forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Balyoz Darbe Plan?'n?nda ad? 'Tutuklanacak gazeteciler' listesinde olan gazeteciler , bir bas?n toplant?s? düzenleyerek ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na suç duyurusunda bulunacak...

Balyoz Darbe Plan?'nda, darbenin hemen ertesinde tutuklan?p cezaevine at?lacak 36 gazetecinin ismi yaz?yor. Hem darbe plan?na hem de isimlerinin bu listede yer almas?na tepki gösteren gazeteciler, Nazl? Il?cak'?n öncülü?ünde bugün saat 12.00'de Cevahir Otel'de bir araya geliyor.


Yap?lacak toplant?n?n ard?ndan ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'na suç duyurusunda bulunacak olan gazeteciler, bunu bir vatanda?l?k görevi olarak yerine getireceklerini vurguluyorlar.

Onlara göre, bu plan sadece gazetecilere kar?? de?il, ülkenin tüm vatanda?lar?na kar?? yap?l?yor. Bu yüzden herkes demokrasiye kasteden bu kanl? plan kar??s?nda dik durmal? ve tepkisini dile getirmeli. Ancak bu ?ekilde Türkiye'de hukukun ve demokrasinin geli?mesi mümkün olur.

Skandal listeye, 'faydalan?lacak 137 gazeteci'den baz?lar? da itiraz ediyor. Suç duyurusunda bulunacak meslekta?lar?na destek veren gazeteciler, "Plan gerçekse biz de dava açar?z." diyor.

Bugünkü fi?lemeler de iptal edilsin

Ali Bayramo?lu (Yeni?afak Gazetesi): Suç duyurusunda bulunmak istiyoruz prensip olarak. Ben bir vatanda?l?k görevi olarak bunu yapaca??m. ?ahsa kas?t var, kanun d??? bir eylem var. Silahl? Kuvvetler'in do?al ve normal s?n?rlar?na çekilmesi için bunu yapaca??m. Bu i?in üzerine gidilmesi laz?m. Mesele sadece 2003'te fi?lenmek de?il. Bugün, ?stanbul Garnizonu'nda EMASYA çerçevesinde kaç ki?i fi?lenmi? durumda? Bunlar yasad???. Hepsi aç??a ç?kar?l?p iptal edilmelidir.

Toplant?m?z '137 gazeteci'ye de aç?k

NAZLI ILICAK (SABAH GAZETES?): And?çlar döneminde gazeteciler büyük bask?lar alt?ndayd?. ??lerinden at?lm??lard?. ?imdi süreç de buna müsait. Bu yönde mesleki ilk dayan??may? sergileyece?iz. EMASYA'n?n kald?r?lmas?, sivil yarg?n?n güçlendirilmesi ve alan?n?n geni?letilmesi gibi ça?r?larda bulunuyoruz. 'Faydalan?lacak gazeteciler' listesindeki 137 ki?i içinde de demokrasi yanl?s? olanlar var. Metni onlara da gönderdik. Bu nedenle bu toplant? herkese aç?k. Gelin hep birlikte suç duyurusunda bulunal?m.

Bizi öldürmeyi planlam??lar

Mehmet Altan (Star Gazetesi): Toplant?ya kat?l?p suç duyurusunda bulunaca??m. Bunu mutlaka yapaca??z. Di?er arkada?lar? da ordu saflar?na kat?lmaya ça??r?yorum. Bu insanlar darbe yap?nca bizi al?p götürmeyi, hatta öldürmeyi planlam??lar. Bunun kabul edilemez oldu?unu söyleyece?iz. Suç i?lemeyen adam? neden al?p götürecekler? Çünkü ho?lanm?yorlar. Buras? da? ba?? m?, böyle bir plan yap?labilir mi? Bizim amac?m?z bilinç yükseltmektir. Bütün dünya bas?n? da bu toplant?ya davetli. Bu yüzden yap?lan organizasyon önemli.

Üzerimize dü?eni yapaca??z

Hasan Celal Güzel (Radikal Gazetesi): Ben imzamla suç duyurusuna kat?l?yorum ama ?stanbul'a gelmeyece?im. Bu bir hak aramad?r, bir suç i?lenip darbe yap?lacak, hiçbir suçu olmayan ki?iler al?n?p götürülecekti. Bu da programlan?yor, resmi belgelerde bulunuyor. Bu resmen suç te?ebbüsüdür. Mutlaka bunu yapanlar hakk?nda gereken takibat?n yap?lmas? laz?md?r. Savc?l?k mutlaka gerekeni yapmal?d?r. Böyle kepazelik olmaz. Öteki faydalanacaklar listesindeki gazetecilerin de tek tek 'biz bu listede oldu?umuz için üzüldük, darbeyi onaylam?yoruz' diye aç?klama yapmalar? laz?m. Aksi takdirde onlar da töhmet alt?nda kal?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri