forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Hürriyet'in künyesine bugünden itibaren Genel Yay?n Yönetmeni olarak giren Enis Berbero?lu görevi Özkök'ten devrald?. Hürriyet gazetesinde görev devir teslimiyle ilgili bir haber yay?nland?. Haberde, Berbero?lu "?eyh torunu sosyalist o?lu" diye tan?t?ld?.
HÜRR?YET'TE YAYINLANAN HABER ?ÖYLE:

Bas?n?n ‘amiral gemisi’nin dümenine Berbero?lu geçti

Enis Berbero?lu, Türk bas?n?n?n “amiral gemisi” Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmenli?i görevini Ertu?rul Özkök’ten devrald?. Gazetecilik kariyerinin 20 y?l? a?k?n bölümünü Hürriyet’te geçiren Berbero?lu, muhabirlik, ekonomi müdürlü?ü, haber koordinatörlü?ü, Ankara temsilcili?i görevlerinde bulundu.

HÜRR?YET Gazetesi’nin 20 y?ll?k Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök, görevini Enis Berbero?lu’na resmen devretti.
Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcili?i görevini yürüten 1956 do?umlu Enis Berbero?lu, gazetecili?e 1981 y?l?nda Dünya Gazetesi’nde ba?lad?.
Kariyerinin 20 y?ldan fazlas?n? Hürriyet’te geçirdi.Berbero?lu, CNN-Türk’te 10 y?ld?r aral?ks?z süren Parametre program?na yeni görevi nedeniyle veda etti.

?eyh torunu sosyalist o?luHaberde kullan?lan foto?raf

Enis Berbero?lu, 24 Nisan 2005 tarihli kö?e yaz?s?nda, aile boyu suç ve meziyete inanmad???n? kaydedip, çarp?c? örne?i kendi köklerinden verdi:
“Berbero?lu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyad?n?n geçmi?i, vak?f kay?tlar?nda 200 y?l geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem ?zmir’de Rufai ve Kadiri tekkesinin ?eyhiydi, babam imanl? bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bula?mad?, bendeniz tescilli sosyal demokrat?m.”

Anne ve babas? devlet memuru olan Berbero?lu, Avusturya Lisesi’ndeki sekiz y?ll?k e?itiminden sonra Bo?aziçi Üniversitesi ?dari Bilimler Fakültesi’nde ?ktisat okudu, ekonometride yüksek lisans e?itimi ald?. 1980 darbesinden hemen önce mezun oldu. Okulun CHP siyasetinden son seçilmi? ö?renci temsilcisi Berbero?lu diplomas?n? bir yana b?rak?p gazetecili?i seçti. Bir TV program?nda bu seçimini, “Tansu Çiller’in talebesi olarak iktisatç? olamad?m, ba?ka çarem yoktu” diye aç?klad?.

Ankara’da iki tur yap?p döndü

Berbero?lu gazetecilik kariyerinin 10 y?l?n? Ankara’da geçirdi. Hürriyet Gazetesi’nde 1980’li y?llar?n ba??nda Cahit Düzel ve Vahap Munyar ile çal???rken ne bütçe ne de IMF haberlerinden hiç ama hiç anlamad???n? fark etti. “Yar?n öbür gün yöneticilik önerirler, rezil olurum” endi?esi ve yine gazeteci Oya Ayd?n’?n te?vikiyle Ankara gazetecili?ini ö?renip “hemen dönmek” üzere ba?kentin yolunu tuttu. Hürriyet Gazetesi yazar? Yalç?n Do?an’?n Ankara Temsilcili?i günlerinde Cumhuriyet’in efsane Ankara Bürosu’na kat?ld?. Sedat Ergin, Ufuk Güldemir, Faruk Bildirici, Bilal Çetin, Ahmet Tan, Betül Uncular, Canan Gedik, Turan Y?lmaz, Hakan Aygün, Ümit Sezgin, Semih ?diz, Tuncay Özkan gibi isimlerle birlikte muhabirlik yapt?. E?i Oya ile Ankara’da evlendi. K?sa bir Bonn Temsilcili?i tecrübesinden sonra yeniden Ankara’ya döndü.

Hürriyet’in 20 y?ll?k Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök’le 20 y?l aral?ks?z çal??an Berbero?lu, bu y?llar içinde gazetede yazarl?k, ekonomi müdürlü?ü, haber koordinatörlü?ü yapt?.

Metina ve Körfez Sava??’na gitti

Gazetecili?in ilk y?llar?ndan itibaren Güneydo?u’da geli?en olaylara merak besledi, çok say?da s?n?r ötesi harekat izledi. Bugünkü Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? ile Metina da?lar?nda havan at??? alt?nda tan??t?.

Berbero?lu 1991 Ocak ay?nda ba?layan ABD Irak sava??n? Ba?dat’tan izledi. Eyüp Co?kun ile birlikte sava? gecesi talihsizli?e u?rad? ama ikinci giri?inde kovulana kadar Ba?dat’ta kald?.

Üç kitab? var

EN?S Berbero?lu, gazeteci-yazar Oya Berbero?lu ile evli ve bir k?z babas?. Almanca ve ?ngilizce bilen Berbero?lu’nun, “Susurluk: 20 Y?ll?k Domino Oyunu”, “Kod Ad?: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hatt?” ve “Öbür Türkler” adl? kitaplar? var. Bo? zamanlar?nda matematik, tarih ve triller tarz? kitaplar okumay? seviyor.

Toz kondurulamayacak gazetecilik kariyeri

EN?S Berbero?lu hakk?nda, Ertu?rul Özkök de önceki günkü yaz?s?nda ?u ifadeleri kullanm??t?:

“Yerime, Hürriyet’ten hepinizin çok iyi tan?d??? ba?ar?l? bir gazeteci geliyor. Enis Berbero?lu ile 1989 y?l?nda Hürriyet’in Ankara bürosunda birlikte çal??maya ba?lad?k. Ben ?stanbul’a gelince, o da burada görev ald? ve ad?na toz kondurulamayacak bir gazetecilik kariyeri yapt?. Sadece meslekta? olarak de?il, dost olarak da bütün bu y?llar? birlikte geçirdik. Ekonomik ve siyasi krizleri birlikte yönettik. ?yi günleri birlikte ya?ad?k, zor günleri birlikte geçtik. Neticede, karakteri, gazetecili?i ve geçmi?te yapt??? i?lerle hak etti?i bu mevkiye geldi. Hürriyet’in onunla daha da      ileri gidece?ine olan inanc?m tam.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri