forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Hürriyet gazetesi ba?yazar? Oktay Ek?i, Taraf gazetesinde yay?nlanan,  'Kafes Eylem Plan?'yla ilgili ba?ta Hürriyet olmak üzere baz? gazetelere yöneltilen ele?tirilere cevap niteli?i ta??yan bir yaz? kaleme alm??.

Ek?i Kafes Eylem Plan?'yla ilgili Hürriyet'in haber yapmamas?n?, "Sen yay?mlars?n, ben yay?mlamam. Sana ne? Bizim bildi?imiz 'demokrat'l???n temel ölçüsü, ba?kalar?n? kendi tercihlerinde serbest b?rakmakt?r." diye cevaplamay? tercih etmi?.
 
Ek?i ayn? zamanda Taraf gazetesine de isim vermeden sert ele?tiriler yöneltmi?...

Ek?i 11 y?l önce yazd???, meslekta?lar?n? alçak olarak ilan etti?i ve sonra gerçeklerin ortaya ç?kmas?ndan sonra defalarca kez özür dilemek zorunda kald??? "Alçaklar? Tan?yal?m" ba?l?kl? yaz?s?n? da bu haberi gizlemenin gerekçesi olarak göstermi?...

Ayn? zamanda Bas?n Konseyi'nin ba?kan? da olan Oktay Ek?i'nin yaz?s?n? okuyup saklaman?z? tavsiye ediyoruz.......

Bizim bildi?imiz gazetecilikte ba?kalar?n? “atlatma” yani onlarda bulunmayan bir haberi verme, iyidir, ba?ar?d?r. Gazeteci bu ba?ar?s?yla iftihar eder. Onunla da kalmaz. Yeni atlatmalar?n ard?na dü?er. Bulursa yeni ba?ar?s? nedeniyle tekrar mutlu olur.


Zaten gazetecili?in en keyifli taraf? da budur.


Ama bu keyif, ba?kalar?n? “Sen neden o haberi al?p yay?mlam?yorsun?” suçlamas?na yol açmaz.


Sen yay?mlars?n, ben yay?mlamam.


Sana ne?


Bizim bildi?imiz “demokrat”l???n temel ölçüsü, ba?kalar?n? kendi tercihlerinde serbest b?rakmakt?r.


Hay?r! Bunlar gibi dü?ünmezsen, “darbeci”sin. Bunlar?n korosuna kat?lmazsan, en az?ndan“ulusalc?” (ke?ke onlar da ulusalc? olsa) yahut “postal yalay?c?” say?l?yorsun.


Hani “demokrasi ço?ulculuk üzerinde ya?ayan bir rejim” idi.


Bir de “cesaret” tafras? satmazlar m??


Bu babayi?itler çok de?il on sene önce neredeydi? ?imdi üzerine çemkirdiklerinin gölgesine selam durduklar? günleri unuttuk mu?.....


Biz bir tarihte kayna?? resmi makam olan bir habere dayanarak, “Bas?nda PKK ile i?birli?i yapan hangi alçak varsa tan?yal?m” dedik diye, k?yametleri kopard?lar. Kayna??n bizi aldatt???n? anlay?nca o olayda ma?dur edilen meslekta?lar?m?zdan kaç kere özür diledik. Ama hâlâ, “Sen alçaklar? tan?yal?m, ba?l?kl? makaleyi yazmam?? m?yd?n? Nas?l gazetecisin? O haberin gerçe?i yans?t?p yans?tmad??? sorulmaz m??” diyorlar.YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

 


 

 

 

OKTAY EK??'N?N 11 YIL ÖNCE YAZDI?I ALÇAKLARI TANIYALIM BA?LIKLI YAZISI

 


 

 

 

Alçaklar? tan?yal?m...

PKK'n?n s?rr? kalmad?. Çünkü ?emdin Sak?k isimli ?eririn verdi?i ifadelerden, PKK ile kimlerin ba?lant?lar? oldu?unu, gizlice ne gibi destekler verdiklerini Türk kamuoyu henüz bilmiyor olsa da devlet biliyor:

Ba?ta Almanya olmak üzere, Suriye, ?ran, Ermenistan ve Yunanistan'la ili?kileri...

PKK'ya destek veren i?adamlar?...

 

PKK'ya destek veren gazeteci ve yazarlar...

PKK'ya destek veren dernek ve vak?flar...

Leyla Zana-Abdullah Öcalan ba?lant?s?...

PKK-HADEP ba?lant?s?...

 

PKK'n?n parayla, lehine yaz? yazd?rd??? ve konu?turdu?u ki?iler...

 

PKK'n?n Türkiye'deki gericilerle ili?kisi...

 

Bunlar son derece önemli bilgiler.

Bu bilgilerin ‘‘?emdin Sak?k hakk?nda yap?lan soru?turman?n selameti aç?s?ndan bir süre daha gizli kalmas?''mümkündür. Ama konu yarg?ya intikal etti?i andan itibaren Türk kamuoyu bu bilgilerin tamam?n? ö?renme hakk?na sahiptir.

Gerçekten bilmeliyiz:

Vatanseverlikte kendileriyle yar???lamayan pek fiyakal? zenginlerimizle allame geçinen gazeteci ve yazarlar?m?zdan hangileri asl?nda PKK'ya u?akl?k yap?yorlarm??.

Bu alçaklardan ‘‘i?adam?'' s?fat?n? ta??yanlar bir yandan Türkiye'nin nimetlerinden yararlan?r, bu ülke vatanda??n?n verdi?i paralarla zenginle?irken öte yandan ayn? insanlar?m?z?n evlatlar?n?n PKK kur?unuyla ölmesi için bu örgüte yard?m ettilerse onlar? bilmemize kimse engel olamaz.

Keza ‘‘dürüst gazeteci'' veya ‘‘sorumlu ayd?n'' havalar?nda, bizleri arkadan hangi alçaklar hançerliyormu?, bilmeye mecburuz.

?emdin Sak?k'tan Türk adaleti elbet eylemlerinin hesab?n? soracakt?r. Ama bize kal?rsa ?emdin Sak?k, bu sayd?klar?m?zdan daha nitelikli, daha sayg? de?er adam muamelesi görmelidir.

Çünkü o hiç de?ilse dü?ündü?ünü saklam?yor. Dü?ündü?ü ne ise o yönde hareket edecek kadar dürüst davran?yor. Örne?in üzerlerinde silah bulunmayan 33 askeri 23/24 May?s 1993 gecesi Bingöl-Elaz?? aras?nda otobüsten indirtip öldürtmü? olman?n sorumlulu?undan kaçm?yor.

Ya öteki alçaklar!

Kimi alçakl???n? saklamak için ‘‘hukuk''u kulland?.

Kimi ‘‘insan haklar?'', kimi ‘‘demokrasi'' dedi.

Elbet hakl? olduklar? yerler de vard?. Ama onlar?n derdi hukuk, insan haklar? veya demokrasi de?il, ‘‘Kürtçülük'' ve PKKidi.

?imdi hepsi geride kald?. S?ra kulaklar?ndan tutup adalete gönderilmelerine veya kamuoyuna te?hir edilmelerine geldi. Onu bekliyoruz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri