forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kö?e yazarlar?

 Kö?e yazarlar? siyasileri ele?tirirken sürekli gençli?e vurgu yapar. Peki medya gençlere ne kadar de?er veriyor? Zaman Gazetesi'nin pazar ekinde yay?nlanan bir haber kö?e yazarlar?n?n ya? durumunu ortaya koyuyor. Habere göre en yazarlar?n?n ya? ortalamas? en yüksek gazete Cumhuriyet... Hürriyet ve Milliyet de yazarlar?n?n ya? ortalamas? 60'?n üzerinde olan gazeteler...

ZAMAN GAZETES?'N?N PAZAR EK?NDE YAYINLANAN HABER

Geçti?imiz günlerde At?lgan Bayar, Ak?am gazetesindeki kö?esinde "okurlar?n ya?l? yazarlar? emekli etti?ini" yazd?. Bayar'a göre art?k eski yazarlar gündem belirleyemiyor, okura tesir edemiyordu. Yine gazeteci Cüneyt Özdemir, bir röportaj?nda bu konuya temas ederek ?öyle diyordu: "Bak?yorum, adam ba?yazar... Statükonun gönüllü bekçisi! 50 y?ld?r ayn? ?eyi yaz?p duruyor. Kimse de git demiyor buna ve onun da kalk?p gitmeye niyeti yok."

Milliyet yazar? Mehve? Evin, "Türk medyas?n? bitiren 10 ?ey" ba?l?kl? yaz?s?nda, y?llard?r pek bir ?ey söylemeyen yazarlar?n hâlâ yerlerini koruyor olmas?n? ele?tiriyordu. Biz de bu yaz?lardan hareketle gazetelerdeki en ya?l? yazarlar? ç?kard?k. Gençlere, gazetelerde yeterince yer aç?lmad???n? dü?ünen Ergun Babahan, Emre Aköz, Nagehan Alç?, Asl? Ayd?nta?ba?, Y?ld?ray O?ur ve Salih Tuna'ya "Kö?e yazarlar?n?n emeklilik ya?? olmal? m??" diye sorduk.

Asl?nda bu haberi haz?rlarkenki amac?m?z "Ya?land?n?z art?k, kö?enize çekilin." demek de?il. Medyadaki tart??malar?n özünde de san?r?m böyle bir ?ey amaçlanm?yor. Zaten kimsenin kimseye 'çekilin' demeye hakk? da yok. Kald? ki ya?lanmak suç da de?il. Maksad?m?z kendini yenileyemeyen, toplumdaki de?i?ime ayak uyduramayan, geli?melere, yeniliklere teknolojiye direnen, direnmekle kalmay?p bütün bunlara muhalif olan yazarlara yeni sesler, genç kalemler oldu?unu hat?rlatmak.

Asl?nda siyasette de durum farkl? de?ildi. Yak?n bir tarihte politika dünyas?nda medyadakine benzer bir tart??ma ya?and?. Hem de bu tart??may? bugünün emektar gazetecileri ba?latt? ve sürdürdü. Gazeteler daha düne kadar Meclis'te genç vekil ve kad?n vekil azl???n? dillerine dolam??t?. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Erbakan gibi liderler ya?lar? sebebi ile ele?tirilmi?ti hep. Ele?tirenlerin kendilerine göre hakl? gerekçeleri vard?. Türkiye hem fiziken hem de zihnen genç ve dinamik bir nüfusa sahipti ve bu politikac?lar genç Türkiye'yi temsil edemiyorlard?. Zamanla bu politikac?lar aktif siyasetten çekildiler. Birçok kurum ve kurulu? da kendini yenilemek zorunda kald?. Hep çuvald?z? ba?kalar?na bat?ran medya gruplar? ise de?i?ime direndi. 30-40 y?l önce kö?e sahibi olmu? yazarlarla yoluna devam etmeyi seçti. Bugün kö?e yazarlar?n?n büyük k?sm?n?n ya?? 55'ten yukar?.

2007 genel seçimlerine göre Türkiye nüfusunun yar?s? 28 ya? alt? insanlardan olu?uyor. Gazete okurlar?n?n ya? ortalamas? ise 36. Genç bir nüfusa seslenen kö?e yazarlar?n?n ya? ortalamas?na bakt???m?zda ilginç bir tablo ile kar??la??yoruz.

Gazetelerin ya? haritas?

Cumhuriyet'te 80'i a?an çok

Neredeyse Cumhuriyet'le ya??t bu gazetemizin yazarlar? aras?nda ya?? 80'i a?an mesle?in duayeni birçok isim var. Bu kö?e yazarlar?ndan ?lhan Selçuk 85, Cüneyt Arcayürek 81, Mümtaz Soysal 80, Oktay Akbal 86, Orhan Birgit 82 ya??nda. ?simleri Cumhuriyet'le an?lan yazarlardan Ali Sirmen 70, Emre Kongar 69, Hikmet Çetinkaya 68 ya??nda. Cumhuriyet'in en genç yazarlar? olarak ise Mehmet Faraç (45) ve Ümit Zileli'yi (50) görüyoruz.

Milliyet 60'lar kulübü

Milli-yet'in en k?demli kö?e yazar? Çetin Altan. 82 ya??ndaki yazar ?eytan?n Gör Dedi?i kö?esinde okura seslenmeyi sürdürüyor. Güneri Civao?lu 70, üçüncü sayfada yazan Hasan Pulur 77, Nail Güreli 77, Sami Kohen 81, Güngör Uras 76, Melih Â??k 67 ya??nda. Milliyet'in en genç kö?ecileri olarak üç kad?n yazar öne ç?k?yor. Ece Temelkuran (36) ve yak?n zamanda Ak?am'dan transfer edilen Asl? Ayd?nta?ba? (38), Mehve? Evin (39).

Hürriyet'te rekortmen ba?yazar

Hürriyet'te ya?? 60'tan yukar? yazarlar?n say?s? bir hayli fazla. Hürriyet'te 35 y?ld?r ba?yazarl?k yapan Oktay Ek?i'nin ya?? 77. Özdemir ?nce 73, Do?an H?zlan 72, Rahmi Turan 70, Yalç?n Do?an 65, Tufan Türenç 64, Ferai T?nç 61, Ertu?rul Özkök 62 ya??nda. Hürriyet genç kö?e yazar?na en kapal? gazetelerden. Bu gazetede en genç kö?eciler olarak Kanat Atkaya (41), Ay?e Arman (40), Ahmet Hakan (42) ve Eyüp Can'? (36) görüyoruz.

Sabah gençlere göz k?rp?yor

Sabah, Do?an Grubu gazetelerine göre genç yazarlara kap?y? daha aç?k tutuyor. ?brahim Kal?n, Sevilay Yükselir ve Ay?e Özy?lmazel Sabah'ta yazmaya ba?layan yeni isimlerden. Sabah'?n k?demli yazarlar? ise Mehmet Barlas (67), Yavuz Donat (67), H?ncal Uluç (70), Nazl? Il?cak (65), Erdal ?afak (65).

Radikal'in en k?demlisi Hakk? Devrim

Radikal'in en k?demlisi Hakk? Devrim 80 ya??nda. Onu Haluk ?ahin (68), M. Ali K??lal? (66), Hasan Celal Güzel (64), Cengiz Çandar (61), Oral Çal??lar (63) takip ediyor. Radikal'in en genç yazarlar? olarak bir y?ld?r kö?e yazarl??? yapan Akif Beki (38) ve Ayça ?en'i (37) görüyoruz.

Do?an Grubu'nun en genci Vatan

Vatan'da ya?? elli civar?nda yazarlar a??rl?kta. Gazetenin en k?demlileri Güngör Mengi (69), Necati Do?ru (65), Zülfü Livaneli (63) ve Asaf Sava? Akat (66). Vatan'?n en genç kö?ecileri Mutlu Tönbekici, ?clal Ayd?n (39) ve Tuna Kiremitçi (37).

Habertürk'ün gençleri kad?n yazarlar

Türk bas?n?n en yeni gazetesi Habertürk'ün en k?demli kö?e yazar? "Göbe?ini Ka??yan Adam" yaz?s?yla büyük tepki çeken Bekir Co?kun (65). Fatih Altayl?'n?n (46) yay?n yönetmenli?inden ç?kan gazetenin en genç kö?ecileri olarak kad?n yazarlar? görüyoruz. Balçiçek Pamir (36), Nihal Bengisu Karaca (37), Elif ?afak (38).

Ak?am'?n kap?s? gençlere aç?k

Gençlere en çok kö?e açan gazetelerden biri de Ak?am. Yay?n yönetmenleri ?smail Küçükkaya 1972 do?umlu. Gazetenin en tecrübeli kalemleri Deniz Gökçe 67, Ali Saydam 63, Serdar Turgut 55 ya??nda. En gençleri ise Nagehan Alç? (32) ve Sevim Gözay (37).

Star yeni yazarlar? seviyor

Star, birçok genç yazara kö?e verdi. 40'l? ya?lar?n? süren Mustafa Karaalio?lu, Nasuhi Güngör, Ergun Babahan, ?brahim Kiras, ?amil Tayyar gibi isimlerin yazd??? gazetenin en tecrübeli kalemleri Ya?mur Ats?z 70, Mehmet Altan 56 ya??nda.

Taraf'tan renkli kadro

Taraf'?n çok renkli ve genç bir yazar kadrosu mevcut. Y?ld?ray O?ur, Leyla ?pekçi gibi genç kö?ecilerin yazd??? gazetenin en tecrübeli kalemleri olarak Murat Belge (66), Ahmet Altan'? (59) sayabiliriz.

Türk bas?n?n?n iki duayen ismi Posta'da yaz?yor

Üçüncü sayfada yazan Rauf Tamer 73, Mehmet Ali Birand 68 ya??nda.

Zaman yazarlar?n?n ço?u 40'l? ya?lar?nda

En k?demli yazarlar olarak Hekimo?lu ?smail 77 ve Hilmi Yavuz'u 73 görüyoruz. Zaman'?n en yeni ve en genç yazar? Bejan Matur 41 ya??nda.

Yeni ?afak'?n en çok okunan yazar? Fehmi Koru 59, Ali Bayramo?lu 53 ya??nda. Gazetenin en genç kö?e yazarlar? olarak Özlem Albayrak, Salih Tuna, Hakan Albayrak'? sayabiliriz.

***

Fiziki ya? kadar zihir ya?? da önemlidir

Ergun Babahan, Star Asl?nda fiziki ya? kadar zihin ya?? da önemli. Aslolan ça??n ruhunu yakalayabilmek. ?u anda Türkiye'de ya?l? diyebilece?imiz yazarlar?n önemli bir bölümü zaman?n ruhunu yakalayamayan isimler. Demokrasi, hukuk, insan haklar? gibi temel kavramlar yerine karargah gazetecisi olmay? tercih ediyorlar. Neden yazmaya devam ettiklerine gelince? Birincisi, gazete yönetimleri köklü de?i?imden korkar. Esas olan statükoyu korumakt?r. ?kincisi ki?isel dostluklard?r. Üçüncüsü patronun sözünden ç?kmama özelli?idir. Okura bidon kafa, göbe?ini ka??yan adam gibi s?fatlar? lay?k gören yazarlar?n oldu?u gazetelere bakarsan?z, say?s?z kuponla ayakta durdu?unu görürsünüz. Bugün Türkiye'de okurlar gazete sat?n almamakta, gazeteler okur sat?n almaktad?r. Halka ra?men gazete yap?p kö?e yazman?n do?al sonucu budur.

Yazarlar?n da emeklilik ya?? olmal?

Asl? Ayd?nta?ba?, Milliyet Ku?kusuz medyada tecrübe önemli. Ancak görüyoruz ki dünya medyas?nda gazeteciler ve kö?e yazarlar? için de emeklilik ya?? var. Bence nas?l ki hakimlerin, generallerin, hatta CEO'lar için bir emeklilik ya?? var, siyasetçi ve gazeteciler de belli bir noktadan sonra günlük tempodan çekilmeyi dü?ünmeli. Bu tabii ki dü?ünce hayat?ndan çekilmek anlam?na gelmez.

Eski rejimin yeniçerili?ini yap?yorlar

Salih Tuna, Yeni?afak Reklamveren aç?s?ndan okurun ya?l? yahut genç olmas? önemlidir elbette. Lakin yazarlar "ürün"lerini beyinlerinde ta??d?klar?ndan, "ya?lar?n?" yazd?klar? d???nda hiçbir ?ey belirlemez. Yani, kafa kâ??d?ndaki ya??n zerre miskali önemi yok; kafan?n içindekiler önemli. Mesela, ?lhan Selçuk her bak?mdan ya?l? bir yazard?r. Özdemir ?nce de öyle. Fakat... Oray E?in yahut Soner Yalç?n gibi yazarlar kafa kâ??tlar?nda genç olsalar da, "eski rejim"in "yeniçeri"li?ine soyunduklar? için oldukça ya?l?d?rlar. Selim ?leri, Rasim Özdenören, Engin Ard?ç gibi yazarlar ise ya?lar? ne olursa olsun gençtirler ve hep genç kalacaklard?r.

Medya yeni isimlerden korkuyor

Nagehan Alç?, Ak?am Gazetelerde y?llard?r yazanlar?n neden hâlâ yazd???ndan ziyade neden yeni isimlere yeterince yer aç?lmad??? önemli bir sorun. Bu da herhalde yenili?e kapal? ve yeni fikirlere kar?? tutucu olmam?zdan kaynaklan?yor. Medya dolambaçl? bir sektör. Mevcut yap?y? k?rmak zor. Güç sahipleri mevcut durumu koruyarak güçlerini muhafaza edeceklerini dü?ünüyorlar. Ve bu yüzden yeni isimlerden korkuyorlar. Bir de medya gençler için cazip de?il. D??ar?dan p?r?lt?l? görünse de yeni girenlere sundu?u ?artlar içler ac?s?. Bu sebeple iyi e?itimli ve dünyay? tan?yan gençler bu sektörü pek tercih etmiyorlar.

Y?ld?ray O?ur, Taraf Do?rusu ben yazarlar? ya?l? ve genç olarak ay?rm?yorum. Ama yaz?lar? ay?r?yorum. Mesela her mevzuda üçüncü yolculuk yapan, akmayan, kokmayan, ne köy ne de kasaba olan yaz?lar yazan yazarlar ya?l? yazarlard?r. Ya?lar?n?n 20 olmas? onlar? genç yapmaz. Bunlar idare-i vesayetçili?inin bas?ndaki izdü?ümleridir. Evinden i?ine giden memur gibi kendilerine dü?en görev neyse ona göre pozisyon al?rlar, sürprizlere kapal?d?rlar. Askeri vesayetten k?r?lan bir ülkede "en büyük sorunumuz lider sultas?d?r. Zaten e?itim ?artt?r. Ke?ke AB'ye girsek ama bizi bu halimizle almazlar" türü bir analizcilikle günü kurtar?rlar. Bu arada davettir, gezidir tak?l?r, emekliklerinde de "ben hep do?rular? yazd?m, kalemim hiç bükülmedi" diye caka satarlar.

Genç yazar tercih edilmiyor, çünkü

Emre Aköz, Sabah 1) Patron ve yay?n yönetmeni aç?s?ndan: Tecrübeli yazar; siyaset, i?, kültür, spor aleminden birçok ki?iyi tan?r. Yani bir ba?lant? noktas?d?r, arac?d?r. Ayr?ca ne yapaca??, ne yapmayaca?? bellidir; gazeteyi temsil eder. 2) Okurlar aç?s?ndan: Okur de?i?imi fazla sevmez. Bir yazara yava? yava? al???r, sonra da terk etmek istemez. Genç yazar, okur için belirsizlik demektir. 3) Genç yazar aç?s?ndan: Genç yazar üslup aç?s?ndan farkl?, çekici olabilir ama neticede topluma hakim iki üç temel fikirden birini savunur. Süstür ancak yenilik getirmez. De?i?im/dönü?üm dönemlerinde ise ba?ka bak?? aç?lar?na gereksinim duyulur ve bunu kar??layan genç yazar aradan f?rlar.

***

Genç yazarlar?n ço?u kad?n

Gazetelerde en genç kö?eciler olarak kad?n yazarlar? görüyoruz. Ço?u 30'lu ya?lar?nda olan bu yazarlardan baz?lar?n?n isimleri ?öyle: Nagehan Alç?, Ay?e Özy?lmazel, Balçiçek Pamir, Mehve? Evin, Nihal Bengisu Karaca, Fadime Özkan, Asl? Ayd?nta?ba?, ?clâl Ayd?n, Mutlu Tönbekici, Elif ?afak, Sevim Gözay, Özlem Albayrak, Bejan Matur.

Zaman Pazar Eki

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri