forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktayeksiDo?an Grubu'na verilen vergi cezalar? Dünya Gazete Yay?nc?lar? Birli?i'nin (WAN-?FRA) Hindistan Haydarabat’taki Zirvesi’nde krize neden oldu. Hürriyet Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök’ün yönetiminde yer ald??? WAN, yay?nlad??? bildiride Türkiye’de hükümetin Do?an Grubu’na yönelik bask? yapt??? ?eklinde ifadelere yer verdi.
Buna kar??l?k toplant?ya kat?lan, Zaman Medya Grubu ad?na Bülent Kene?'le Abdülhamit Bilici, Star Grubu ad?na Ergun Babahan ve Sabah Grubu ad?na Yavuz Baydar, Salih Memecan'la Suna Vidinli, ortak bir aç?klama ile WAN yönetimini protesto ettiler.

Ortak aç?klamada vergi kaç?rman?n bas?n özgürlü?üyle alakas?n?n olmad??? öne sürülüyor:

"Dünya Gazeteciler ve Yay?nc?lar Birli?i gibi uluslararas? platformlarda sayg?nl?k kazanm?? bir kurulu?tan daha tarafs?z bir yakla??m beklerdik. Dünya Gazeteciler ve Yay?nc?lar Birli?i'nin Do?an Yay?n haricindeki birli?in Türk üyelerine dan???lmadan, Türkiye'deki bas?n özgürlü?ü hakk?nda bir rapor haz?rlanm?? olmas?n? yan?lt?c? buluyoruz. Türk medyas?n?n durumunu ara?t?ran bir komitenin asl?nda Türkiye'deki medya özgürlü?üne tehdit olu?turan unsurlardan habersiz olmas? çok kayg? verici. WAN'?n konuyla ilgili daha kapsaml? bir ara?t?rma yapmas?n? ve bir rapor yay?mlamadan önce tüm taraflarla görü?mesini diliyoruz."

B?LD?R?DE TARTI?MAYA NEDEN OLAN BÖLÜM

Bildiride yer alan ifadelerin, Do?an Grubu'nun vergi cezalar?yla ilgili yapt??? aç?klamalara olan benzerli?i dikkat çekiyor. ??te bildiride Do?an Grubu'na ayr?lan bölüm:

“Türk Maliye Bakanl???, bu y?l Do?an Medya Grubu’na kar?? vergi düzensizli?i nedeniyle 3.8 milyar dolar? bulan ceza tanzim etti. Grup kendisine yöneltilen tüm suçlamalar? reddediyor. Bu cezan?n nedeninin siyasi amaçl? ve Do?an Grubu’nun susturmaya yönelik oldu?una inanmak için gerekçeler bulunuyor. Ayn? zamanda 2007 y?l?ndan bu yana onlarca gazeteci, hükümeti y?kmay? amaçlayan gizli suç örgütü Ergenekon örgütüne yönelik devam eden soru?turmada tutukland? ve gözalt?na al?nd?. Türk savc?lar ?u ana kadar Türk medyas? ve gazetecilere ”soru?turma gizlili?i“ ve ”yarg? ba??ms?zl???“ ihlali gerekçesiyle 3 bin 845 soru?turma açt?. Bu sistematik çaba, kritik görü?lere sahip kalemleri bast?rmay? amaçl?yor.

WAN-IFRA Yönetim Kurulu olarak Türk yetkilileri gazetecileri ve medyay? sindirme giri?imlerine bir son vermeye, vergi yasas? dahil yasalar?n bas?na gözda?? vermek için de?il, ?effaf ve adil olarak uygulanma ça?r?s? yap?yoruz. Türk hükümetine bas?n özgürlü?ü ve ifade özgürlü?ünü kararl? bir ?ekilde uluslararas? standartlara ula?t?rmas? ça?r?s?nda bulunuyoruz. ”Ergun Babahan bugünkü yaz?s?nda, isim vermeden WAN yönetiminde olan Ertu?rul Özkök'ü ele?tiriyor ve WAN'? etkisi alt?na ald???n? savunuyor:

Tiraj? giderek eriyen Bat? dünyas?n?n ‘’Beyaz Adam’’?n?n egemenli?inde bir kurulu? Dünya Gazeteciler Birli?i. (WAN) Tiraj?n yüzde 60’?n? sa?layan Hindistan, Çin ve Japonya’dan etkili pozisyonda bir ki?i bile yok. En tepe yöneticisi, bizim ?oförler derne?i ba?kan? gibi, y?llard?r o koltukta. Ve i?leri ahbap-çavu? ili?kisiyle yönetiyorlar. Bilgi ald?klar? yerlerde belli. WAN’in CEO’s? Timothy Baldwin önceki gece ara?t?rma yapt?rd?klar?n? ve Ergenekon’un iktidar?n muhalefeti susturmak için gündeme getirdi?ini söyleyince küçük dilimi yutacakt?m. Bizim gazeteciler sonunda uluslararas? kurulu?lar? da kendilerine benzetmi? ya helal olsun.

OKTAY EK?'Y? KIZDIRDILAR...

Hürriyet'in ba?yazar? Oktay Ek?i, patronu Ayd?n Do?an'?n da daha önce Yönetim Kurulu'nda görev yapt??? WAN'?n aç?klamas?na tepki gösteren Türk gazetecilere ba?yaz?s?nda sert ele?tiriler yöneltmi?.

Ayn? zamanda Bas?n Konseyi Ba?kan? da olan Oktay Ek?i ?unlar? yazm??"Nitekim Zaman Medya Grubu ad?na Bülent Kene?, Star Grubu ad?na Ergun Babahan ve Sabah Grubu ad?na Suna Vidinli, WAN Ba?kan?’na üç imzal? bir ba?vuruda bulunarak WAN yönetiminin Do?an Medya Grubu taraf?ndan kand?r?ld???n? ileri sürmü?ler.Görüyorsunuz de?il mi “fazilet mücahitlerinin” marifetini... Merak ediyoruz o ba?vuruyu yapt?ktan sonra Kongre’ye kat?lan üyelerin yüzüne nas?l bakabildiler."
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri