forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

B?ANET 2009 MEDYA RAPORU...

Aktif .

medya_demokrasiBa??ms?z ?leti?im A?? (B?A) Medya Gözlem Masas?'n?n 2009 Medya Gözlem Raporu'nu göre, geçti?imiz y?l TMY'den en az 9 gazete kapat?ld?, 123'ü gazeteci olmak üzere toplam 323 ki?i dü?ünce ve ifade özgürlü?ü kapsam?nda yarg?land?.


B?ANET'?N RAPORUNUN AYRINTILARI

323 San?kla Dü?ünce Özgürlü?ü Kap? D??ar?!

TMY'den en az 9 gazete kapat?ld?; 23 ki?i 58 y?l hapis ve 9 bin 740 TL para cezas?na mahkum oldu; 101 ki?i, "ki?ilik haklar?na sald?r?"dan 98 y?l hapis ve toplam 1 milyon 408 bin 680 TL tazminat talebiyle yarg?land?. Devletin ?iddete kay?ts?zl??? Cihan Hay?rsevener'in ölümüne neden oldu.


"Kürt Aç?l?m?" süreci "ifade özgürlü?ü Kapan?m?" getirdi. Ba??ms?z ?leti?im A?? (B?A) Medya Gözlem Masas?'n?n 2009 Medya Gözlem Raporu, 123'ü gazeteci toplam 323 ki?inin dü?ünce ve ifade özgürlü?ü kapsam?nda de?erlendirilebilecek davalardan yarg?land???n? ortaya koyuyor.

Devletin gazetecilere yönelik ?iddete kay?ts?zl??? Hrant Dink'in katlinden üç y?l sonra Güney Marmara'da Ya?am gazetesi yay?n yönetmeni Cihan Hay?rsevener'e de ölüm getirdi. Hay?rsevener örgütlü suçlar ve ihale yolsuzluklar? üzerine yaz?yordu.

Anayasa Mahkemesi'nin "Anayasaya ayk?r?l?k" görmedi?i Terörle Mücadele Yasas? (TMY), ile, Günlük, Özgür Yorum, Politika, Ayr?nt?, Azadiya Welat, Özgür Mezopotamya, Demokratik Aç?l?m ve At?l?m gazeteleri ile Ayd?nl?k dergisi bir veya birden fazla kez bir ay süreyle susturuldu.

978 ki?inin ad?n?n geçti?i 108 sayfal?k raporda ihlaller "sald?r? ve tehdit", "gözalt? ve tutuklamalar", "bas?n ve ifade özgürlü?ü davalar?", "düzenleme ve hak aramalar", "Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi", "Sansüre tepkiler" ve "RTÜK uygulamalar?" ba?l?klar?yla yer al?yor.
TMY de TCK davalar?nda yo?un mahkumiyet

2009'da 22'si gazeteci olmak üzere toplam 47 ki?i, "terör örgütü aç?klamalar? yay?mlamak","örgüt propagandas? yapmak" veya "terörle mücadele edeni hedef göstermek" iddialar?yla yarg?land?. 23 ki?i 58 y?l hapis ve 9 bin 740 TL para cezas?na mahkum oldu. Oysa, 2008'de TMY'den 44 ki?i yarg?land?ysa da hüküm giyen çok azd?.

Mahkum edilenler: Baki Y?ld?r?m, Cesur Y?lmaz, Hüseyin Tunç, Orhan Miro?lu, Murat Polat, Aysel Tu?luk, Mehmet Altay, Ethem Aç?kal?n, Temel Demirer, Dinçer Ergün, Leyla Zana, Hasan Yüksel, Mehmet B?ld?rc?n, Hasan Mutlu, Halime Keçeli, ?lhan Sar?o?lu, Emrah Eskibal, Özkan Tacar, Rü?tü Demirkaya, Abdullah Demirta?, Osman Baydemir, Nejdet Atalay ve Bedri Adan?r.
Hakaret davalar?nda ve cezalarda art??

34'ü gazeteci toplam 101 ki?i, "ki?ilik haklar?na sald?r?" iddias?yla 98 y?l 5 gün hapis ve toplam 1 milyon 408 bin 680 TL tazminat talebiyle yarg?land?. 2009'da yerel mahkemeler 9 y?l 3 ay 6 gün hapis ve 41 bin 290 TL'ye hükmetti. Önceki y?l, 74 ki?i, 77 y?l hapis ve 1 milyon 885 bin 500 TL tazminat istemiyle yarg?lan?yordu.

Yerel mahkemede Perihan Ma?den, Cemal Suba??, Hac? Bo?atekin, Leman Yurtseven, Fakir Y?lmaz, Selmi Y?lmaz, ?amil Tayyar, Sevda Turaçlar, Betül Öztürk, O.K, Ahmet Keskin, Hasan Özayd?n, Berna Özarslan, Özgür Bo?atekin, Dengir Mir Mehmet F?rat, Mahmut Al?nak, Muzaffer Erdo?du, Ahmet Güner ve Taner Akçam mahkum oldu.
"Kin ve dü?manl??a tahrik"ten 16 y?l 7 ay hapis

"Kin ve dü?manl??a tahrik" suçlamas?yla 6's? haberci 21 ki?i yarg?lan?rken 3'ü gazeteci 13 san?k toplam 16 y?l 7 ay hapse mahkum oldu.

Mahkum edilenler: Aysel Tu?luk, Ethem Aç?kal?n, Tayyip Temel, Ercan Öksüz, Oktay Candemir, Mahmut Al?nak, ?brahim Güçlü, Hüseyin Kalkan, Fuat Önen, Arif Sevinç, Nadir Yekta?, Eyüp Karakeçi ve Mehmet Kemal U?urlu. Oysa, 2008'de san?k 23 ki?iden 7'si beraat etmi?ti.
Demirer hala "301" san???; Öziç'i mahkeme anlad?

2009'da Ceza Yasas?'n?n (TCK) 301. maddesinden san?k 37 ki?iden 6's? için Adalet Bakanl??? yarg?lama izni vermezken, yazar Temel Demirer'in yarg?lamas? sürüyor. Eski?ehir'deki 10 aktivist ve radyocu Sabri Ejder Öziç beraat etti. 20 ki?inin yarg?lan?p yarg?lanmayaca??na Adalet Bakanl??? henüz karar vermedi.

Kapat?lan Demokratik Toplum Partili (DTP) 54 belediye ba?kan? ve 4 gazeteci dahil 68 ki?i, "suçluyu övmek" iddias?yla TCK 215'ten yarg?lan?yor.
Devlet ?iddete seyirci; Hay?rsevener öldürüldü

2009'da 27 gazeteci ve Bizim Kocaeli gazetesi sald?r?lar?n hedefi oldu; 6's? gazeteci 10 ki?i, dü?ünceleri nedeniyle tehdit edildi.

?iddeti ço?unlukla yerel haberciler gördü: Cihan Hay?rsevener (Bal?kesir), ?zzettin Oktay (Siirt), Ömer Çelik (?stanbul), Seyfullah Ayval? (?zmir), Hac? Bo?atekin (Ad?yaman), Zeki Dara (Hakkari), Erhan Telli (Bursa), Diya Yarayan (Siirt), Yakup Önal (Tekirda?), Mansur Obut (Batman), Durmu? Tuna (Ayd?n), Ömer P?nar (?anl?urfa), Sedat ?ahinler (Antalya), F?rat Akyol (Giresun), Rasim Ozan Kütahyal? (?stanbul), ?brahim Gündüz (Ankara), Mahmut Bozarslan (Diyarbak?r), Özden Erku? (Ankara), Ediz Al?ç (Adana), Rengin Gültekin (Adana), Kadir Puslu (Adana), Meral Özdemir (Diyarbak?r), Mehmet Emek (Diyarbak?r), Gamze Dondurmac? (Ankara), Do?an Durak (Ankara), Ne?et Öner (Bursa), ?ükrü Öner (Bursa) ve Orhan Kaplan (Bursa).
Tutuklu 25 gazeteciden 5'ine tahliye

Devrimci Demokrasi gazetesi sahibi ve sorumlu yaz? i?leri müdürü Erdal Güler ve Azadiya Welat gazetesi eski yaz? i?leri müdürü Vedat Kur?un, PKK ve Maoist Komünist Partisi (MKP) gibi örgütlerle ilgili "övücü yay?n yapt?klar?" iddias?yla hapisteler.

Mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklan?p tutuklanmad?klar? net olarak bilinemeyen en az 23 gazeteci 2009'un bir k?sm?n? veya tamam?n? cezaevinde geçirdi. Abdurrahman Gök, Serhat Bolluk, Nadiye Gürbüz, Mehmet Ali Var?? ve Vedat Yenerer y?l içerisinde tutuksuz yarg?lanmak üzere tahliye edildi.

Mustafa Balbay ve Emcet Olcayto gibi gazeteciler Ergenekon Davas?'ndan halen hapiste. Gün TV yetkilisi Ahmet Birsin, Adana Radyo Dünya yay?n yönetmeni Kenan Karavil, Azadiya Welat'tan Seyithan Akyüz, Kürdistan Topluluklar Birli?i'ne (KCK) yönelik operasyonlar kapsam?nda tutukland?.

?stanbul Özgür Radyo yay?n yönetmeni Füsun Erdo?an, At?l?m dergisi yay?n koordinatörü ?brahim Çiçek ve yetkilisi Sedat ?eno?lu da, MLKP Örgütü'ne üye olmak iddias?yla Eylül 2006'dan beri tutuklu.
A?HM'de cezalar 2,5 artt?

Türkiye ile ilgili 11 bin 100 ?ikayet dosyas?n?n bekledi?i Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'nde (A?HM) 44 ki?i ve Özgür Radyo ba?vurular? kapsam?nda Türkiye'yi 472 bin 392 TL tazminata mahkum etti. Bu tutar 2008 için 183 bin 810 TL idi.

A?HM'de hakk?n? arayanlar Ülkede Özgür Gündem, Gündem, Güncel ve Gerçek Demokrasi gazetelerinin 26 çal??an?, Seyithan Demir, ?smail Kara, Ömer Bahçeci, Fikret Turan, Cihan Öztürk, Aziz Özer, ?brahim Güçlü, Sedat ?mza, Ayhan Erdo?an, Mehmet Cevher ?lhan, Rüya Kurtulu?, Erdinç Gök, Ha?im Özgür Ersoy, ?nci Aç?k, Serpil Ocak, Ayfer Çiçek, Nuri Günay ve Murat Kaya oldu.

Bu cezalara 2009'da yeni A?HM'e yeni ba?vurular da eklendi: Hrant Dink cinayeti, Özgür Mezopotamya, Özgür Görü?, Rojev, Siyasi Alternatif ve Süreç gazetelerine verilen yay?n durdurma cezalar?, Birecik'in Sesi gazetesi yetkilisi ?evket Demir, youtube yasa??yla ilgili ?nternet Teknolojileri Derne?i'nin (INETD), Siirt Mücadele gazetesi sahibi Cumhur K?l?çç?o?lu, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut, Alternatif gazetesinden Cevat Dü?ün, Vakit gazetesi yazar? Abdurrahman Dilipak ve Taraf gazetesi yazar? Orhan Miro?lu.

Erol Öndero?lu/Bianet

RAPORUN TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri