forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkokErtu?rul Özkök'ün Hürriyet'in Yay?n Yönetmenli?inden ayr?lmas?n? çok say?da kö?e yazar? ele alm??. En dikkat çeken de?erlendirme Reha Muhtar'dan: Genel yay?n yönetmeni olunmad??? durumlarda hayat hakikidir...Hakikatlere ho?geldin Ertu?rul Özkök...
TAHA KIVANÇ - YEN? ?AFAK


Kimbilir kaç kez buradan hayranl???m? dile getirdi?im bir meslekta?, koltu?unda henüz çeyrek asr?n? bile dolduramadan, kaptanl???n? yapt??? amiral gemisinin dümenini terk etmi?; bu zaten yeterince üzüntü kayna?? benim için ve ne yapaca??m? bilmez bir ?ekilde sersem sepelek dola?maya ç?km???m...

Y???T BULUT / GAZETE HABERTÜRK

Sevgili dostlar, Özkök’ün “ben dahil” birçok yazar? “sansürleme”, kendine yöneltilen en küçük bir ele?tiride, yaz?lar?n? “patronu tehdit ederek” gazeteye
koydurmama olaylar? “say?s?z”. Onlar? burada yazmaya yerim yetmez. Bu yaz ya?ad?klar?m?z? hat?rlay?n, ar?ivlerde okuyun.

Uzun laf?n k?sas?; “yüzlerce bas?n emekçisini, kö?e yazar?n?” kendi amaçlar?na uymad?klar? için harcad?n Özkök! Ne oldu? ??te sana da yolun sonu göründü! Cumartesi günü Ayd?n Do?an, k?zlar? ile evinde bulu?tu ve “senin ipini” çekti. Aile yeme?inden ?öyle bir karar ç?kt?: Ya?ananlar?n sorumlusu Ertu?rul
ve bizi içine itti?i k?s?rdöngüdür.

Güle güle Ertu?rul’um! Kendine iyi bak, çok dikkat et! Bu ülkeye yapt?klar?n?n y?llarca “vicdan azab?n?” çek! Sana bir de sözüm var: 10 y?l boyunca senin yapt?klar?n? yak?ndan gözlemleyen biri olarak, s?rlar?n benle mezara gidecek.


REHA MUHTAR / VATAN

En kutsal hazine, sizi sadece ki?ilik özelliklerinizle seven insanlarla geçirece?iniz keyifli saatlerdir... Çünkü oradaki alma-verme ili?kisi sanal de?il hakikidir...
Kar??n?zdakine iyi enerji veriyorsan?z sevilirsiniz...Vermiyorsan?z, kötülük yapm??san?z, kötülük ediyorsan?z, yukar?dan bak?yor, snobize ediyor, insanlar? adam yerine koymuyorsan?z nefret edilirsiniz... Genel yay?n yönetmeni olunmad??? durumlarda hayat hakikidir...Hakikatlere ho?geldin Ertu?rul Özkök... San?yorum çok keyifli günler geçireceksin bundan böyle...CÜNEYT ÜLSEVER / HÜRR?YET


Ki?isel görü?üme göre Ertu?rul Özkök de, hata ve sevaplar? alt alta yaz?ld???nda, Türk medya tarihinin en etkin, en radikal, en yenilikçi, tabular? altüst eden genel yay?n yönetmeni olarak tarihe geçecektir. Onun döneminde gazetecilik ola?anüstü de?i?ime u?ram??t?r. Haber, yorum, magazin ve spor öyle bir hal-i hamur edilmi?tir ki, ortaya “herkesin gazetesi Hürriyet” ç?km??t?r. Üstelik her görü?ten, her renkten insan?n bir arada yazd??? bir gazete!  Ertu?rul Özkök’ün deyimiyle o herkesin, her istedi?ini buldu?u “gazetecili?in süpermarket”ini yaratm??t?r.


AHMET HAKAN / HÜRR?YET


Ertu?rul Özkök bir yere falan gitmedi... Yine burada olacak... Bütün bu özelliklerini art?k sadece yaz?lar?na yans?tacak...  Ve yolda??m?z olmaya devam edecek. ?kinci tesellimiz ise Enis Berbero?lu gibi bu i?i en iyi ?ekilde yapacak bir ismin gelmesi.

CENG?Z SEMERC?O?LU - HÜRR?YET

Yenilikleriyle, fikirleriyle medyada en çok konu?ulan, en çok tart???lan yay?n yönetmeniydi... 20 y?l?n sonunda ya?ayan bir efsane olarak görevi b?rakt?. Biz buruk olmayal?m da kim olsun?.. Tesellimiz Ertu?rul Özkök’ün yazar olarak Hürriyet’te yer almaya devam edecek olmas?. Neyse ki yerine göreve ba?layacak Enis Berbero?lu da Özkök kadar eski ve tan?d?k bir isim Hürriyet çal??anlar? için... Hürriyet böyledir zaten, büyük bir aile gibi...


ERGUN BABAHAN - STAR GAZETES?

Hürriyet’le özde?le?mi? bir isimle neden yollar ayr?ld?? Son 10 y?l do?ru okunamad??? için.Ben Hürriyet’le ilgili tüm kusurun Özkök’te oldu?u, patronaj?n bunun d???nda oldu?u yorumlar?na kat?lm?yorum.Genel yay?n yönetmeni gazetenin çizgisini elbette etkiler ama belirleyemez. Belirleyici olan patrondur. Patronaj?n medya gücünü gazetecilik d??? i?ler için kullanmas? Türkiye’de bas?n? bu noktaya getirmi?tir.


FAT?H ALTAYLI / HABERTÜRK

ERTU?RUL Özkök, Hürriyet'in ba??ndan uzakla?t?r?ld?. 20 y?l?n sonunda. Özkök ba?ar?s?z oldu?u için yollanmad?. ?lahlar kurban istedi?i için yolland?. E?er "yanl?? yapt???" için yollansayd?, ondan önce Ayd?n Do?an'? milyarlarca dolar vergi borcuyla ba? ba?a b?rakanlar, Soner Gedik'ler, ?mre Barmanbek'ler yollan?rd?.
Özkök'ün kellesi verildi.


SERDAR TURGUT - AK?AM

Nihayet 'Acaba Ertu?rul Özkök gidiyor mu?' konulu bir tart??ma olmadan milletçe bir y?l ya?amay? becerece?iz. Bunu 20 y?ld?r hayli özlemi?tik. Bu sefer de 2010 y?l?ndan itibaren 'Acaba Ertu?rul Özkök geliyor mu?' tart??mas? gelene?i ba?layacak. 'Geliyor mu?' tart??mas?n? da 'Gidiyor mu?' tart??mas?n? da yapanlar?n ayn? insanlar olmas? dikkat çekecek.


ORAY E??N - AK?AM


20 sene önce bu göreve geldi?i günkü Hürriyet'le 2 Ocak'ta son kez Genel Yay?n Yönetmeni s?far?yla künyede Özkök'ün ad?n?n yer alaca?? Hürriyet'i k?yaslayabilirsiniz. Fark gözle görülür olaca?? gibi, her iki-üç senede bir Hürriyet'te 'çakt?rmadan' birtak?m de?i?imler oldu?unu da gözleyebilirsiniz.
Onunla ilgili pek çok olumsuz ?ey de söylenebilir: Ama iyi tan?d???ma inand???m Özkök zaten bütün bunlar? kendisine de söyleyebilecek, kendisine d??ar?dan bakabilecek kadar olgunla?m??, kendisiyle dalga geçebilecek kadar olgun bir medya yöneticisiydi. San?r?m onu devrimci k?lan da buydu. Kendisiyle bar??m?? olu?u ve umursamazl???.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri