forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

KAFES EYLEM PLANINI NEDEN YAYINLAMADILAR?

Aktif .


Taraf'?n yay?nlad??? "Kafes Operasyonu Eylem Plan?"yla ilgili haberler birçok gazete taraf?ndan görmezden gelindi. Hürriyet, Haber Türk, Milliyet, Vatan, Radikal ve Sabah gibi gazeteler planla ilgili hiçbir bilgi vermezken, bu gazetelerin okurlar? sadece Ba?bakanl?k'tan konuya ili?kin yap?lan aç?klamadan haberdar oldular.  
 
 
Zaman, Yeni ?afak ve Bugün ise kaos plan?n? man?ete ta??d?.
 
Zaman gazetesi "Türkiye'yi bitirme plan?" ba?l???yla birinci sayfas?n?n büyük bölümünü "Kafes Plan?"na ay?rd?.
 
Yeni?afak ise haberi" Kafes'te iki amiral" ba?l???yla man?et yapt?.
 
Bugün gazetesi de kaos plan?na "Darbe plan? 'Kafes'te" man?eti ile birinci sayfas?n?n yar?s?n? ay?rd?.
 
Star gazetesi haberi birinci sayfada "Gayrimüslimleri vurup kaos ç?karma plan?" ba?l??? alt?nda iki sütunda görürken, Ba?yazar Mehmet Altan, kö?esini bu konuya ay?rd?. Di?er gazeteler ise plandan hiç sözetmeden Ba?bakanl?k'tan yap?lan aç?klamay? yay?mlamakla yetindiler.
 
Gazeteler görmedi kö?e yazarlar? yazd?
 
Sabah ve Radikal gazeteleri kaos plan?yla ilgili haberlere yer vermezken, kö?e yazarlar? konuyu sütunlar?na ta??d?.
 
Sabah'lan Emre Aköz, Radikarden ise Cengiz Candar, Murat Yetkin ve Türker Alkan kö?elerini kaos plan?na ay?rd?lar.
 
Cengiz Çandar (Radikal): Bu plan ba?ka
 
Ülkemizin mevcut gündemini ve içinden geçti?i dönemi anlatan sayg?n bir ö?retim üyesi, Amerika'n?n yönetici gücü olarak kimilerince öne sürülen 'Askeri-Endüstriyel Kompleks' kavram?n? hat?rlatarak, Türkiye'de on y?llard?r 'Askeri Bürokratik Kompleks'ten söz edilebilece?ini söyledi,
 
Athisaari ve arkada?lar?n?n anlamalar?n? kolayla?t?rmak için. Türkiye'de 'Askeri-Bürokratik Kompleksi'nden söz edildi?i anda, e? zamanl? olarak 'Askeri-Yarg?sal Kompleks'ten de söz edilmi? oluyor.
 
Nitekim ertesi sabaha yani düne yine 'askeri yap?'den üreyen yeni bir 'belge' ile uyand?k. Taraf gazetesinin imzal? man?eti 'Kod ad? Kafes' diye...
 
Mehmet Altan (Star): 'Kurtlar Vadisi'de?il
 
Kafes kod adl? "Kaos Plan?" maalesef "Kurtlar Vadisi" senaryosu de?il... Ayn? ile vaki bir cinayet örgütlenme soru?turma süreci...
 
Bu haftaki tüm tart??malar?, gürültü ve ?amatalar? "Kafes Plan?"...
 
Ya da... "Ergenekon" üzerinden okuyabilirsiniz.
 
Emre Aköz (Sabah): Cinayete 'Operasyon' deniyor
 
Evet, bildiniz: Cinayetler için 'operasyon' kelimesi kullan?l?yor. Olay demiyor, cinayet demiyor, katliam demiyor. Ne diyor? Operasyon! Yani askeri bir terim... Operasyonun amac? neymi??
 
"Gayrimüslimlerin, irticai gruplar?n hedefi oldu?u izlenimini yaratmak..."
 
Murat Yetkin (Radikal): Uyar?n?n muhatab? kim
 
Peki o zaman 'Soru?turmaya ili?kin bilgilerin bas?nda yer almas?, soru?turman?n gizlili?i ve masumiyet karinesinin ihlalidir' cümlesinin bu aç?k muhatab? kim? Taraf gazetesi mi? Tabi ki de?il.
 
Türker Alkan (Radikal): Delirmi? mi bunlar
 
Plan? okudu?umda 'delirmi? mi bunlar,' diye dü?ündüm, 'san?r?m siz de böyle dü?üneceksiniz. Evet, ben de "E?er bütün bunlar gerçekse bu adamlar kafay? ü?ütmü? olmal?" diye dü?ündüm.
 
'Umar?m do?ru de?ildir' diye de ekledim! Bir ordunun u?ra?aca?? ?eyler de?il bunlar, iddialar son derece a??r ve ciddi.
 
MEHMET ALTAN'IN STAR'DAK? YAZISI
 
Genelkurmay, ba?bakan ve medya...
 
Bu ülkenin ezilen insanlar?... Ne yapacak, nereye gidecek, kime s???nacaks?n?z? Sizi ku?atan bu büyük sessizli?i nas?l k?racak, sesinizi nas?l duyuracak, çocuklar?n?z?n hayat?n? nas?l kurtaracaks?n?z?
 
Sahte kavgalar?n suskun figüranlar? olarak birbirinize dü?manl?k edip "efendilerinizin" oyunlar?nda, sadece onlar istedi?inde alk?? m? tutacaks?n?z? z?
 
Bu ülkede, birbirinizden ba?ka s???nacak kimseniz yok.
 
Çocuklar?n?z? öldürmek için planlar yap?ld???nda bile bunu sizden saklamaya çal???yorlar.
 
Bunu görmüyor musunuz?
 
Bugüne dek kar??la?t???m?z en korkunç, en vah?i, en insafs?z plan ortaya ç?kt???nda üzerinize kapanan a??r kap?lara çarpt???n?zda ne hissediyorsunuz?
 
Orduda deh?et verici bir cuntan?n planlar? yakaland?.
 
Koç Müzesi'nde "ziyaretçi çocuklar? öldürmek için" bomba koyduklar? anla??ld?.
 
Cuntan?n planlar?nda söz edilen müzede o "bomba" bulundu.
 
E?er cunta ortaya ç?kar?lmasayd? o bomba patlayacak ve tahmin edemeyece?imiz kadar çocuk ölecekti.Cuntan?n planlar?nda yer alan bir krokide gösterilen "cephanelikler" Poyrazköy'de ele geçirildi.
 
Genelkurmay, bu cuntadan haberdar edildi. i.
 
Bu cuntan?n yöneticileri aras?nda "üç pa?a" bulundu?u, planlarda yaz?yordu.
 
Üyeleri de üst rütbeli subaylard?.
 
Peki, Genelkurmay, cinayet planlar? haz?rlayan bu cuntayla ilgili ne yapt??
 
Aralar?ndan birisi emekli oldu, di?erleri görevlerinde duruyor, baz?lar? ise çok önemli mevkilere getirildi 30 a?ustosta.
 
Cunta üyelerinin baz?lar? sivil mahkemelerde tutuklan?yor ama bu insanlar?n "askeriyedeki" mevkileri z?rh gibi sapasa?lam.
 
 Merkez medyada 'kuzular?n sessizli?i' 
 
Genelkurmay hiçbirini "aç??a" almad?.
 
Onlar hakk?nda bir "soru?turma" yapt???n? bile söylemedi.
 
Peki, ne yapt??
 
Bu cinayet planlar?n? yay?mlayan Taraf Gazetesi için "suç duyurusunda" bulundu.
 
"Suçlu" ordunun içinde ama ordu bizim hakk?m?zda suç duyurusunda bulunuyor.
 
Cunta üyelerine dokunma, cunta üyelerini soru?turma, onlar? aç??a alma, baz?lar?n? önemli görevlere getir sonra da cuntay? aç?klayan gazeteyi susturmak için "suç duyurusunda" bulun.
 
Genelkurmay i?ini yapm?yor.
 
Biz i?imizi yap?yoruz.
 
Ve, bizi susturmak istiyor.
 
Bizi susturmak için harcayacaklar? enerjiyi cuntalar? ortaya ç?karmak, cinayet planlar?n? engellemek, darbecileri ay?klamak için harcasalar daha iyi olur bence.
 
Art?k "asker" olmalar?n?n zaman? gelmedi mi?
 
Bu kadar disiplinsiz, içinde bu kadar çok suçlu bar?nd?ran bir ordu olabilir mi?
 
Ya "sivil" ba?bakan... O ne yap?yor?
 
Devleti yönetmekle görevli olan ba?bakan, yönetti?i devletin ordusunda ortaya ç?kan cuntayla ilgili ne tür idari tedbirler al?yor?
 
Bu cuntalar?n hesab?n? soruyor mu?
 
Dünyan?n hangi ülkesinde, ordunun içinde böylesine korkunç bir cunta ortaya ç?kt???nda ba?bakan, savunma bakan?, genelkurmay ba?kan? susabilir?
 
Bu insanlar?n kendi halklar?na kar?? bir sorumluluklar? yok mu?
 
Ba?bakan susuyor, sadece susmakla kalm?yor bir de bizi susturmaya kalk?yor.
 
"Olay yarg?ya intikal ettiyse bunu kurcalamaya ne gerek var" diyor, "bir gazetede kampanya var. Bu kampanyalar kurumlar?m?z? zedeliyor, y?prat?yor" diyor, "tahrik ediyor, tahrip ediyor ve biz bunlar? do?ru bulmuyoruz" diyor.
 
Ba?bakan bize "niye kurcal?yorsun" diye sormayacak, bu onun i?i de de?il, haddi de de?il, o "neden kendisinin kurcalamad???n?" anlatacak halk?na.
 
Bu ülkenin ba?bakan? o.
 
Yönetti?i ülkenin ordusunda cunta ç?kt???nda bunun gere?ini yapmak onun i?i.
 
Cuntalar? halktan gizlesin diye getirmedi insanlar onu o makama, cuntalar? ortaya ç?kars?n, "kurcalas?n" diye getirdi.
 
Kurcalamaya kendi cesareti yetmiyorsa, b?raks?n cesareti yetenler kurcalas?n.
 
Biz, onun "siyasi hesaplar?na" göre gazetecilik yapmayaca??z, o "gerçeklere" göre ba?bakanl?k yapacak.
 
Ya medya...
 
Dünkü gazetelere bir bak?n, çocuklar?n?z? öldürmek için planlar yapan cuntayla ilgili kaç?nda haber var?
 
Kaç televizyon verdi bu haberi?
 
Çocuklar?n?z? öldürmek isteyen cuntan?n haberini size kaç? duyurdu?
 
Askerî bir medya, çoktan cuntan?n yan?nda yer ald?.
 
Bu ülkenin ezilen insanlar?...
 
Kürtleri, dindarlar?, Alevileri, solcular?, demokratlar?, liberalleri...
 
Bu ku?atmay? nas?l yaracaks?n?z?
 
Nereye gidecek, ne yapacak, kime s???nacaks?n?z?
 
Bu insafs?z oyunda birbirinizden ba?ka s???nacak kiminiz var?
 
Kiminiz var gerçekten?
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri