forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Balyoz darbe plan?nda tutuklanacak gazeteciler aras?nda isimleri geçen gazeteciler bugün bir bas?n toplant?s? düzenleyerek suç duyurusunda bulunacaklar?n? aç?klad?lar.

Cevahir Otel'de bir araya gelen gazeteciler, okuduklar? deklarasyonun ard?ndan suç duyurusunda bulunmak için savc?l??a geçti.

''Balyoz Plan?''na ili?kin iddialar kapsam?nda ''tutuklanacaklar'' listesinde yer ald??? ileri sürülen gazeteciler ad?na bir aç?klama yapan Nazl? Il?cak, ''Özellikle parlamentoda temsil edilen siyasi partileri harekete geçmeye davet ederken adlar? 'tutuklanacaklar' listesinde yer alan gazeteciler olarak bizler de suç duyurusu yapaca??m?z? bu vesile ile aç?kl?yoruz'' dedi.

Zaman gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? da Türkiye'de devletin bir gelene?inin oldu?unu, küçük bir kasabada bile bir bürokratla ilgili suçlamalar varsa gerekli soru?turman?n yap?ld???n? söyledi.

''And?çlar, eylem planlar?, darbe planlar?, silahlar, bombalar ç?k?yor. Harekete geçilmiyor'' diye konu?an Dumanl?, ''Türkiye'de demokrasi ciddi bir tehlikeyle kar?? kar??yad?r. Bu tehlike bütün Türkiye'yi tehdit etmektedir. Tehdit alt?nda olan bu ülkenin itibar?d?r'' dedi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Bas?n toplant?s?nda konu?an Nazl? Il?cak, Türkiye'nin uzun y?llardan beri askeri darbelere maruz kalan bir ülke oldu?unu öne sürdü.

Il?cak, ''27 May?s 1960'da ba?layan süreç, 50 sene geçmi? olmas?na ra?men hala sona ermedi. 21'inci asra ad?m att???m?z y?llarda da askerin yo?un bir ?ekilde siyasete müdahalesinden kurtulamad???m?z pe? pe?e ortaya ç?kan belgelerden anla??l?yor'' diye konu?tu.

Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihinden itibaren konuyla ilgili haberler yay?mlanmaya ba?lad???n? belirten Il?cak, ''Harp oyunu'' haz?rl?klar?n?n ard?na gizlenen ayr?nt?l? bir darbe plan?n?n söz konusu oldu?unun görüldü?ünü söyledi.

''Harp oyununda bir iktidar?n devrilmesi, yeni bir hükümetin kurulmas?, çe?itli bürokratlar?n görevden al?nmas?n?n yeri olmayaca?? aç?kt?r'' diyen Il?cak, ?öyle devam etti:

''TBMM, s?k?yönetim ilan?na onay vermedi?i takdirde alçaktan uçak uçurarak yasama organ?n?n tehdit edilece?i de yine ayn? planda belirtilmektedir. Sözde harp oyununda gazeteciler 'tutuklanacaklar' ve 'faydalan?lacaklar' diye tasnif edilmi?tir. 137 meslekta??m?z?n boynuna onlar?n iradesi d???nda 'i?birlikçi' yaftas?n?n as?lmas?n? k?n?yoruz. Özellikle parlamentoda temsil edilen siyasi partileri harekete geçmeye davet ederken adlar? 'tutuklanacaklar' listesinde yer alan gazeteciler olarak bizler de suç duyurusu yapaca??m?z? bu vesile ile aç?kl?yoruz.''

''ARA?TIRMA KOM?SYONU KURULMALI''

Parlamentonun darbe e?ilimlerinin önünü kesecek ve darbecilerin etkin bir ?ekilde yarg?lanmas?n? sa?layacak ad?mlar atabilece?ini belirten Il?cak, ?unlar? söyledi:

''5442 say?l? ?l ?daresi Kanunu'nun 11/d maddesinin askerin iç güvenlik alan?nda kullan?lmas?na dair hükümleri (EMASYA Protokolü) iptal edilmeli. Anayasan?n 145. maddesine farkl? yorumlara sebebiyet vermeyecek ?ekilde netlik kazand?r?lmal?, askeri yarg? hiç de?ilse askerlik hizmet ve görevleri ile s?n?rl? bir alanda faaliyetini sürdürebilmeli. Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi ve Askeri Yarg?tay kald?r?lmal?. ?ç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi iptal edilerek 'Cumhuriyeti korumak ve kollamak'' tan?m?n?n yanl?? de?erlendirilmesi sonland?r?lmal?. Bunun alt?n? çiziyorum. Bu kanunun bu maddesi veya Anayasa'daki hiçbir hüküm Türk Silahl? Kuvvetleri'ne siyasete müdahale hakk? vermemektedir. Her müdahale bir fiili durumdur. Yasal bir temeli yoktur. Meclis'e bir ça?r?da bulunmak istiyoruz. Meclis bir ara?t?rma komisyonu kurup geli?melere vakit geçirmeden el koymas?n?n do?ru olaca??n? dü?ünmekteyiz.''

Böyle bir komisyonun siyasi partilerin mü?tereken inisiyatif almas?na imkan verece?ini dile getiren Il?cak, bunun kutupla?malar? azaltarak ayd?nlar?n sorumluluk duygusuyla birlikte hareket etmesinin beklendi?i bu hassas dönemde k?s?r tart??malar? engelleyece?ini savundu.

Il?cak, bas?n toplant?s?n?n ard?ndan kat?lanlarla birlikte Be?ikta?'taki özel yetkili a??r ceza mahkemesine gidip ?ikayet dilekçesini sunacaklar?n? belirterek, ?unlar? kaydetti:

''Balyoz Harekat Plan?'n? haz?rlayanlar TCK'n?n 309, 311 ve 312. maddelerini ihlal etmi?lerdir. Nedir bu maddeler? Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n öngördü?ü düzeni, TBMM'yi, hükümeti ortadan kald?rmaya veya engellemeye te?ebbüs suçunu i?lemi?ler, bu arada 37 gazetecinin de tutuklanaca??n? belirtmi?lerdir. Darbe suçundan etkilenecek gazeteciler olarak biz suç duyurusunu yap?yoruz.''

Bas?n toplant?s?na Mehmet Altan, Abdurrahman Dilipak, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanl?, Hasan Celal Güzel, Ali Bayramo?lu, Sad?k Albayrak, Etyen Mahçupyan'?n da aralar?nda bulundu?u 26 gazeteci kat?ld?.

GAZETEC?LER NE DED??

''Balyoz Plan?''na ili?kin iddialar kapsam?nda ''tutuklanacaklar'' listesinde yer ald??? ileri sürülen gazetecilerden Ali Bayramo?lu, ''Türkiye'de bir dizi gizli dosyan?n tart???ld??? bir süreç ya?and???n?'' öne sürdü.

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bas?n toplant?s?nda sorular? yan?tlayan gazetecilerden Ali Bayramo?lu, bu listenin Taraf Gazetesi taraf?ndan yay?mlanmam?? olmas? halinde kendilerinin de bu toplant?y? düzenlemeyeceklerini, dolay?s?yla suç duyurusunda bulunmayacaklar?n? ifade ederek, ''Bu bir kanaat meselesi de de?il. Burada sonucu belirleyecek olan yarg?d?r. Bunu bir and?ç olarak görmek ürkütücüdür. Türkiye bir dizi gizli dosyan?n tart???ld??? bir süreç ya?an?yor. Taraf gazetesi çok önemli bir gazetecilik yapm??t?r'' dedi.

Star gazetesi kö?e yazar? Mehmet Altan da bu meselelere ortak hassasiyet gösterilmemesinin esas sorun oldu?unu söyledi.

Bu listenin Taraf gazetesinde yay?mland???nda gazetelerin büyük bir k?sm?n?n bir ?ey yokmu? gibi davrand???n? öne süren Altan, ''Bence asl?nda Türk medyas? habercilik ilkeleri aç?s?ndan hareket ediyor mu diye sormak laz?m. E?er bir iddia Poyrazköy iddianamesinde yer alacak kadar vahimse niye medya ortak bir ?ekilde hareket etmiyor da bir k?sm? susuyor?'' diye sordu.

Gazeteci Hüseyin Gülerce de ''Sözde harp oyununda tutuklanacaklar listesinde yer alan gazetecilerin, cuntac?lara verdikleri rahats?zl?k acaba nedir?'' dedi.

Ordunun Malazgirt'teki, Çanakkale'deki ordu oldu?unu, ancak bu ya?anan olaylarda bu ordunun söz edilmedi?ini kaydeden Gülerce, ''Biz, 1960 darbesinden beri Türk Silahl? Kuvvetlerini y?pratan cuntac?lardan söz ediyoruz. 12 Eylülde daha ac?mas?z?n? yapt?lar. Darbe ?artlar?n?n olu?mas? için bir y?l beklediler. Bu bir y?l bekledikleri s?rada bu ülkede 5 bin genç öldü'' diye konu?tu.

Gazeteci Sibel Eraslan da ortada büyük bir skandal oldu?unu belirterek, ''Biz bir suskunluk içindeyiz. Bu suskunluk daha büyük bir skandal'' diye konu?tu. Taraf gazetesininde yay?mlanan listeyi bu toplant?y? düzenleyenlerin haz?rlamad???n?, kendileri d???ndaki bir gücün yapt???n? dile getiren Eraslan, gazetecilerin bu skandal kar??s?nda susmamas? gerekti?ini söyledi.

Radikal gazetesi kö?e yazar? Perihan Ma?den de ''E?er sen cuntac?lar? içinden atmaya te?ebbüs etmiyorsan o ordu da çok ciddi sorunlar vard?r ve o ordu iyi bir ordu de?ildir. Ordu bunlar?n hesab?n? sormuyor'' dedi.
??te cuntan?n tutuklamay? dü?ündü?ü 36 gazeteci

Abdullah Aymaz, Abdullah Y?ld?z, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan, Ahmet Ta?getiren, Akif Emre, Ali Bayramo?lu, Ali ?hsan Karahasano?lu, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanl?, Emre Aköz, Etyen Mahçupyan, Fehmi Koru, Gülay Göktürk, Haluk Örgün, Hasan Celal Güzel, Hasan Karakaya, Hidayet Karaca, Hrant Dink, Hüseyin Gülerce, Kaz?m Güleçyüz, Mehmet Altan, Mehmet Ocaktan, Murat Belge, Mustafa Erdo?an, Mustafa Kaplan, Mustafa Karaalio?lu, Nazl? Il?cak, Nuh Gönülta?, Perihan Ma?den, Sad?k Albayrak, Serdar Arseven, Sibel Erarslan, Umur Talu ve Yavuz Bahad?ro?lu.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri