap Ba?ak Çil 2010 y?l?n?n 6.ay?nda Habertürk’te çal??maya ba?l?yor.

Ve kendisinde nas?l bir cevher(!) farkediliyor ki moda yazarl???na s?çr?yor.

Moda Polisi ismiyle kö?e kapan Serap Ba?ak Çil CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin’den daha birçok ünlü isimle röportaj yapma imkan? da buluyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri